جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

ساختمان فرسوده،بدون موافقت اقلیت واحدها هم قابل بازسازی است

 اگر ساختمانی به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری فرسوده باشد، با درخواست اکثریت واحدها می‌توان نسبت به بازسازی کل ساختمان اقدام کرد.

 پرسش مخاطب درباره بازسازی ساختمان فرسوده این است:

سلام 5 نفر از مالکین یک پلاک ثبتی (با 6 دستگاه آپارتمان موجود در آن) که هر کدام به صورت قانونی مالک یک دانگ از پلاک ثبتی هستند، به دلیل قدمت 35 ساله اعیانی، قصد تخریب و ساخت بنای جدید دارند ولی با مشکل جه شده اند. مشکل این است که یک دانگ از این ملک (یعنی دانگ ششم ) متعلق به چهار نفر است که سه نفر از آنها موافق تخریب و نوسازی هستند ولی یک نفرشان مخالف است. با توضیح فوق آیا بقیه که موافق هستند قانونا میتوانند برای تخریب و نوسازی اقدام کنند؟

پاسخ کارشناسان :

با سلام طبق ماده 13 قانون تملک آپارتمانها «در صورتیکه به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، ان دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یادشده را به اضافه اجوریکه برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آن‌ها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با در خواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد.» لذا چنانچه به تشخیص و تایید کارشناسان رسمی دادگستری ادامه زندگی در ساختمان، موجب ضرر و زیان باشد، دادگاه حکم به تجویز بازسازی و نوسازی ساختمان را می‌دهد.