جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

پاسخنامه تشریحی آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت 98

پاسخنامه تشریحی درس آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت ۱۳۹۸

نویسنده: دکتر بهداد کامفر

مدرس مجتمع عالی حقوق و قضا (ویژه قضات و کارآموزان قضایی) و مولف کتب حقوقی

این پاسخنامه بر اساس دفترچه E آزمون وکالت ۹۸ تنظیم شده است

١٠١ – گزینه ١ صحیح است.

 مستنداً به ماده ۴٠۶ قانون آیین دادرسی کیفری

١٠٢ – گزینه ٣  صحیح است.

 مستنداً به ماده ٢٧٨ قانون آیین دادرسی کیفری

١٠٣ – گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به ماده ٢٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری

١٠۴ – گزینه ۴ صحیح است.

 مستنداً به ماده ٢٣۵ قانون آیین دادرسی کیفری

١٠۵ –گزینه ٢  صحیح است.

 مستنداً به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

١٠۶–  گزینه ١ صحیح است.

 ظاهر ماده ٨١ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر منتهی شدن به صدور کیفرخواست ناظر بر جرایمی است که امکان صدور کیفرخواست در آن وجود دارد، در حالیکه در تعزیرات درجه٧ به دلیل طرح مستقیم پرونده در دادگاه بحث کیفرخواست منتفی است.

اخبار آزمون وکالت

آزمون وکالت ۹۸

١٠٧ – گزینه ۱ صحیح است.

١٠٨– گزینه ١ صحیح است.

مستنداً به ماده ٢٩ آیین نامه اجرایی ریاست قوه قضاییه ١٣٩٨(البته اگر شهادت در قسامه بود گزینه ۴ صحیح می‌شد.)

١٠٩ – گزینه ۴ صحیح است.

مستنداً به ماده ٢١٨ قانون آیین دادرسی کیفری

١١٠ – گزینه ١ صحیح است.

مستنداً به تبصره ٢ ماده ١۴ قانون آیین دادرسی کیفری

برای اطلاع از اخبار و موضوعات آزمون وکالت ۹۸ صفحه ویژه آزمون وکالت ۹۸ را از اینجا دنبال کنید

١١١ – گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به تبصره ماده ١٧۴قانون آیین دادرسی کیفری (البته در مورد نظامیان نتیجه عدم حضور هم در این موارد قید نمی‌شود.)

١١٢ – گزینه ۴ صحیح است.

مستنداً به تبصره ٢ ماده ٣٠٧ و ماده ۵٨۶ قانون آیین دادرسی کیفری

١١٣–  گزینه ٣ صحیح است.

 مستنداً به ماده ۴۵٩ قانون آیین دادرسی کیفری

١١۴–  گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به به بند (١) ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری

۱۱۵ – گزینه ٣ صحیح است.

مستنداً به ماده ٣۴١ قانون آیین دادرسی کیفری

١١۶ – گزینه ٣  صحیح است.

مستنداً به بند(الف) ماده۴۵٠ قانون آیین دادرسی کیفری (البته اگر غرض از تاکید بر تحقیقات دادگاه در صورت سوال مواردی باشد، که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح شده، گزینه۴ هم می تواند صحیح باشد، اما اگر غرض نقص تحقیقات پرونده کیفری، تمایزی از این جهت میان تحقیقات دادسرا و دادگاه نیست.)

١١٧ – گزینه ١ صحیح است.

مستنداً به ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری

١١٨ – گزینه ۴ صحیح است.

مستنداً به ماده ۵٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری

١١٩ – گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به مواد ١٩۵ و ١٩۶ قانون آیین دادرسی کیفری

١٢٠ – گزینه ۴ صحیح است.

مستنداً به ماده ٢٨۵ قانون آیین دادرسی کیفری