جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

تفاوت-های-نکاح-دایم-و-موقت

در شرع و قانون مدنى ما نکاح بر دو نوع دایم و موقت تعریف و تبیین شده و هر دو نوع معتبر است. آنچه در جامعه معمول و متداول بوده و از نظر شرعى و حقوقى داراى امتیازات خاص و ویژه‌اى است، نکاح دایم است اما نکاح وقتى موقت است که براى مدت معینى واقع شده باشد. خواه این مدت کوتاه باشد یا طولانى و 99 ساله.

همین که در عقد نکاح، مدت تعیین شود، عقد، موقت بوده و نکاح موقت است. در هر دو نکاح، مادر زن و دختر زن به مرد و همچنین پدر شوهر و پسر او به زن محرم و حرام می‌شود. ازدواج زن شوهردار (خواه موقت، خواه دایم) با مرد دیگری حرام است .

زنا با زن شوهردار (چه در موقت و چه دایم) موجب حرمت ابدی می‌شود. همچنین لازم است پس از جدایی در هر دو (دایم و موقت)، زن عده نگه دارد .

در هر دو نوع نکاح، مرد نمی‌تواند به طور همزمان با دو خواهر ازدواج کند. خواستگاری از زوجه موقت نیز همانند زوجه دایم حرام است.

زن در عقد موقت نفقه و ارث ندارد اما جمعى از فقها گفته‌اند این موضوع در صورتى است که شرط نفقه و ارث نکند و اگر شرط کند باید بر طبق آن عمل شود.

زن در عقد موقت آزاد است که کارى در خارج خانه براى خود انتخاب کند و اجازه همسر براى او شرط نیست؛ مادام که مزاحم حق شوهر نباشد، اما در عقد دایم بدون توافق این امر جایز نیست.

نبود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است اما در ازدواج دایم، اجباری به مهر نیست.

در ازدواج دایم هیچ‌ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از فرزنددار شدن جلوگیری کند اما در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد.

برای بر هم زدن ازدواج دایم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد، پیمان عقد باطل می‌شود حتی شوهر می‌تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد و از هم جدا شوند.

در ازدواج دایم، تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن و شوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین‌شده توسط شوهر ندارد.

در ازدواج دایم بر زن واجب است از همسرش تمکین کند اما در ازدواج موقت الزامی در این زمینه وجود ندارد. در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف می‌توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین کنند.

در ازدواج دایم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دایمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می‌تواند تعداد همسر بیشتری اختیار کند.

در ازدواج دایم با ایجاد سه بار طلاق، نیاز به محلل پیدا می شود و فرد نمی‌تواند با همسر قبلیش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل نمی‌خواهد.

در ازدواج دایم «مسلمان» نمى‌تواند با «غیر مسلمان» ازدواج کند، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمانى که از اهل کتاب است (مانند مسیحى و یهودى) مانعى ندارد.