حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

رای شماره 1721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١٢۶
سھ شنبھ،٣٠ بھمن ١٣٩٧
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۵٣٨
رأی شماره١٧٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند١ صورتجلسھ شماره ٨٩/١۴۴ ـ ١٣٨٩/١٠/١٠ و بند (١) صورتجلسھ شماره ٩٠/١۵١ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٠ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شھرستان کوھرنگ
١٣٩٧/ ٩۶/٣٣٧/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٧٢١ مورخ ١٣٩٧/٨/١ با موضوع: «ابطال بند١ صورتجلسه شماره ٨٩/١۴۴ ـ ١٣٨٩/١٠/١٠ و بند (١ (صورتجلسه شماره ٩٠/١۵١ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٠ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی
شھرستان کوھرنگ» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٨/١ شماره دادنامه: ١٧٢١ شماره پرونده : ٣٣٧/٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١ صورتجلسه شماره ٨٩/١۴۴ ـ ١٣٨٩/١٠/١٠ و بند (١ (صورتجلسه شماره ٩٠/١۵١ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٠ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شھرستان کوھرنگ

گردش کار : سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٧٩٧٨۴ـ ١٣٩۶/١٢/١۶ ابطال بند ١ صورتجلسه شماره ٨٩/١۴۴ ـ ١٣٨٩/١٠/١٠ و بند (١ (صورتجلسه شماره ٩٠/١۵١ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٠ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شھرستان کوھرنگ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عملکرد شورای اسلامی بخش مرکزی شھرستان کوھرنگ در خصوص تصویب و وضع عوارض نیم درصد بر قراردادھای پیمانکاری، در این سازمان، مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد:

شورای اسلامی بخش مرکزی شھرستان کوھرنگ در حالی به موجب بند ١ صورتجلسه شماره ٨٩/١۴۴ ـ ١٣٨٩/١٠/١٠ و بند (١( صورتجلسه شماره ٩٠/١۵١ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٠ به ترتیب اقدام به تصویب و وضع عوارض نیم درصد بر قراردادھای پیمانکاری به منظور اعمال در سالھای ١٣٩٠ و ١٣٩١ نموده است که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده، ممنوع اعلام گردیده و در بند «الف» ماده (٣٨ (قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات ١/۵ درصد تعیین شده است و فعالیتھای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات بوده و از سویی در ماده ۵٢ قانون مرقوم، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاھا و ارائه خدمات لغو و برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات، ممنوع شده است. مضافاً اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه و به موجب دادنامه شماره ۵۵٠ ـ ١٣٩١/٨/٨ مصوبه شورای اسلامی شھر اراک را ابطال نموده است. لذا خواھشمند است با عنایت به مطالب یاد شده و موضوعات مطرح در گزارش، مطابق تبصره ٢ ذیل ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نسبت به رسیدگی به طور فوق العاده و خارج از نوبت در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه را به این سازمان منعکس فرمایند. »

متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بند١ شماره صورتجلسه ١٠/١٠/١٣٨٩ ـ ١۴۴/٨٩ 
«جلسه ای با حضور امضا کنندگان ذیل بخشدار بخش مرکزی کوھرنگ و نیز اعضای شوراھا با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید شروع گردید

١ـ از پیمانکاران، شرکتھا نیم درصد کل قرارداد به عنوان عوارض کسر گردد و عوارض در روستاھایی که دھیاری دارند، توسط دھیاران اخذ گردد. »

ب: بند ١ شماره صورتجلسه  ٢٠/١٠/١٣٩٠ ـ ١۵١/٩٠
«جلسه بررسی عوارض پیشنھادی سال ١٣٩١ با حضور بخشدار مرکزی و اعضای شورای کوھرنگ در محل بخشداری برگزار گردید که جلسه با تلاوتی چند از قرآن آغاز و بخشدار ضمن عرض خیرمقدم و تسلیت اربعین حسینی اعضای شورا به بیان نقطه نظرات زیر پرداخت و تصمیمات زیر به تصویب رسید:

١ـ عوارض پیمانکاران و شرکتھا نیم درصد کل قرارداد باشد و در روستاھای دارای دھیاری توسط دھیاران دریافت شود. »

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٨/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه فعالیتھای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و در بند الف ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف عوارض ارائه خدمات مشخص شده و طبق ماده ۵٠ ھمان قانون وضع عوارض توسط شوراھای اسلامی شھرھا نسبت به مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف گردیده، ممنوع شده است، بنابراین بند ١ صورتجلسه شماره ٨٩/١۴۴ ـ ١٣٨٩/١٠/١٠ و بند ١ صورتجلسه شماره ٩٠/١۵١ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٠ در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادھای پیمانکاری شورای اسلامی بخش مرکزی شھرستان کوھرنگ مغایر قانون است و چون ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره ١٧۶٣ الی ١٧٧۵ ـ ١٣٩٣/١٠/١۵ این گونه مصوبات را ابطال کرده است، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.