جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

رای شماره های 225 الی 226 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ھای ٢٢۵ الی ٢٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تذکر ٢ از بند ۴ و بند ٨ نامھ شماره ٢۵۵١٧/٢١١ ـ ١٣٩۶/۶/٧ معاون توسعھ مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جھاد کشاورزی ٢۵/٣/١٣٩٨ ٩۶٠١۴٧۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨٠١٠٢٢۶ و ٩٨١٠٠٩٠٩٠۵٨٠١٠٢٢۵ مورخ ١٣٩٨/٢/٢۴ با موضوع: «ابطال تذکر ٢ از بند ۴ و بند ٨ نامه شماره ٢۵۵١٧/٢١١ ـ ١٣٩۶/۶/٧ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جھاد کشاورز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

٢٢۵ ـ٢٢۶ :دادنامه شماره ٢۴/٢/١٣٩٨ :دادنامه تاریخ٩۶/١۴٧۵ ،٩۶/١٨٢۵ :پرونده شماره

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: احمد قانع ساسان سرایی و علی عابدینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر ٢ از بند ۴ و بند ٨ نامه شماره ٢۵۵١٧/٢١١ ـ ١٣٩۶/۶/٧ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جھاد کشاورزی

گردش کار: الف) آقای احمد قانع ساسان سرایی به موجب دادخواستی ابطال تذکر ٢ از بند ۴ و بند ٨ نامه شماره ٢۵۵١٧/٢١١ ـ ١٣٩۶/۶/٧ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جھاد کشاورزی را خواستار شده
و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب احمد قانع ساسان سرایی عضو ھیأت علمی موسسه تحقیقات ایران با مرتبه مربی پژوھشی با مدرک کارشناسی ارشد می باشم که حکم کارگزینی موید آن می باشد. بر اساس ردیف ۶ بند (ث) ماده ٨٨ قانون توسعه ششم جمھوری اسلامی ایران بھره مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در دفاع مقدس با حقوق و مزایای اجتماعی پیش بینی شده و ھمچنین ھیچ قید و دستوری در استفاده از حقوق و مزایا یک رتبه تحصیلی بالاتر به لحاظ نوع کار و حکم کارگزینی نیامده است. تصویر تأییدیه حضور در جبھه اینجانب به مدت ١٧ ماه ضمیمه می باشد که بیانگر استحقاق اینجانب جھت بھره مندی از مزایای ردیف ۶ بند (ث) ماده ٨٨ قانون توسعه ششم می باشد. با این حال سازمان متبوع اینجانب بر اساس بند ٨ نامه شماره ٢۵۵١٧/٢١١ ـ ١٣٩۶/۶/٧ و به استناد جوابیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نامه شماره ١۵/١٠٩٧٧٣ ـ ١٣٩۶/۵/٢٣ اعضای ھیأت علمی را مشمول مزایای مقطع تحصیلی بالاتر موضوع ردیف ۶ از بند ماده ٨٨ برنامه ششم ندانسته و این در حالیست که نامه ١۵/٠٩٧٧٣ اولاً: در جواب استعلام نامه شماره ٩۶/٣/١/١١٢۴ ـ ١٣٩۶/۵/١١ بیان گردید و طرح سوال و استعلام استفاده مضاعف برای ایثارگران (آزاده، جانباز، فرزند شھدا و ...) و مربیان که قبلاً از حقوق و مزایای یک رتبه بالاتر برخوردار گردیده اند. ثانیاً: نامه ١۵/٠٩٧٧٣ ـ ١٣٩۶/۵/٢٣ به ھیچ وجه نافی استفاده رزمندگان از حقوق و مزایای ردیف ۶ بند (ث) ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه نمی باشد.

ھمچنین بر اساس تبصره ۴ بند ٢ ماده ۵٢ آیین نامه استخدامی اعضای ھیأت علمی که در آن صراحتاً اعلام می دارد (اعضایی که از  سوی مراجع ذیصلاح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می شوند. از پایه ایثارگری بر اساس جدول تبصره ۴ ھمان ماده برخوردار می گردند و فقط ایثارگران (جانباز، آزادگان و غیره) که در ردیف یک و دو مندرج در جدول ماده ٩ آیین نامه ھیأت علمی قرار داشته و از حقوق و مزایای یک رتبه بالاتر بھره مند گردیده اند در شمول این تبصره قرار نمی گیرند تصویر ماده ۵٢ آیین نامه ھیأت علمی و جدول تبصره ۴ می باشد. از آنجا که بر اساس حکم کارگزینی اینجانب مربی پژوھشی و دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشم و از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر تاکنون استفاده نکرده ام و بر اساس مستندات حضور در جبھه و بر اساس تأییدیه مراجع ذیصلاح، واجد دریافت حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر بر اساس ردیف ۶ بند (ث) ماده ٨٨ قانون ششم توسعه می باشم.

ھمچنین به موجب بند (ذ) تبصره ردیف ٧ ماده ٨٨ قانون توسعه ششم، به ماده ۵۶ قانون خدمات رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبھه اضافه گردیده و به موجب آن رزمندگان با ١٢ ماه حضور در جبھه از پرداخت مالیات معاف می باشند

و برای این معافیت شرطی جز حضور در جبھه قید نشده است. این در حالیست که معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در ردیف ۴ تذکر ٢ نامه شماره ٢۵۵١٧/٢١١ ـ ١٣٩۶/۶/٧ معافیت مالیاتی مذکور را منوط به پرداخت کامل کسور بازنشستگی ایام خدمت وظیفه عمومی کرده و صراحتاً و به وضوح ماده ۵۶ قانون خدمات رسانی به ایثارگران را نقص کرده است. لذا در پایان خواھان لغو و ابطال تذکر ٢ از بند ۴ و بند ٨ نامه به شماره ٢۵۵١٧/٢١١ ـ /١٣٩۶/۶ و برخورداری اینجانب از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر و نیز برگشت کسور مالیاتی از تاریخ ١٣٩۶/١/١ از زمان اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران می باشم.»

متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

:٧/۶/١٣٩۶ ـ ٢١١/٢۵۵١٧ شماره نامه

«۴ـ بازنگری سوابق و گواھی حضور در جبھه اعضاء که در حال حاضر در جوف پرونده پرسنلی آنھا وجود دارد و ملاک عمل قرار گرفته، الزامی است.

...... تذکر٢ :با عنایت به اینکه احتساب مدت خدمت نظام وظیفه، مستند به تبصره ١ ماده ٧۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی و تبصره ماده ١٠٠ آیین نامه استخدامی اعضای ھیأت علمی، در صورت پرداخت کامل کسور بازنشستگی به عنوان سابقه خدمت
محسوب می گردد. لذا آن دسته از اعضا که مدت حضور در جبھه آنھا به صورت موظفی (خدمت سربازی) بوده و بر اساس بخشنامه شماره ٢٠۶/۴٠/١١/ط ـ ١٣٨٨/١٠/٢١ ستاد کل نیروھای مسلح سه چھارم دوره مذکور به عنوان داوطلب محسوب گردیده است، در صورت پرداخت کسور ایام سربازی خود از معافیت مالیاتی و بخشودگی کسور بازنشستگی موضوع این ابلاغیه برخوردار خواھند شد. .........

٨ ـ اعضای ھیأت علمی مطابق جوابیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره ١۵/١٠٩٧٧٣ ـ ١٣٩۶/۵/٢٣ مشمول مزایای مقطع تحصیلی بالاتر موضوع ردیف ۶ از بند (ث) ماده ٨٨ قانون برنامه ششم نخواھد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جھاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۶١۶٩١/٢٠٠ ـ ١٣٩۶/١٢/٢٧ توضیح داده است که:

«اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: لایحه دفاعیه

با سلام و احترام

ا عنایت به ابلاغیه شماره بایگانی ١۶٨٧۶ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ منضم به تصویر شکواییه آقای احمد قانع ساسان سرایی در خصوص ابطال و لغو نامه شماره ٢۵۵١٧/٢١١ ـ ١٣٩۶/۶/٧ مراتب ذیل را برای رد شکایت مطروحه، معروض می دارد:

١ـ مطابق قانون تاسیس سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ١٣۵٣/۴/٩ این سازمان به صورت ھیأت امنایی اداره می شود.

٢ـ برابر ماده یک قانون احکام دایمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب ١٣٩۵/١١/١٠ مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد:

«دانشگاه ھا، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستانھا و پارکھای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب ھیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرھنگستانھا به تأیید رئیس جمھور و در مورد دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروھای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروھای مسلح می رسد، عمل می کنند.

٣ـ این سازمان آیین نامه ھای چھارگانه (١ـ آیین نامه استخدامی اعضای ھیأت علمی ٢ـ آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی ٣ـ آیین نامه تشکیلاتی ۴ـ آیین نامه معاملاتی) خود را در بیست و نھمین ٢٩ جلسه ھیأت امناء در تاریخ ١٣٩١/١٢/١۵ تصویب نمود.

۴ـ آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی این سازمان از تاریخ ١٣٩٢/٧/١ در خصوص ایشان اعمال شده است و تمامی مزایای مربوط به آیین نامه و علی الخصوص ماده ٧٧ بر اساس مصوبات سی و دومین جلسه ھیأت امناء این سازمان به ایشان پرداخت شده است.

۵ ـ مطابق تبصره ۴ ماده ۵٢ آیین نامه استخدامی اعضای ھیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که مقرر می دارد: «اعضایی که از سوی مراجع ذی صلاح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می شوند، علاوه بر پایه ھای ایثارگری مندرج در این ماده از پایه ھای ایثارگری مطابق جدول ذیل برخوردار می گردند. اعضای ایثارگری (جانبازان و آزادگان) که در مرتبه ردیفھای یک و دو مندرج در جدول موضوع ماده ٩ این آیین نامه قرار داشته و از حقوق و مزایای یک مرتبه بالاتر بھره مند گردیده اند، در شمول این تبصره قرار نمی گیرند.»

۶ ـ مطابق بند ١ نامه شماره ١۵/١٠٩٧٧٣ ـ ١٣٩۶/۵/٢٣ رئیس مرکز ھیأتھای امناء و ھیأتھای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مقرر می دارد: «مزایای پیش بینی شده برای اعضای ھیأت علمی ایثارگر (جانباز ـ آزاده) و عضو ھیأت علمی فرزند شھید دارای مراتب علمی مربی آموزشیار/ مربی پژوھشیار و مربی آموزشی/ مربی پژوھشی صرفاً بر اساس آیین نامه استخدامی اعضای ھیأت علمی صورت می گیرد.»

٧ـ مطابق بند ٢ نامه صدرالاشاره، به استناد تبصره ۴ و ٧ ماده ۵٢ اعضای یاد شده فقط از حقوق و مزایای یک مرتبه بالاتر بھره مند می شوند و در صورت ارائه مدرک تحصیلی دکتری و داشتن مرتبه استادیاری صرفاً از پایه ھای مربوطه برخوردار می شوند.

بنا به مراتب یاد شده، با توجه به اینکه بر اساس حکم کارگزینی شاکی دارای مرتبه مربی پژوھشی با مدرک فوق لیسانس می باشد. بنابراین ادعای نامبرده برخلاف قوانین و مقررات مربوطه بوده لذا از آن مقام رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

ب) آقای علی عابدینی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ٨ بخشنامه شماره ٢۵۵١٧/٢١١ ـ ١٣٩۶/۶/٧ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جھاد کشاورزی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته
اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً اینجانب علی عابدینی عضو ھیأت علمی در مرتبه مربی پژوھشی و سابقه ایثارگری بیشتر از شش ماه حضور داوطلبانه در جبھه ھای دفاع مقدس با استناد به دلایل و مستندات مشروح در لایحه تکمیلی، تقاضای ابطال بند ٨ بخشنامه شماره ٢۵۵١٧/٢١١ ـ ١٣٩۶/۶/٧ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و تحکم به اجرای ردیف ۶ بند «ث» ماده ٨٨ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از ابتدای سال ١٣٩۶ در حق اینجانب را خواستارم.»

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

«ریاست محترم و قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احتراماً در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و در شرح خواسته به استحضار می رساند اینجانب علی عابدینی عضو رسمی ھیأت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران در مرتبه مربی پژوھشی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شیمی دریا ھستم و به گواھی صادره از سپاه پاسداران بیشتر از شش ماه به صورت داوطلبانه در جبھه ھای دفاع مقدس حضور داشته ام. با عنایت به ردیف ۶ بند «ث» ماده ٨٨ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که بھره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی را اشعار می دارد و مستحق برخورداری از امتیازات یک مرتبه تحصیلی بالاتر ھستم. بنا بر آن که مراتب اعضای ھیأت علمی متناسب با مدرک تحصیلی در جدول ماده ٩ آیین نامه استخدامی اعضای ھیأت علمی آمده و مرتبه بالاتر از مربی پژوھشی، مرتبه استادیار پژوھشی (معادل دکتری در اعضای غیر ھیأت علمی) است لذا استحقاق برخورداری از مزایای مرتبه استادیار پژوھشی را دارم. ولی موسسه متبوع طی نامه شماره ٢۴٧/٢/٩٣١٣٩ ـ ١٣٩۶/٨/٢٩ با استناد به دور باطل نامه ھای ذیل الذکر، تقاضای قانونی مرا نپذیرفته است.

مدیر امور اداری موسسه متبوع در جھت رد تقاضای انتفاع اینجانب از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به بند ٨ بخشنامه شماره ٢۵۵١٧/٢١١ ـ ١٣٩۶/۶/٧ صادره از سوی معاون سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی استناد کرده است. در این بخشنامه به جوابیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق نامه شماره ١۵/١٠٩٧٧٣ ـ ١٣٩۶/۵/٢٣ استناد شده است که آن جوابیه در پاسخ به سوالات مطرح شده در نامه شماره ١٣٩۶/٣/١/١١٢۴ ـ ١٣٩۶/۵/١١ بوده است. حالیه آن که بر مبنای طرح سوال و جوابیه استعلام فقط ایثارگران و مربیانی که قبلاً از حقوق و مزایای یک رتبه بالاتر بھره مند گردیده اند، در شمول استفاده توامان و در دو مرتبه بالاتر قرار نمی گیرند و اینجانب از حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر تاکنون استفاده نکرده ام. علاوه بر این جوابیه وزارت علوم نافی برخورداری ایثارگران عضو ھیأت علمی مرتبه مربی از مزایای ردیف ۶ بند «ث» ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه نیست بلکه موید آن است. کما اینکه قبل از برنامه پنجساله ششم، ایثارگران (فرزندان شھدا و جانبازان) عضو ھیأت علمی از مزایای قانونی یک مرتبه
تحصیلی بالاتر برخوردار می شده اند و مطابق ماده قانونی وضع شده اخیرالذکر، از ابتدای سال ١٣٩۶ رزمندگان دارای حداقل شش ماه جبھه به این ماده قانونی اضافه و شامل برخورداری از مزایای مرتبه تحصیلی بالاتر شده اند. از طرفی ماده قانونی اخیرالذکر مطلق و
بدون قید انحصار است و ھیچ قید و دستوری در استفاده از حقوق و مزایای یک رتبه تحصیلی بالاتر به لحاظ نوع کار، عضو ھیأت علمی و یا غیر ھیأت علمی نیامده است.

ھمان گونه که ریاست و قضات واقف ھستند سازمان متبوع مجری قانون ھست و تفسیر قانون خارج از حدود اختیارات آن سازمان بوده و اگر شبھه و یا رفع ابھامات و حل مشکلات ناشی از کلی بودن مواد قانون نیاز باشد، باید از مراجع رسمی قانونگذار مانند مجلس
شورای اسلامی تقاضای استفسار می شد. علاوه بر این مطابق ماده ٨٧ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه دستگاه ھای دولتی موظف بوده اند اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورده و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نموده و کلیه آیین نامه ھای اجرایی آن را حداکثر تا شش ماھه اول سال ١٣٩۶ تصویب و ابلاغ نمایند. حال آن که ردیف ۶ بند «ث» ماده ٨٨ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه وضوح کامل داشته و به دور از ابھام است و سازمان متبوع بر مبنای تفسیر شخصی مبادرت به اعلام نظر رسمی در مورد مذکور کرده که حق پیگیری این تخلف برای افراد حقیقی و حقوقی ذینفع محفوظ است.

لذا از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای مداقه و بررسی کامل موضوع و ابطال بند ٨ بخشنامه شماره ٢۵۵١٧/٢١١ ـ ١٣٩۶/۶/٧ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و تحکم به اجرای ردیف ۶ بند «ث» ماده ٨٨ قانون
برنامه پنجساله ششم توسعه در حق اینجانب علی عابدینی مبنی بر برخورداری از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر در حقوق و مزایای اجتماعی را داشته و نیز مطابق ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرداخت معوقات مربوط توسط موسسه متبوع از ابتدای سال ١٣٩۶ در حق اینجانب مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٢/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند ذ ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ١٣٩۵» رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبھه» مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ١٣٩١ شده اند و قانونگذار برای اعمال این معافیت قید و شرطی نگذاشته است لیکن در تذکر ٢ از بند ۴ مصوبه مورد شکایت، اعمال این معافیت برای رزمندگان مشمول معافیت منوط به پرداخت کسور ایام سربازی شده است. ثانیاً: به موجب ردیف ۶ از بند ث ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه برای ایثارگران «بھره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی» مقرر شده است لیکن در بند ٨ مصوبه مورد شکایت مقرر شده «اعضای ھیأت
علمی مشمول مزایای مقطع تحصیلی بالاتر موضوع ردیف ۶ از بند ث ماده ٨٨ قانون برنامه ششم نخواھد شد.» ثالثاً: این در حالی است که به موجب ماده ٢ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران «اعضای ھیأت علمی و کادر اداری دانشگاھھا و موسسات آموزش  عالی کشور» نیز مشمول مقررات قانون مذکور بوده و بند ح ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه نیز تصریح دارد به اینکه: «ایثارگران و فرزندان شھدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاھھای مشمول ماده ٢ قانون جامع
خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن ھستند.» و معافیت دانشگاه ھا، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوھشی به موجب ماده ١ قانون احکام دایمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب سال ١٣٩۵ صرفاً «از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی» است و نه قوانین و مقررات خاص از جمله قوانین و مقررات خاص ایثارگران، بنابراین تذکر ٢ ماده ۴ مقرره مورد شکایت به دلیل محدود نمودن حکم مقرر در اصلاحیه ماده ۵۶ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و اطلاق بند ٨ مقرره مورد شکایت از حیث اینکه با برداشت ناصحیح از استعلام صورت گرفته اعضای ھیأت علمی ایثارگر را به طور مطلق از شمول ردیف ۶ بند ث ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه خارج کرده است. مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. اطلاق بند ٨ مقرره مورد اعتراض مستند به ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال شد.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی