جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

رای-شماره-1145-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-،-شورای-اسلامی-شهر-ماهدشت

رأی شماره 1145 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات

..... شماره 216/91ـ 1391/02/26، 1359/92ـ 1392/11/21، 1296/93ـ 1393/09/15 و 1740/92ـ 1392/12/25 شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص تجویز افزایش پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای مذکور


شماره هـ/938/95                                                                        1396/12/2

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1145 مورخ 1396/11/10 با موضوع:

« ابطال مصوبات شماره 91/216ـ 1391/2/26، 92/1359ـ 1392/11/21، 93/1296ـ 1393/9/15 و 92/1740ـ 1392/12/25 شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص تجویز افزایش پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای مذکور جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/11/10      شماره دادنامه: 1145     کلاسه پرونده: 938/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 91/216ـ 1391/2/26، 92/1359ـ 1392/11/21، 93/1296ـ 1393/9/15، 92/1740ـ 1392/12/25 و 93/1563ـ 1393/10/3 شورای اسلامی شهر ماهدشت

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 146805 ـ 1395/7/14 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامـاً بـه استحضار می رسانـد مصوبـات شماره های 91/216ـ 1391/2/26، 92/1359ـ 1392/11/21 و 93/1296ـ 1393/9/15 شورای اسلامی شهر ماهدشت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبات فوق هر ساله با افزایش درصدی به مبلغ پرداختی در مصوبات قبلی، اقدام به پرداخت حق الجلسات اعضای کمیسیونهای شهرداری اعم از اعضای شورا، نمایندگان نهادها و شخص شهردار به صورت ماهیانه و به میزان ثابت شده است که در سال 1393 رقم آن معادل 15/000/000 ریال برای هر یک از اعضا بوده است. با توجه به این که مطابق مقررات ذیل:

1ـ ماده (4) آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه مزایا به اعضای شورای اسلامی مصوب 1384/9/2 به آن دسته از اعضای شورا که فقط در جلسات رسمی شورا، کمیسیونها با سایر جلسات فرعی شرکت می نمایند صرفاً حق حضور در جلسات پرداخت خواهد شد و برابر بند 3 از بخشنامه شماره 119154ـ 1393/9/25 وزارت کشور منظور از جلسات فرعی نیز مشخص گردیده است.

2ـ برابر ماده (8) آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره (2) ماده (43) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن، حق حضور در جلسه برای هر جلسه (2) ساعته حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم می باشد. در چنین مواردی برای بیش از 8 جلسه در ماه وجهی پرداخت نخواهد شد. با توجه به مراتب پرداخت حق الجلسات به صورت ثابت و ماهانه (به مانند حقوق ثابت) و بدون در نظر گرفتن تشکیل یا عدم تشکیل جلسات و تعداد و ساعات جلسات برگزار شده، فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف ضوابط و مقررات از جمله ماده (79) قانون شهرداری و ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور می باشد.

ب ـ شهرداری ماهدشت با استناد به مصوبه شماره 92/1740ـ 1392/12/25 شورای اسلامی شهر ماهدشت اقدام به پرداخت مبالغی به هر یک از اعضای کمیسیونهای مذکور و دبیران آن تحت عنوان پاداش نموده است که با توجه به مقررات قانونی ذیل:

1ـ ماده 43 قانون استخدام کشور و تبصره ذیل آن که مقرر شده است: به غیراز موارد مصرح در قانون، کارکنان حق دریافت مبالغی غیراز آنچه که قانون مشخص نموده، نخواهند داشت.

2ـ اعضای شورای اسلامی شهر که عضو این کمیسیونها می باشند، مشمول ممنوعیت مصرح در ماده (4) آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهر (مصوب 1384/9/2) می باشند، لذا پرداخت مبالغی تحت عنوان پاداش به غیراز حق الجلسات به شهردار، کارکنان شهرداری، نمایندگان دولتی و قوه قضاییه در کمیسیونها و نیز اعضای شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی و مغایر ضوابط و مقررات می باشد. از این رو مصوبه شماره 92/1740ـ 1392/12/25 شورای اسلامی شهر ماهدشت بر خلاف قانون تشخیص می گردد.

ج ـ شهردار ماهدشت علاوه بر دریافت حقوق و مزایا، اضافه کاری و تعطیل کاری ماهیانه و حق ایاب و ذهاب تحت عنوان استفاده از خودروی شخصی خود، به استناد مصوبه شماره 93/1563ـ 1393/10/3 ماهیانه معادل هفتصد ساعت اضافه کاری از زمان تصدی به عنوان پاداش دریافت کرده است که بر اساس سند حسابداری شماره 826 ـ 1393/10/20 از تاریخ 1392/8/1 تا 1393/10/30 مبلغ 311/157/000 ریال به ایشان پرداخت شده است که مستند اقدام فوق (مصوبه شماره 93/1563) با توجه به مقررات قانونی ذیل:

1ـ ماده (79) قانون شهرداریها که مقرر می دارد، پرداختها می بایست در حدود اعتبار مصوب و برابر آیین نامه مالی شهرداریها و با اسناد مثبته صورت گیرد و پرداخت مبالغ مذکور تحت عنوان اضافه کار فاقد هر یک از عوامل و مولفه های مورد تأکید در این ماده قانونی می باشد.

2ـ ماده (11) آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران (مصوب 1370/3/11) که در آن پرداخت هر گونه وجه دیگری و به هر عنوان غیراز آنچه که در قانون پیش بینی شده است، فاقد وجاهت قانونی اعلام شده، مغایر با قانون تشخیص داده می شود. بنا به مراتب درخواست دارد:

الف ـ مصوبات شماره 91/216ـ 1391/2/26 و 92/1359ـ 1392/11/21 و 93/1296ـ 1393/9/15 (راجع به حق الجلسات اعضای کمیسیونهای شهرداری) به میزان ثابت 15/000/000 ریال به صورت ماهانه برای سال 1393 به لحاظ مغایرت با ماده (79) قانون شهرداری و ماده (8) آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره (2) ماده (93) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ مصوبه شماره 92/1740ـ 1392/12/25 (تحت عنوان پرداخت پاداش، اعضای کمیسیونهای شهرداری به لحاظ مخالف با ماده 43 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن).

ج ـ مصوبه شماره 93/1563ـ 1393/10/3 شورای اسلامی شهر ماهدشت (تحت عنوان پرداخت مبلغ 311/157/000 ریال در قالب اضافه کاری (علاوه بر 175 ساعت اضافه کاری ماهانه) به شهردار ماهدشت به دلیل مغایرت با ماده (79) قانون شهرداریها و ماده (11) آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370/3/11 رسیدگی و ابطال شوند. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه شماره 92/1359ـ 1392/11/21:

«شهرداری محترم ماهدشت

با سلام

در راستای اجرای ماده 93 قانون شوراهای اسلامی شهر، بخش، روستا در خصوص ارسال مصوبات مرتبط به نهادها و سازمانها بدین وسیله عین متن بندی از مصوبه نوزدهمین جلسه رسمی مورخ 1392/11/7 این شورا جهت اطلاع و اقدام قانونی به شرح ذیل ارائه می گردد.

6 ـ لایحه شماره 12044ـ 23ـ 1392/10/14 شهرداری ماهدشت

شهرداری مـاهدشت طی لایحـه مـذکور اعلام نموده در نظر دارد جهت قـدردانی از زحمـات و تـلاشهای اعضـای کمیسیونهای متشکله در شهرداری، از دی ماه سال جاری نسبت به افزایش 25% حق الجلسات از محل اعتبارات ردیف 20510 وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام نماید. موضوع ضمن بررسی در کمیسیون طرح، برنامه و بودجه و امور حقوقی در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء با رعایت کلیه ضوابط و مقررات لایحه شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

ب) 93/1296ـ 1393/9/15:

«شهرداری محترم ماهدشت

با سلام

در راستای اجرای ماده 92 قانون شوراهای اسلامی شهر، بخش، روستا در خصوص ارسال مصوبات مرتبط به نهادها و سازمانها بدین وسیله عین متن بندی از مصوبه پنجاه و نهمین جلسه رسمی مورخ 1393/9/5 این شورا جهت اطلاع و اقدام قانونی به شرح ذیل ارائه می گردد.

لایحه شماره 9435 ـ 24ـ 1393/8/19 شهرداری ماهدشت

شهرداری ماهدشت طی لایحه مذکور اعلام نموده با عنایت به زحمات و تلاشهای اعضای کمیسیونهای عنوان شده در قانون شهرداریها، پیشنهاد می شود از دی ماه سال جاری نسبت به افزایش حق الجلسه اعضا به میزان 25% از محل اعتبارات ردیف 20501 وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام گردد. موضوع ضمن بررسی در کمیسیون طرح، برنامه و بودجه و امور حقوقی در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء با رعایت کلیه ضوابط و مقررات لایحه شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

ج) 92/1740ـ 1392/12/25:

«شهرداری محترم ماهدشت

با سلام

در راستای اجرای ماده 93 قانون شوراهای اسلامی شهر، بخش، روستا در خصوص ارسال مصوبات مرتبط به نهادها و سازمانها بدین وسیله عین متن بندی از مصوبه بیست و پنجمین جلسه رسمی مورخ 1392/12/14 این شورا جهت اطلاع و اقدام قانونی به شرح ذیل ارائه می گردد.

17ـ لایحه شماره 14141ـ 23ـ 1392/12/1 شهرداری ماهدشت

شهرداری ماهدشت طی لایحه مذکور اعلام نموده به منظور قدردانی از زحمات و تلاشهای یک ساله اعضای کمیسیونهای شهرداری از جمله کمیسیون ماده 100 (1 و 2) ماده 77، معاملات، بند 20 و قطع اشجار در نظر است نسبت به پرداخت پاداش حداکثر به مبلغ 30/000/000 ریال و دبیر مربوطه هر کدام 10/000/000 ریال به نسبت مدت همکاری با شهرداری و به تشخیص اینجانب به استناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها از محل اعتبارات ردیف 40172 وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام گردد. موضوع ضمن بررسی در کمیسیون طرح، برنامه و بودجه و امور حقوقی در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء با رعایت کلیه ضوابط و مقررات با پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به اعضای کمیسیونها و مبلغ 5/000/000 ریال به دبیران کمیسیونها به شرط تشکیل کمیسیونها موافقت به عمل آمد.

د) 93/1563ـ 1393/10/3:

«شهرداری محترم ماهدشت

با سلام

در راستای اجرای ماده 92 قانون شوراهای اسلامی شهر، بخش، روستا در خصوص ارسال مصوبات مرتبط به نهادها و سازمانها بدین وسیله عین متن بندی از مصوبه شصتمین جلسه رسمی مورخ 1393/9/24 این شورا جهت اطلاع و اقدام قانونی به شرح ذیل ارائه می گردد.

  1ـ نامه شماره 93/1105ـ 1393/7/15 رئیس شورای شهر ماهدشت

  رئیس شورای شهر طی نامه مذکور به دلیل زحمات و تلاشهای آقای میرزایی شهردار ماهدشت پیشنهاد نموده هر سه ماه یک بار مقدار هفتصد ساعت اضافه کاری از زمان تصدی به عنوان پاداش جهت قدردانی از زحمات ایشان پرداخت گردد. موضوع ضمن بررسی در کمیسیون طرح، برنامه و بودجه و امور حقوقی در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء پیشنهاد رئیس شورا مورد موافقت قرار گرفت.

هـ) 91/216ـ 1391/2/26:

«شهرداری محترم ماهدشت

با سلام

در راستای اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر توسط شهرداری بدین وسیله نتیجه و بررسی نامه ذیل الذکر در دویست و شصت و نهمین جلسه رسمی مورخ 1391/2/24 این شورا جهت اطلاع و اقدام قانونی به شرح ذیل ارائه می گردد.

27ـ لایحه شماره 1214ـ 22ـ 1391/2/18 شهرداری ماهدشت

شهرداری ماهدشت طی لایحه مذکور اعلام نموده در نظر دارد همچون سالهای گذشته نسبت به افزایش حق الجلسات دریافتی اعضای کمیسیون متشکله شهرداری اقدام نماید و  جهت یکسان سازی پرداختها به هر یک از اعضا پیشنهاد می گردد مبلغ 1/000/000 ریال به حق الزحمه دریافتی ماهیانه هر یک از اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری و نیز مبلغ 2/500/000 ریال به سایر پرداختها اضافه گردد. موضوع ضمن بررسی در کمیسیون، برنامه و بودجه و امور حقوقی در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء مقرر شد شهرداری به اعضای........

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ماهدشت به موجب لایحه شماره 95/1448 ـ 1395/10/22 اعلام کرده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً پاسخ این شورای شهر در خصوص موارد مطروحه در پرونده کلاسه شماره 938/95 و شماره پرونده 95090580000600 به شرح ذیل تقدیم حضورتان می گردد.

1ـ ماده 4 آیین نامه پرداخت حق الجلسه به اعضای شورای اسلامی فقط شامل جلسات رسمی و کمیسیونها یا سایر جلسات فرعی شورای شهر بوده که حق حضور (حق الجلسه) آن از اعتبارات شورای شهر پرداخت می گردد، می شود. کمیسیونهای شهرداری که برابر قانون شهرداریها که در شهرداریهای سراسر کشور تشکیل می شود و شهرداری ماهدشت نیز از این موضوع مستثنی نبوده و حق الجلسه اعضای آن نیز که متشکل از نمایندگان شورای شهر، وزارت کشور و قوه قضایی و در بعضی از کمیسیونها شهردار می باشد از اعضای شهرداری پرداخت می شود و هیچ ارتباطی به ماده فوق الاشاره ندارد.

2ـ ماده8 آیین نامه اجرایی و تبصره2 ماده43 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری مربوط به کارکنان و مستخدمین می باشد با عنایت به اینکه به استناد ماده14 قانون شوراها عضویت در شورای شهر افتخاری بوده و شغل محسوب نمی شود و از طرف دیگر اعضای شورای شهر، نماینده وزارت کشور و نماینده قوه قضایی مستخدم محسوب نمی شوند لذا مشمول ماده 43 استخدام کشوری نمی شوند چه بسا که ماده 6 آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای شهر میزان دریافت حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهرها را ماهیانه 50 ساعت تعیین نموده است. ضمناً ماده 79 قانون شهرداری نیز کاملاً رعایت شده است چون تمام این پرداختیها در حد بودجه مصوب و با اسناد مثبت بـوده کـه به امضای رئیس حسابداری و شهردار رسیده است لـذا مصوبـه شورا قانونی بوده و مغایرتی با قانون اساسی و با قوانین شورای شهر و شهرداری ندارد.

ب: پرداخت مبالغی به هر یک از اعضای کمیسیونهای مذکور تحت عنوان پاداش:

  1ـ همان طور که گفته شد ماده 43 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری مربوط به کارکنان و مستخدمین نهادها و ادارات می باشد نه اعضای شورای شهر، نماینده وزارت کشور، نماینده قوه قضایی و شهردار.

2ـ ممنوعیت مصرح در ماده 4 آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهر دریافت پاداش و هرگونه وجهی از اعتبارات شورای شهر علاوه بر دریافت حق الجلسه جلسات رسمی، کمیسیونها و جلسات فرعی شورای شهر می باشد و هیچ ارتباطی به شهرداری و دریافت پاداش از سوی اعضای کمیسیونها (نماینده شورای شهر، نماینده وزارت کشور، نماینده قوه قضایی و شهردار) از اعتبارات شهرداری ندارد. لذا پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورای شهر و دریافت پاداش توسط اعضای کمیسیونها که مصوبه شورای شهر به تأیید فرمانداری کرج نیز رسیده است با طی مراحل اداری بوده و کاملاً قانونی می باشد.

ج: پرداخت 700 ساعت اضافه کاری به شهردار با عنایت به تلاش مضاعف نامبرده در انجام کارهای عمرانی و آبادانی شهر بوده و به نظر نمی رسد که غیرقانونی بوده و فاقد وجاهت قانونی باشد. شایان ذکر است پرداخت پاداش به شهرداری با رعایت ماده 79 قانون شهرداریها در حد بودجه مصوب و با استناد مثبته صورت گرفته که اسناد مالی آن به امضای رئیس حسابداری و شهرداری رسیده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای تأیید مصوبات شورای شهر از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داریم. در پایان از حضور اعضای هیأت عمومی تقاضا داریم در روز رسیدگی به موضوع اجازه فرمایند نماینده این شورا جهت دفاع از موارد مطروحه در جلسه حضور داشته باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه مصوبه شماره 93/1563ـ 1393/10/3 شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص پرداخت اضافه کار ساعتی به شهردار وقت ماهدشت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نمی باشد و در خصوص مورد صادر شده است بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

ب ـ نظر به اینکه وضع قاعده توسط شورای اسلامی شهر در زمینه پرداخت حق الزحمه به اعضای کمیسیونهای قانونی نظیر کمیسیونهای موضوع مواد 77 و 100 قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" href="/tags/23593/قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران/" class="link">قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 خارج است، بنابراین مصوبات شماره 91/216ـ 1391/2/26، 92/1359ـ 1392/11/21، 93/1296ـ 1393/9/15، مصوبه شماره 92/1740ـ 1392/12/25 شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص تجویز افزایش پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای مذکور به علت خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی