موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
رای شماره 1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٣٧٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء شعبھ ٣۵ و ۵ دیوان عدالت اداری درخصوص ماده ۶٠ قانون جامع خدمات رسانی بھ ایثارگران موضوع اعاده خدمت

رأی شماره ١٣٧٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعبھ ٣۵ و ۵ دیوان عدالت اداری درخصوص ماده ۶٠ قانون جامع خدمات رسانی بھ ایثارگران موضوع اعاده خدمت

٢۴/۶/١٣٩٧ ١٩٢٧ /٩٧ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٧٩ مورخ ١٣٩/۶/۶ ٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۶/۶ شماره دادنامه: ١٣٧٩ کلاسه پرونده: ١٩٢٧/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: سازمان حفاظت اطلاعات سپاه

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب ماده ۶٠ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در صورت درخواست جانبازان و آزادگانی که پیش از تصویب این قانون با دستگاه محل خدمت خود قطع ھمکاری نموده اند، امکان اعاده به خدمت ایشان میسر می باشد. حال با توجه به عبارت «قطع ھمکاری» شعب دیوان عدالت اداری برداشتھای متفاوتی از آن دارند به این نحو که برخی شعب قطع ھمکاری را در استعفا و بازخریدی خدمت می دانند و برخی دیگر بازنشستگی را نیز از مصادیق قطع ھمکاری قلمداد کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه٣۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٨٠٩٠٣۵٠٠۶٢٩ با موضوع دادخواست آقای حمید افشارتفرشی زاده به طرفیت سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و به خواسته اعاده به خدمت جانبازان در نیروھای مسلح به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٣۵٠٠٠٨٢ـ ١٣٩۵/١/٢٨ به شرح زیر رأی صادر کرده است: با توجه به مفاد ماده ۶٠ از قانون جامع ایثارگران که تصریحاً مقرر نموده «دستگاھھای موضوع ماده دوم این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگان که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع ھمکاری نموده اند صرفاً برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند...» و با عنایت به اینکه خواھان جزء جانبازان دفاع مقدس بوده و رابطه استخدامی وی با محل خدمتی به لحاظ بازنشستگی قطع گردیده است و ماده مذکور صرفاً به قطع ھمکاری اشاره نموده و مفاد تبصره ذیل آن توجھی به خواھان نداشته و به اعتقاد این شعبه رابطه استخدامی کارمند به لحاظ اخراج، استعفای بازنشستگی، بازخریدی و غیره بادستگاه خدمتی قطع می گردد و در مانحن فیه این امر به لحاظ بازنشستگی محقق گردیده لذا با عنایت به موارد معنونه حکم به اجابت خواسته با رعایت مقررات و ضوابط قانونی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در اجرای مفاد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۵٢٠۴۴۴٣ـ ١٣٩۵/١١/١٨ شعبه ٢ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠۵٠١٩٣۴ با موضوع دادخواست آقای حسن عین آبادی به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سازمان حفاظت و اطلاعات) و به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون نیروی انسانی حفاظت اطلاعات سپاه به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٠۵٠٠١٢٧ـ ١٣٩۵/١/١٧ به ش نظر به اینکه مطابق بخش دوم از فصل چھارم ابلاغیه دبیرخانه ھیأت مرکزی گزینش سپاه بازگشت به خدمت جانبازان صرفاً مشمول جانبازان... یا بازخرید شده می گردد و با این وصف چون شاکی با درخواست شخص خود بازنشسته شده است از شمول مقررات فوق خارج بوده و با لحاظ اینکه شاکی با اعطای سنوات ارفاقی و با سی سال خدمت بازنشسته شده اجابت خواسته وی بر خلاف مقررات و ناموجه به نظر می رسد. لذا شکایت ایشان به نظر غیرقابل پذیرش بوده حکم به رد شکایت وی صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵٢٠٠۴٠٢ـ ١٣٩۶/١/١۶ شعبه ٢ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مقنن در ماده ۶٠ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ١٣٩١ مقرر کرده است که دستگاھھای موضوع ماده ٢ این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع ھمکاری نموده اند، صرفاً برای یک بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام نمایند. افرادی که به موجب رأی صادره از مراجع قضایی یا ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار برکنار شده اند، مشمول این ماده نخواھند بود. نظر به اینکه عبارت قطع ھمکاری مصرح در متن ماده قانونی مذکور اعم است از بازنشستگی، بازخریدی و استعفاء، بنابراین جانبازان و آزادگانی که بازنشسته شده اند مشمول حکم ماده ۶٠ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشند و البته با توجه به اینکه در بندھای (چ) و (ز) ماده ٨٧ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران برای جانبازان و آزادگان شرایطی پیش بینی شده است، شرایط مذکور نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد. از این رو آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی