×

تعیین تکلیف مهریه پس از فوت زوجه

تعیین تکلیف مهریه پس از فوت زوجه

همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می‌شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد در حقیقت، مطابق قانون هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می‌توان مهر قرار داد

تعیین-تکلیف-مهریه-پس-از-فوت-زوجه

 همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می‌شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد. در حقیقت، مطابق قانون هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می‌توان مهر قرار داد.

مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج را در برابر او، مشغول‌الذمه (مدیون) می‌کند لذا دینی بر دوش زوج است که همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود خواهد داشت.

مطابق قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد. از طرف دیگر همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می‌شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد.

اما آنچه که باید بدان توجه داشت این است که درست است که مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه به شمار می‌رود اما این امر به معنای عدم امکان صرف‌نظر کردن از مطالبه مهریه یا بخشش مهریه نخواهد بود. زیرا اصولا هر حقی قابل اسقاط یا گذشت کردن است.

مهریه هم از جمله حقوقی است که زوجه خواهد توانست از اخذ آن خودداری یا صرف‌نظر کند؛ مانند زنی که مهریه خود را به همسرش می‌بخشد، که باید گفت این اقدام صحیح است.

از طرف دیگر باید بیان داشت که برای زوجه همواره امکان مطالبه مهریه از زوج وجود خواهد داشت البته این مطالبه و تشریفات آن و تادیه مهریه، مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دستخوش تغیرات خاصی شده است.

با این حال، حق مطالبه مهریه همواره برای ذی‌نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد.

به عبارت دیگر با فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد. از همین روی وراث زوجه می‌توانند بعد از فوت زوجه به  قائم‌مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند.

این در حالی است که زوج نمی‌تواند از تادیه مهریه زوجه متوفای خود به ورثه وی به هر بهانه‌ای امتناع ورزد. مگر آنکه مهریه به سببی از اسباب قانونی مانند بخشش آن توسط زوجه یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد بنابراین باید گفت که دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتازه است و حتی در صورت وجود دیون متعدد یا حتی فوت وی، باز هم تادیه مهریه زوجه بر سایر دیون مقدم خواهد بود.

حقوق اشخاص همواره مورد توجه و حمایت قانونگذار بوده است ولو آنکه آنها در قید حیات نباشند. از همین روی وراث زوجه می‌توانند با تنظیم دادخواست مطالبه طلب (مهریه زوجه متوفی)، به نسبت سهم‌الارث خود به طرفیت زوج، حقوق قانونی زوجه متوفی را مطالبه کنند.

گفتنی است که ورثه زوجه باید مدارکی همچون گواهی حصر وراثت و عقدنامه زوجه را نیز به پیوست دادخواست خود، تقدیم دادگاه کنند.

 

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.