جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

رای-شماره-های-415-الی-416-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

١٣/٣/١٣٩٨ ٩6٠٠5٣٠ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩6١٠٠٩٠٩٠5٨٠٠4١6 مورخ ١٣٩6/5/٣ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩6/5/٣ شماره دادنامه: 4١5 ـ 4١6

٩6/5٣٠ و ٩6/5٢٩ : پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: ١ـ خانم بھناز کاموسی ٢ـ سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم بھناز کاموسی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٠٠٠/٢١١/١٠٠٢4/٢٠٠ ـ ١٣٩4/١/٢6 ،ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

باسلام واحترام ،

عطف به دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩556٠٠46٢ـ ١٣٩٣/٧/٣٠ مربوط به طرح شکایت اینجانب بھناز کاموسی با موضوع الزام به پرداخت فوق العاده ھا (جذب، کارانه، اضافه کار ساعتی، بدی آب و ھوا و ...) در دادگاه تجدیدنظر شعبه ششم فرعی ٢ ،نظر به اینکه رأی مذکور با موضوع نقض دادنامه بدوی و حکم به ورود تجدیدنظرخواھی به نفع سازمان توسعه تجارت ایران (طرف شکایت) صادر گردیده و با توجه به آراء صادر شده در شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر ٩٣٠٩٩٧٠٩55٨٠٠١65 ـ ١٣٩٣/٧/٢٩ و نیز ٩٣٠٩٩٧٠٩55٨٠٠١6٢، ٩٣٠٩٩٧٠٩55٨٠٠١6٣ـ ١٣٩٣/٧/٢٩ خواھشمند است دستور فرمایید با توجه به وحدت موضوع و طرف شکایت و تعارض در آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر، موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد و رفع تعارض گردد. 

سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره ٩4/55٠/١١١٩٢ـ ١٣٩4/٢/٢٨ نیز اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 موضوع: اعلام تعارض آراء و استدعای اعمال ماده ٨٩ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٠ 

سلام علیکم

 احتراماً، مستحضر می دارد، تعداد کثیری از کارکنان شاغل در سازمان توسعه تجارت ایران که یکی از معاونتھای وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد، نسبت به طرح دادخواست به شعب مختلف آن مرجع با خواسته «برقراری فوق العاده بھرهوری از زمان استحقاق و تفاوت تطبیق»، در اجرای مصوبه شماره ١4٠55 ـ ١٣٨6/4/١٣ ھیأت وزیران به تفصیل ذیل اقدام نمودند. 

قبل از ادغام وزارتین بازرگانی و صنایع، پرسنل وزارت اخیرالذکر با تصویب نامه فوق الذکر تحت شمولیت طرح بھره وری و مزایای متعلقه قرار گرفته و مراتب نیز اجرا گردید. متعاقب ادغام وزارتین پرسنل این سازمان نیز مدعی به ادعا گردیده و با مطالبه برقراری بھره وری،  تسری و اجرایی نمودن مصوبه، که یکی از دلایل مشارالیھم با این استدلال: با ادغام شخصیتھای حقوقی قاعدتاً تعھدات مثبت و منفی آنھا نیز مدغم می گردد، نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و پس از جری تشریفات قضایی شعب دیوان، له و علیه سازمان توسعه و تجارت ایران احکام متعارض قطعی در شعب 6 و ٢٧ به تعداد ٢ فقره دادنامه در رد شکایت و شعبه ٨ با اصدار ٢ فقره دادنامه در ورود شکایت صادر نمودند. حالیه نظر به تعدد و تکثر آرای متعارض و نظر به تکلیف ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایضاً به جھت صراحت در امر و تعیین تکلیف مابقی شاغلین در این سازمان به جھت تسری مصوبه یا غیرآن، رجای واثق دارد نسبت به طرح قضیه در ھیأت عمومی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری وفق مقررات التفات فرمایند. ضمناً آقای سیدمحمود حسینی به عنوان نماینده این سازمان جھت تقدیم مرقومه و توضیحات تفصیلی بعدی به حضور معرفی می گردد.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه١٠ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢١٧6٨ ، ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٢١٧٠، ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢١٩٩٧ با موضوع دادخواستھای آقایان محمود بازاری، سیدحسین قاضی میرسعید و خانم ھما جواھری خواجه نفس به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بھره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه ھای شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢6٣١ ،٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢6٢٩ و ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢6٢٧ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است. 

نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانھای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره ٢١٢/٩١/٣٠4٨5 ـ ١٣٩١/6/١٣ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری در زمره دستگاھھای ستادی دولت دسته بندی گردیده است و توجھاً به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض موثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی باشد. علیھذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ١٠ و 5٨ و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ١٣٩٢ حکم به الزام مشتکی عنه به برقراری بھره وری وفق مصوبه مارالبیان ھیأت وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (١٣٨٨/١/١ (ضمن پرداخت مابه التفاوت آن و بعد از تاریخ ١٣٨٨/١/١ ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند 5 ماده 6٨ و تبصره ماده ٧٨ از قانون مذکور صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.

 در اثر تجدیدنظرخواھی از آراء مذکور، شعبه ٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩55٨٠٠١6٣، ٩٣٠٩٩٧٠٩55٨٠٠١65 ـ ١٣٩٣/٧/٢٩ و ٩٣٠٩٩٧٠٩55٨٠٠4٠٨ ـ ١٣٩٣/٨/٢١ آراء یاد شده را عیناً تأیید می کند .  ب: شعبه ٢٧ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢١656 با موضوع دادخواست آقای احمد علی بیکی پور به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بھره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢٠٩5 ـ ١٣٩٢/١١/١٩ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:

نظر به اینکه وزارت صنعت و معدن که از ادغام وزارتخانه ھای بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده فوق العاده مذکور را به کارکنان ستادی وزارت بازرگانی و واحدھای استانی پرداخت نموده و با توجه به این مطلب که سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به نامه شماره ٢١٢٩١/٣٨٩4١ـ ١٣٩١/١٠/5 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری به علت مسئولیتھای محوله در زمره دستگاھھای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می گردد و عدم ابلاغ مصوبه استنادی (شاکی) مستند به فعل شاکی نبوده و خارج از اختیار وی می باشد و از طرفی عدم ابلاغ مصوبه مورد استناد نمی تواند نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی باشد. لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته به شرح دادخواست صادر می نماید. رأی صادره وفق ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

 در اثر تجدیدنظرخواھی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩556٠٠655 ـ ١٣٩٣/٩/٢4 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

 نظر به اینکه مصوبه شماره ١4٠55/٣٠٩٨٨ت ـ ١٣٨4/4/١٣ ھیأت وزیران مربوط به برقراری فوق العاده بھره وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که ھر دو وزارتخانه در سال ١٣٩٠ ادغام شده اند ندارد و اجرای مصوبه ھم از تاریخ ١٣٨٨/١/١ مطابق ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده 6٨ قانون مذکور لغو بوده و منتفی می باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات مصوب ١٣٩٢ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رأی وفق ماده ٣ قانون قطعی است.

 ج: شعبه ١٠ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢١٩٣6 با موضوع دادخواست خانم بھناز کاموسی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بھره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٠٠4٣ـ ١٣٩٣/١/١6 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مصوبه شماره ١4٠55/ت٣٠٩٨٨ ـ ١٣٨4/4/١٣ ھیأت وزیران به برقراری فوق العاده بھره وری غیرمستمر حداقل ٣5 %تا 55 %حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب برای کارکنان ستادی وزارتخانه صنایع و معادن دلالت دارد و نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه ھای بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانھای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره ٢١٢/٩١/٣٠4٨5 ـ ١٣٩١/6/١٣ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری در زمره دستگاھھای ستادی دولت دسته بندی گردیده است و توجھاً به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض موثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی باشد. علیھذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ١٠ و 5٨ و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ حکم به الزام مشتکی عنه به برقراری بھره وری وفق مصوبه مارالبیان ھیأت وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (١٣٨٨/١/١ (ضمن پرداخت مابه التفاوت آن و بعد از تاریخ ١٣٨٨/١/١ ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند 5 ماده 6٨ و تبصره ماده ٧٨ از قانون مذکور) صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. 

در اثر تجدیدنظرخواھی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩556٠٠46٢ـ ١٣٩٣/٧/٣٠ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

 در خصوص تجدیدنظرخواھی نسبت به دادنامه فوق الاشعار نظر به اینکه مصوبه شماره ١4٠55/ت٣٠٩٨٨ ـ ١٣٨4/4/١٣ ھیأت وزیران مربوط به برقراری فوق العاده بھره وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که ھر دو وزارتخانه در سال ١٣٩٠ ادغام شده اند ندارد و اجرای مصوبه ھم از تاریخ ١٣٨٨/١/١ مطابق ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده 6٨ قانون مذکور لغو بوده و منتفی می باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات مصوب ١٣٩٢ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رأی وفق ماده ٣ قانون قطعی است.

 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/5/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد.

ثانیاً: با توجه اینکه مصوبه شماره ١4٠55/ت٣٠٩٨٨ ھـ ـ ١٣٨٨/4/١٣ ھیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق العاده بھره وری بـرای کارکنان ستـادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بوده است و بـا ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ١٣٨٨/١/١ مستند به ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است، بنابراین مصوبه مذکور ھیأت وزیران از تاریخ ١٣٨٨/١/١ قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی