جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

تفاوت-مشترکات-و-مشاعات-در-آپارتمان‌ها

 قسمت‌های مشترک عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد.

به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان تلقی نشده است، از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل، مورد تردید نباشد. در تملک آپارتمان‌ها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده می‌شود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق است. بر این اساس باید گفت که تمامی مشترکات، مشاع هستند اما همه مشاعات، مشترک نیستند.

ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها بیان می‌کند: قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد.

به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان تلقی نشده است، از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

به گزارش کافه حقوق، در واقع از مفهوم این ماده قانونی چنین بر می آید قسمت‌هایی از ملک که استفاده از آن به کسی، به صورت اختصاص داده نشده، از جمله مشترکات است.

لذا حیاط یا بامی که به واسطه عدم دسترسی، در استفاده اختصاصی احدی از واحد‌های آپارتمان است (این موضوع تحت عنوان حق استفاده اختصاصی در صورت‌مجلس تفکیکی باید قید شود) بخشی از مشترکات نیست حال آنکه مالکیت آن مشاع است و حتی در تبصره 3 ذیل ماده 4 همان قانون، هزینه نگهداری از این قسمت‌ها بر عهده دارنده حق استفاده اختصاصی است.

البته در بعضی موارد، تراس‌هایی که بام واحد‌های زیرین هستند، در صورت‌مجلس تفکیکی در مالکیت واحد استفاده‌کننده وارد شده است که در این صورت نه تنها مالکیت اختصاصی دارد بلکه در تعیین قدرالسهم نیز دخیل است.

اصاله الاطلاق، حکم به این موضوع دارد که خریدار، آنچه در قولنامه ذکر شده است، خریداری کرده است و عدم اطلاق حق دیگری در قولنامه یا مبایعه‌نامه، خسارتی برای خریدار محسوب نمی‌شود.

معمولا در قرارداد یا قولنامه، آپارتمان‌ها با حقوق متعلقه مطابق صورت‌مجلس تفکیکی به فروش می رسند.

علاوه بر این از ملازمات استفاده از هر چیز، دسترسی به آن است و با توجه به خیار رویت، باید گفت که طبعا خریدار حق مطالبه چنین خسارتی را نخواهد داشت.