جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

هزینه-ی-تعمیرات-انجام-شده-در-عین-مستاجره-بدون-اخذ-رضایت-موجر

چنان‌چه تعمیراتی که مستأجر بدون گرفتن اجازه از موجر(مالک) انجام داده‌است از آن دست تعمیراتی باشد که برای استفاده کردن از عین‌مستأجره(آن‌چه که به اجاره داده شده‌) ضروری باشد، موجر موظف است هزینه‌های انجام شده را بپردازد و نمی‌تواند استدلال کند که مستأجر برای انجام این تعمیرات از او اجازه نگرفته‌است.

رأی دادگاه عمومی حقوقی تهران:

در خصوص دادخواست م.ق. به طرفیت ف.ف. و غ.الف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های صورت پذیرفته توسط خواهان بابت تعمیرات اساسی مورد اجاره و بهره‌برداری از آن با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیرتأدیه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده صرف‌نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه خواهان هیچ‌گونه دلیلی دال بر اذن موجر در تعمیرات مورد ادعا و ابراز نداشته است، لذا دعوی نامبرده به علت عدم ثبوت و فقد دلایل کافی وارد و ثابت نمی‌باشد و به استناد ماده 502 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

در رابطه به تجدیدنظرخواهی م.ق. نسبت به دادنامه صادره از شعبه محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه هزینه‌های انجام شده در عین مستأجره از بابت تعمیرات اساسی، با دقت در محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات طرفین نظر به اینکه به دلالت نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که در این مرحله از دادرسی جلب شده اولا انجام تعمیرات صورت گرفته در عین مستأجره به لحاظ انتفاع موردنظر طرفین ضرورت داشته و ثانیا میزان هزینه‌های صورت گرفته به مبلغ چهل میلیون تومان برآورد شده‌است و نسبت به نظریه ابرازی اعتراض موجه و موثری اقامه نشده و از سویی نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مباینتی ندارد، بنابر مراتب و عنایت به ضرورت عرفی تعمیرات از جمله مرمت کف محوطه و احداث سرویس‌های بهداشتی و تأسیسات برق به نظر دادگاه و به رغم استدلال دادگاه محترم بدوی مستأجر محق به مطالبه هزینه‌ها می‌باشد و تجدیدنظرخواهی وی وارد است. رأی صادره قطعی است.

ساده‌سازی رأی:

قرارداد اجاره از رایج‌ترین قراردادهایی است که افراد جامعه در میان خود تنطیم می‌کنند. این رابطه قراردادی هم مانند دیگر روابط اجتماعی دارای حقوق و تعهداتی برای هریک از طرفین می‌باشد. یکی از مواردی که در این رابطه‌ی قراردادی می‌تواند برای طرفین اهمیت داشته باشد این است که انجام تعمیرات مربوط به مورد‌اجاره(مالی که اجاره داده شده‌است)، برعهده‌ی مستأجر است یا مالک(موجر)؟ طبق قانون وظیفه انجام تعمیرات اساسی در عین مستأجره برعهده‌ی مالک است و اگر مستأجر بدون اجازه مالک، تعمیراتی در عین مستأجره انجام دهد، نمی‌تواند هزینه آن را از مالک مطالبه کند. در این پرونده نیز مستأجر بدون اجازه موجر(مالک)، هزینه‌هایی را برای انجام برخی تعمیرات پرداخت نموده و پس از آن دادخواستی را تنظیم نموده‌است تا از طریق آن بتواند آنچه هزینه کرده‌است را از مالک دریافت کند. دادگاه بدوی(نخستین) با استناد به ماده 502 قانون مدنی این درخواست را رد می‌کند و حکم به بطلان دعوا صادر می‌کند. مطابق این ماده قانونی، اگر مستأجر اجازه مالک" href="/tags/40906/بدون-اجازه-مالک/" class="link">بدون اجازه مالک در مالی که اجاره کرده‌است تعمیراتی انجام دهد، نمی‌تواند هزینه‌ی آن را دریافت نماید چون مالک اجازه انجام چنین تعمیراتی را به او نداده بوده‌است. مستأجر در دادگاه تجدیدنظر به این رأی اعتراض می‌کند و دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را نقض(رد) می‌کند که براساس آن مالک محکوم می‌شود که هزینه‌های پرداخت‌شده برای تعمیرات را به مستأجر بپردازد. استدلال دادگاه تجدیدنظر این است که اگرچه مستأجر اجازه مالک" href="/tags/40906/بدون-اجازه-مالک/" class="link">بدون اجازه مالک دست به انجام چنین تعمیراتی زده‌اما براساس نظر کارشناس انجام این تعمیرات ضرورت داشته‌‌است؛ یعنی مستأجر ناچار بوده که این تعمیرات را انجام دهد و اگر انجام نمی‌داد مشکلی به وجود می‌آید. بر همین اساس مالک باید تمامی هزینه‌های پرداخت شده توسط مستأجر را به او بازپس دهد. بر این اساس مستأجر باید بداند که پیش از اقدام برای انجام هر نوع تعمیرات در ملکی که اجاره کرده‌است، باید از مالک اجازه بگیرد تا بعد بتواند هزینه‌های انجام شده را دریافت کند. حال اگر مستأجر اجازه مالک" href="/tags/40906/بدون-اجازه-مالک/" class="link">بدون اجازه مالک تعمیراتی را در ملک انجام دهد، در صورتی می‌تواند این‌هزینه‌ها را مطالبه نماید که ثابت کند برحسب ضرورت این اقدامات را انجام داده‌است.