جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

رای شماره 1421 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

٣٠/٧/١٣٩٨ ٩٨٠٢٨۵٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٢١ مورخ ١٣٩٨/٧/٩ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/٧/٩ شماره دادنامه: ١۴٢١ کلاسه پرونده : ٢٨۵٩/٩٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : خانم شایسته احمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : خانم شایسته احمدی به موجب لایحه مورخ ١٣٩۶/١٢/١۵ اعلام کرده است که:

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب شایسته احمدی به عنوان پرستار در بیمارستان امام خمینی (ره) شھرستان دیواندره از توابع استان کردستان به فعالیت مشغول می باشم. در سال ١٣٨٧ به دلیل رعایت سقف شصت درصد از دریافت مزایای مربوط به ارتقای شغلی محروم شدم لذا با ارائه شکایت به آن دیوان مطابق رأی شماره ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٧۵٢١ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری موفق به دریافت مزایای مربوط به ارتقای شغلی کارکنان شدم اما در سال ١٣٩٣ رأی مذکور مطابق شماره پرونده ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٧۵٢١ توسط شعبه سوم تشخیص نقض گردید و مجدد اینجانب از دریافت مزایای مذکور محروم شدم این در حالی است که اینجانب ھمراه یکی از ھمکاران خود که دارای شرایط یکسان استخدامی و سنواتی بودیم اقدام به ارائه شکایت نموده ایم اما ایشان ھمچنان از مزایای فوق بھره مند می باشند. از آن مقام عظمی تقاضامندم با توجه به توصیه ھای اکید مقام عظمای ولایت مبنی بر لزوم تحقق عدالت خواھشمندم نسبت به صدور رأی یکسان در مورد اینجانب و خانم سیده شیدا جعفری با شماره ملی ٣٨۵٨٩۵۵٠۶١ که بـا رأی شمـاره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠٠٨٢٧ شعبه ٨ آن دیـوان ھمچنان مزایای مربوط به ارتقای شغلی را از سال ١٣٨٧ دریافت می نمایند و این امر موجب شده است تا دریافتی اینجانب و ایشان با شرایط استخدامی یکسان دارای تفاوت چھارصد ھزار تومانی باشد امر به دستور مقتضی را صادر فرمایید.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٧۵٢١ با موضوع دادخواست خانم شایسته احمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی کردستان و به خواسته صدور حکم بر الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان دولت از سال ١٣٨٧ به بعد به موجب دادنامه شماره ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠۴٠٠٧٩٧ـ ١٣٩٠/٣/٢۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر با این توضیح که اظھار داشته به عنوان پرستار در بیمارستان امام خمینی(ره) دیواندره شاغل می باشد با گذشت قریب به ٨ سال خدمت و کسب امتیازات لازم تاکنون موفق به کسب مزایای مربوط به ارتقاء شغلی نشده در سال ١٣٨٨ از طریق کارگزینی نسبت به جمع آوری مدارک مربوط اقدام نموده لکن با استدلال به اینکه ظرفیت ۶۵ %تکمیل شده پرداخت مزایای فوق را به تشکیل کمیته در اردیبھشت سال ١٣٨٩ نموده اند که با مراجعه به کارگزینی و مدیریت شبکه پاسخ دریافت نکرده است. با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر نظر به اینکه قرائن موجود در پرونده حاکی از آن است شاکی حدنصاب لازم را برای بھره مندی از مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران را احراز کرده و طرف شکایت نیز فی الجمله به آن اذعان نموده است لکن به لحاظ رعایت ۶۵ درصد از آن برخوردار نشده درحالی که سقف ۶۵ درصد موضوع مصوبه استنادی مشتکی عنه به شماره ٢٧٧۴/ت٣٠٣٩٧ ھیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ٣۴١٨٣ت٣٧۴١١ھـ ـ ١٣٨۶/٣/۶ ھیأت وزیران حذف گردیده است.

علیھذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ٧ و ١۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران از سال ١٣٨٧ در حق شاکی صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.

 رأی مذکور در اجرای اعمال ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ به شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و به  موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۵٣٠٠٢١۴ـ ١٣٩٣/٣/٢٨ با استدلال زیر ضمن نقض چنین رأی صادر کرد:

نظر به اینکه تصویب نامه شماره ٣۴١٨٣ت٣٧۴١١ ھیأت وزیران صرفاً سقف ۶۵ درصدی را نسبت به معلمان لغو نموده است و تسری تصمیم ھیأت وزیران به مشاغل دیگر از جمله پرستاری خلاف تصمیم ھیأت وزیران به شرح تصویب نامه شماره ٣۴١٨٣ت٣٧۴١١ می باشد علیھذا با پذیرش اشتباه بین مستنداً به ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ دادنامه شماره ۴٠٠٧٩٧ـ ١٣٩٠/٣/٢۵ نقض حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ٨ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٧۶٢٩ با موضوع دادخواست خانم شیدا جعفری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کردستان و به خواسته الزام به پرداخت مزایای ارتقاء شغلی از آبان ماه ١٣٨٧ به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠٠٨٢٧ـ ١٣٩١/۴/٣١ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته علیرغم داشتن ۵ سال سابقه خدمت و کسب امتیاز لازم مشمول دریافت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی از آبان ماه ١٣٨٧ بوده لکن دانشگاه علوم پزشکی از پرداخت مزایا امتناع ورزیده و اذعان می دارند که ۶۵ درصد سھمیه استان کردستان تکمیل شده است شعبه با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر نظر به اینکه قرائن موجود در پرونده حاکی از آن است که شاکی حدنصاب لازم را برای بھره مندی از مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران احراز کرده و طرف شکایت نیز فی الجمله به آن اذعان نموده است لکن به لحاظ رعایت ۶۵ درصد از آن برخوردار نشده در حالی که سقف ۶۵ درصد موضوع مصوبه استنادی مشتکی عنه به شماره ٢٧٧۴/ت٣٠٣٩٧ ھیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ٣۴١٨٢ت٣٧۴١١ھـ ـ ١٣٨۶/٣/۶ ھیأت وزیران لغو گردیده است علیھذا شعبه شکایت مطروحه را وارد و موجه تشخیص و به موجب مواد ٧ و ١۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت مزایای مربوط به ارتقاء شغلی پرستاران از سال ١٣٨٧ در حق شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواھی قطعیت یافت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٧/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب بند ٣ تصویب نامه شماره ٢٧٧۴/ت٣٠٣٩٧ھـ ـ ١٣٨٣/١/٢٩ ھیأت وزیران مقرر شده: « حـداکثر تعداد افـرادی که با رعـایت ضوابط مربـوط و کسب امتیازات لازم مشمـول دریافت فوق العاده ویژه می باشند، بر اساس رقابت و انتخاب بھترین افراد مجموعاً شصت و پنج درصد تعداد متصدیان مشاغل مربوط خواھد بود .» نظر به اینکه حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سقف شصت و پنج درصد مشمولین تکمیل شده است و تصویب نامه شماره ٣۴١٨٣/ت٣٧۴١١ھـ ـ ١٣٨۶/٣/۶ ھیأت وزیران نیز حکمی راجع به حذف سقف حداکثر شصت و پنج درصد حتی در مورد معلمان ندارد، بلکه موضوع آن حذف بند ۵ تصویب نامه شماره ٢۵۵٢/ ت٢٩٩٣٣ھـ ـ ١٣٨٣/١/٢۶ ھیأت وزیران با موضوع برخورداری توأم معلمان از فوق العاده ویژه و حق ھمترازی اعضای ھیأت علمی است (موضوع رأی وحدت رویه شماره ۴٠٧ و ۴٠٨ ـ ١٣٩٠/٩/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری)، بنابراین الزام دانشگاه به پرداخت فوق العاده ویژه به تمامی پرستاران و بیشتر از سقف شصت و پنج درصد تعیین شده صرفاً به استناد تصویب نامه شماره ٣۴١٨٣/ ت٣٧۴١١ھـ ـ ١٣٨۶/٣/۶ ،مغایر منطوق تصویب نامه مذکور و تصویب نامه شماره ٢٧٧۴/ت٣٠٣٩٧ھـ ـ ١٣٨٣/١/٢٩ ھیأت وزیران است.

بنابراین نتیجه رأی شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به رد شکایت فارغ از استدلال آن به لحاظ اینکه سقف شصت و پنج درصد مشاغل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان تکمیل شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی