جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

رای-شماره-918-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-موسسات-دانش-بنیان-مصوب-وزارت-صنعت-،-معدن-و-تجارت

رأی شماره 918 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 11 دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره هـ/68/96                                                                         1396/10/17

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 918 مورخ 1396/9/21 با موضوع:

«ابطال بند 11 دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1396/9/21          شماره دادنامه: 918        کلاسه پرونده : 68/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند11 دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به شماره 8018 ـ 1395/6/16 مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار : سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواستی ابطال بند 11 دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به شماره 8018 ـ 1395/6/16 مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند در مورخ 1395/6/16 دستورالعملی در خصوص «صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به شماره 8018 از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و طی نامه شماره 60/163510 ـ 1395/7/22 برای اجرا به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا منعکس شده است. دستورالعمل مذکور بر مبنای (آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات (مصوبه هیأت وزیران به شماره 141602/ت46513هـ ـ 1391/8/21) و تصویب نامه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیان (شماره 12997/ت/48608هـ ـ 1394/9/15 هیأت وزیران) صادر شده است.

در بند (11) دستورالعمل یاد شده، چنین تصریح شده است: «جهت صدور پروانه بهره برداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان که در داخل شهرکهای صنعتی یا خارج آن مستقر می باشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره 120997/ت/48608هـ ـ 1394/9/15 مطابقت دارد، نیاز به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمی باشد . بند فوق بر خلاف قانون می باشد زیرا:

1ـ برابر ماده (13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب 1374/2/3 مجلس شورای اسلامی) صدور هرگونه پروانه بهره برداری توسط سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی در سطح کشور پس از استعلام از سازمانهای (ادارات کل) حفاظت محیط زیست استانی انجام می شود و در هیچ یک از مواد این قانون عدم اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست تصریح نشده است.

2ـ در ماده (1) تصویب نامه شماره 120997/ت48608هـ نیز آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت و در مـوارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازنـد مطابق قوانین و مقررات مربوط نسبت بـه صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری استقرار واحدهای صنایع پیشرفته... اقدام نمایند. بنابراین صدور جواز در این تصویب نامه هم مقید به رعایت قوانین شده است. (به طوری که در بالا گفته شد، در ماده (13) قانـون مارالذکر صدور هر گونه مجـوز موکول به استعـلام از سازمان حفاظت محیط زیسـت گردیده است). از این رو بند (11) مصوبه صدرالذکر مغایر با قانون و خارج از حـدود و اختیارات وزیر صنعت، معدن وتجـارت بـوده و ابطال آن مورد تقاضاست. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«در بند (11) دستورالعمل یاد شده، چنین تصریح شده است: «جهت صدور پروانه بهره برداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان که در داخل شهرکهای صنعتی یا خارج آن مستقر می باشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره 120997/ت/48608هـ ـ 1394/9/15 مطابقت دارد، نیاز به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمی باشد . بند فوق بر خلاف قانون می باشد.

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه ثانی شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی ارسال نکرده است.                  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/9/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374، صدور پروانه بهره برداری برای کلیه صنایع را به اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست موکول کرده است ولی ماده 11 دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صدور پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان را بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست مقرر کرده است، بنابراین بند 11 دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب 1395/6/16 وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر قانون فوق الذکر تصویب شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی