جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

رای شماره 1022 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره 1022 هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 4913/260/د ـ 1392/11/14 مالیاتی کشور" href="/tags/18053/سازمان امور مالیاتی کشور/" class="link">سازمان امور مالیاتی کشور از حیث رعایت نکردن تاریخ عدم شمول قانون مالیات برارزش افزوده بر روغن نباتی خام

شماره هـ/518/95                                                                           04  /11 /1396

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1022 مورخ 1396/10/12 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/10/12     شماره دادنامه: 1022    کلاسه پرونده: 518/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد با وکالت آقای علی رضانژاد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 260/4913/د ـ 1392/11/14 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار : شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد با وکالت آقای علی رضانژاد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 260/4913/د ـ 1392/11/14 مالیاتی کشور" href="/tags/18053/سازمان امور مالیاتی کشور/" class="link">سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

با سلام

احتراماً ضمن پوزش خواهی از تصدیع اوقات به استحضار می رساند در تاریخ 1392/10/22 معاونت حقوقی رئیس جمهور نظریه ای مبنی بر معافیت روغن نباتی تصفیه نشده از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر که این نظریه منجر به صدور بخشنامه ای در تاریخ 1392/11/14 توسط معاونت مالیاتی ارزش افزوده تهران گردید و متأسفانه در این بخشنامه معاونت مالیاتی تاریخ اجرای این بخشنامه را برای 1392/10/22 معین نموده است. در حالی که به استناد مواد 2 و 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود هیچ اثری ندارد و عطف به ماسبق نمی گردد و به همین منظور آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه های دولتی به طریق اولی باید از این قاعده تبعیت نمایند. لذا چون بخشنامه مزبور برخلاف این قاعده وضع شده است و تاریخ اجرای آن را 1392/10/22 تعیین نموده ناگزیر تسری آن به ماقبل صحیح نمی باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضا داریم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت این قسمت از بخشنامه مذکور را که تاریخ اجرای آن را از 1392/10/22 به بعد تعیین نموده است را ابطال فرمایند. ضمناً جهت تضییع حقوق موکل اثر ابطال به زمان تصویب طبق ماده 13 قانون دیوان مورد استدعاست.

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 

در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 212/275611/د ـ 1395/7/13 توضیح داده است که:

«به استحضار می رساند:

  با توجه به نظریه حقوقی شماره 17075/67767 ـ 1392/5/9 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که به موجب نظریه شماره 17075/158591 ـ 1392/10/22 معاونت حقوقی رئیس جمهور مورد تأیید و تأکید واقع شده است، «روغن نباتی خام (تصفیه نشده) نیز مشمول بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

در این راستا، مالیاتی کشور" href="/tags/18053/سازمان امور مالیاتی کشور/" class="link">سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه شماره 260/4913/د ـ 1392/11/14 (بخشنامه موضوع شکایت) مفاد نظریه های یاد شده را مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای مالیاتی ابلاغ و آن را از تاریخ 1392/10/22 (زمان صدور نظریه اخیرالذکر معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور) لازم الاجرا اعلام کرده است.

با عنایت به مراتب فوق و با استناد به نامه شماره 260/3348/د ـ 1395/7/6 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی مالیاتی کشور" href="/tags/18053/سازمان امور مالیاتی کشور/" class="link">سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد 7 و 9 (بند ث آن) از آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) «قانون برنامه سوم توسعه ... موضوع مصوبه شماره 27133/ت23913 هـ ـ 1380/6/10 هیأت وزیران، با توجه به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید.               

هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/12 با حضور رئیس و معاونین عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مقرر شده «تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد 18، 24، 25، 28، 31، 35، 36، 42 و 48 از تاریخ تصویب و در مورد ماده 51 از اول ماه پس از تصویب ایـن قانون خواهـد بـود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. با توجه به اینکه مطابق بنـد 4 ماده 12 قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با لحاظ حکم مـاده 53 قانون مذکور، حکم مـاده 12 از ابتدای مهر سال 1387 مجری است، بنابراین حکـم بخشنامه شماره 260/4913/د ـ 1392/11/14 از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر روغن نباتی خام (تصفیه نشده) را 1392/10/22 تعیین کرده در حالی که از ابتدای مهر سال 1387 باید اجرا می شد، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی عدالت اداری" href="/tags/3693/دیوان عدالت اداری/" class="link">دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی