هشدار به کسانی که بدون رسید به دیگران قرض می دهند:پرداخت وجه به افراد،به معنای ادای دین است نه قرض دادن

 پرداخت وجه به افراد، قانونا به معنای ادای دِین است نه قرض دادن.

 پرسش مخاطب درباره نحوه دریافت وجهی که به دیگری قرض داده شده، این است:

بنده برای دوستم پول واریز کردم و فقط رسید بانکیش را دارم. الان دوستم حاضر نیست پول را پس بدهد و بهانه‌های مختلفی می‌آورد. بدون مدرک تکلیف بنده چیست؟

پاسخ کارشناسان :

در این خصوص باید بیان داشت ماده (۲۶۵) قانون مدنی اشعار می‌دارد: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین هر کس مالی به دیگری می‌پردازد، فرض این است که دِین خویش را اداء می‌کند. پس اگر ثابت شود دِینی نداشته است، می‌تواند آنرا پس بگیرد. در نتیجه هر گاه پرداخت کننده مدعی شود که به گیرنده وام داده یا وکالت درانجام کاری مطرح بوده یا مالی را به امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در دعوی استرداد موفق شود؛ بویژه که ادعای وجود قرض یا وکالت یا ودیعه با اصل عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد.

منبع : خبرگزاری میزان