جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

رای-شماره-848-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٨4٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن 5٠ سال سن جھت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور

١6/5/١٣٩٨ ٩٧٠٠٨٠4شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٨4٨ مورخ ١٣٩٨/5/١ با موضوع: «ابطال بخشنامه علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن 5٠ سال سن جھت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/5/١ شماره دادنامه: ٨4٨ شماره پرونده: ٨٠4/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین کاویانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن 5٠ سال سن جھت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص لزوم داشتن 5٠ سال سن جھت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند اینجانب حسین کاویانی متولد ١٣4٨/4/١٠ و ٢٧ سال و اندی سابقه خدمت و شغل پرستار کارمند علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شاغل در بیمارستان امام خمینی شھرستان آباده ھستم و دارای 4 ماه خدمت داوطلبانه در جبھه در سال ١٣66 و یک ماه در سوریه در سال ١٣٩5 ھستم و بر اساس مفاد قوانین فوق الذکر و چون پرستاری از مشاغل سخت و زیان آور محسوب شده و شاغلان آن حداقل با ٢٠ سال سابقه خدمت و حسب مورد 5 سال ارفاق می توانند بازنشسته شوند (وفق تبصره ١ ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری) و ماده ٢٧ قانون جامع ایثارگران، مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شھدا در جبھه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به ماخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) محسوب می گردد. نظر به اینکه تقاضاھای بازنشستگی در سال ١٣٩5 و مھر ماه ١٩٣6 به علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان بدون پاسخ مانده و به طور شفاھی و پس از پیگیریھای مکرر اظھار داشتند که باید سن من 5٠ سال باشد. با عنایت به اینکه مقنن در بند ج تبصره ١٨ قانون بودجه سال ١٣٩4 و مواد ٢٨ و ٢٩ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٩٣ ،ھیچ گونه اختیاری به دستگاه ھای اجرایی به منظور تعیین ھرگونه شرط نظیر حدنصاب سن متقاضیان اعطاء نکرده تا از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کنند، بنابراین اقدام علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی شیراز خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط بوده و در صلاحیت آن نمی باشد. لذا با عنایت به متن قانون و شرایط مقرر که در زیر آورده می شود از محضر قضات شریف و دلسوز دیوان عدالت اداری تقاضا دارد نسبت به ابطال بخشنامه تعیین سن متقاضیان دانشگاه و الزام به پذیرش و صدور ابلاغ بازنشستگی اینجانب اوامر لازم صادر فرمایند.

متن بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی (مصوبه 5٠٩6٠ ـ ١٣٩4/4/٣ سازمان مدیریت، قانون بازنشستگی و بند «ج» تبصره ١٨ قانون بودجه ١٣٩4 (و تنھا شروط مندرج و قابل اجرا:

١ـ با مسئولیت بالاترین مقام (موضوع مواد 5٢ و 5٣ قانون محاسبات عمومی)

٢ـ بدون سنوات ارفاقی

٣ـ پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی (ماده ١٠٧ قانون مدیریت خدمات کشوری) حداکثر 5 %اعتبارات ھزینه ای.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

««بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور» «شرایط متقاضیان»

ـ فقط مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری

ـ مرد: ٢5 سال سابقه خدمت و 5٠ سال سن

ـ زن: ٢5 سال سابقه خدمت بدون شرایط سنی

ـ زن: ٢٠ سال سابقه خدمت و داشتن بیماری خاص و صعب العلاج با داشتن گواھی پزشک و تأیید پزشک معتمد دانشگاه

ـ شاغل بودن دو سوم از کل خدمت در پست یا رشته شغلی مشاغل سخت و زیان آور الزامی است

ـ آخرین پست سازمانی در پستھای مشاغل سخت و زیان آور باشد

«توضیحات به متقاضی قبل از ارائه درخواست»

ـ حقوق بازنشستگی بر اساس سابقه خدمت اصلی + سنوات ارفاقی

ـ پاداش پایان خدمت بر اساس سابقه خدمت اصلی (تعھد محضری حداقل ١٨ ماھه اخذ می گردد)

ـ بابت سنوات ارفاقی بدھی سھم مستخدم ٩ %آخرین حقوق* ماھھای ارفاقی به عھده مستخدم می باشد

ـ حقوق بازنشستگی به نسبت حقوق شاغلی کاھش چشمگیری دارد

«مدارک لازم»

ـ موافقت واحد محل خدمت بدون درخواست جایگزین ھمزمان و غیر ھمزمان و بدون قید و شرط

ـ موافقت معاونت مربوطه بدون درخواست جایگزین ھمزمان و غیر ھمزمان و بدون قید و شرط

ـ تعھد محضری فقط گواھی امضا در دفترخانه شود و نیازی به صدور سند نیست

ـ تکمیل فرم درخواست بازنشستگی

ـ پرونده خلاصه شده طبق چک لیست + کلیه جلدھای پرونده پرسنلی

ـ صدور حکم بازنشستگی با نوع حکم بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

ـ ارائه پرونده خلاصه شده طبق چک لیست به ھمراه حکم بازنشستگی جھت امضاء حکم الزامی است

ـ تاریخ اجرای حکم بازنشستگی ١٣٩6/١٢/٢٩

ـ پرونده ھا به طور کامل تا پایان آذر ماه تحویل اداره بازنشستگی شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی استان فارس به موجب لایحه شماره ص/٩٧/پ/٢4٣46/٢٠٨/٩ ـ ١٣٩٧/6/٢١ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ٩٧٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠٣٣١ شماره بایگانی شعبه: ٩٢٠٩٢

با سلام و احترام و با صلوت بر محمد و آل محمد (ص)

بازگشت به ابلاغ نامه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شماره پرونده صدرالذکر در خصوص دادخواست آقای حسین کاویانی به خواسته ابطال بخشنامه دانشگاه ضمن ایفاد نامه شماره ٢١٠٨٧٣٨/٩٧ ـ ١٣٩٧/6/١٩ مدیریت منابع انسانی دانشگاه به استحضار می رساند دستگاه ھای اجرایی فقط مجری قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و ھیأت وزیران می باشند و از خود قانون وضع نمی کنند و به استناد تبصره ٧ ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ١٣٨5/٢/١٠ موضوع تصویب نامه ٢٢6٨6ت/٣٣٧5٠ھـ ـ ١٣٨5/٣/6 ھیأت وزیران و دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور (پرستار و بھیار) حداقل سن برای مردان 5٠ سال پیش بینی شده،  بنابراین دانشگاه در چارچوب مقررات سن بازنشستگی جھت بازنشستگی مردان به استناد مشاغل سخت و زیان آور مصوب ١٣٨6/6/5 نیز به استحضار می رساند این قانون در تاریخ ١٣٩4/6/5 منقضی شده و از سوی مجلس شورای اسلامی تمدید نشده بنابراین خواسته ھای شاکی مغایر قوانین است و رد شکایت مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/5/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: مطابق تبصره ٣ ماده ٣ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین  مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ١٣6٧ که مقرر شده است: «شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی ھای جسمی و روحی می گردد، می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت و بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» و در تبصره ١ ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨6 نیز مقرر شده است: «سابقه مذکور در بند الف و ھمچنین شرط سنی مـزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و  جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.» این حکم به مفھوم آن است که سن شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول بازنشستگی بند (الف) ماده ١٠٣» :حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاھی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ٣٠ سال.» پنج سال خدمتی کاھش می یابد و در ھیچ یک از این دو مقرره مذکور شرطی برای برخورداری از جھت سن فرد متقاضی پیش بینی نشده است. ثانیاً: تبصره ٧ ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ١٣٨5 ھیأت وزیران که در آن مقرر شده بود: «حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول تبصره ٣ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ١٣6٧ به ترتیب برای مردان و زنان (5٠ (سال و (45 (سال می باشد.» و مورد استناد شاکی واقع شده است به موجب دادنامه شماره 5 ـ ١٣٨٧/١/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جھت افزایش شرط سنی مذکور و تضییق شمول قانون ابطال شده است. ثالثاً: از نظر مقررات اختصاصی حاکم بر دانشگاه ھا نیز به موجب ماده ٩٧ آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر ھیأت علمی مصوب سال ١٣٩١ ھیأت امنا مقرر شده است: «شرایط بازنشستگی کارمندان در موسسه به شرح ذیل است: الف ـ موسسه مکلف است کارمندان خود را که سی سال سابقه خدمت دارند، بازنشسته نماید. ب ـ موسسه می تواند کارمند خود را با داشتن حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با حداقل بیست و پنج روز حقوق بازنشسته نماید. تبصره١ـ موسسه مجاز است در موارد خاص و حسب نیاز از خدمات کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند، در صورت تمایل کارمند با تصویب ھیأت رئیسه حداکثر تا سی و پنج سال سنوات خدمت استفاده نماید. تبصره٢ـ سابقه مذکور در بند الف ماده ٩٧ و ھمچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.» ھمان گونه که ملاحظه می شود در تبصره ٢ ماده مذکور نیز مشابه حکم مقرر در تبصره ١ ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان پنج سال سن خدمتی کاھش یافته و جھت برخورداری از آن شرطی برای سن فرد متقاضی پیش بینی نشده است. بنا بر مراتب مصوبه مورد اعتراض به دلیل مغایرت با قوانین پیش گفته مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی