جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

پاسخنامه-تشریحی-آیین-دادرسی-کیفری-آزمون-وکالت-98

پاسخنامه تشریحی درس آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت 1398

نویسنده: دکتر بهداد کامفر

مدرس مجتمع عالی حقوق و قضا (ویژه قضات و کارآموزان قضایی) و مولف کتب حقوقی

این پاسخنامه بر اساس دفترچه E آزمون وکالت 98 تنظیم شده است

١٠١ – گزینه ١ صحیح است.

 مستنداً به ماده 4٠6 قانون آیین دادرسی کیفری

١٠٢ – گزینه ٣  صحیح است.

 مستنداً به ماده ٢٧٨ قانون آیین دادرسی کیفری

١٠٣ – گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به ماده ٢٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری

١٠4 – گزینه 4 صحیح است.

 مستنداً به ماده ٢٣5 قانون آیین دادرسی کیفری

١٠5 –گزینه ٢  صحیح است.

 مستنداً به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری

١٠6–  گزینه ١ صحیح است.

 ظاهر ماده ٨١ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر منتهی شدن به صدور کیفرخواست ناظر بر جرایمی است که امکان صدور کیفرخواست در آن وجود دارد، در حالیکه در تعزیرات درجه٧ به دلیل طرح مستقیم پرونده در دادگاه بحث کیفرخواست منتفی است.

اخبار آزمون وکالت

آزمون وکالت 98

١٠٧ – گزینه 1 صحیح است.

١٠٨– گزینه ١ صحیح است.

مستنداً به ماده ٢٩ آیین نامه اجرایی ریاست قوه قضاییه ١٣٩٨(البته اگر شهادت در قسامه بود گزینه 4 صحیح می‌شد.)

١٠٩ – گزینه 4 صحیح است.

مستنداً به ماده ٢١٨ قانون آیین دادرسی کیفری

١١٠ – گزینه ١ صحیح است.

مستنداً به تبصره ٢ ماده ١4 قانون آیین دادرسی کیفری

برای اطلاع از اخبار و موضوعات آزمون وکالت 98 صفحه ویژه آزمون وکالت 98 را از اینجا دنبال کنید

١١١ – گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به تبصره ماده ١٧4قانون آیین دادرسی کیفری (البته در مورد نظامیان نتیجه عدم حضور هم در این موارد قید نمی‌شود.)

١١٢ – گزینه 4 صحیح است.

مستنداً به تبصره ٢ ماده ٣٠٧ و ماده 5٨6 قانون آیین دادرسی کیفری

١١٣–  گزینه ٣ صحیح است.

 مستنداً به ماده 45٩ قانون آیین دادرسی کیفری

١١4–  گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به به بند (١) ماده 46٩ قانون آیین دادرسی کیفری

115 – گزینه ٣ صحیح است.

مستنداً به ماده ٣4١ قانون آیین دادرسی کیفری

١١6 – گزینه ٣  صحیح است.

مستنداً به بند(الف) ماده45٠ قانون آیین دادرسی کیفری (البته اگر غرض از تاکید بر تحقیقات دادگاه در صورت سوال مواردی باشد، که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح شده، گزینه4 هم می تواند صحیح باشد، اما اگر غرض نقص تحقیقات پرونده کیفری، تمایزی از این جهت میان تحقیقات دادسرا و دادگاه نیست.)

١١٧ – گزینه ١ صحیح است.

مستنداً به ماده 44٢ قانون آیین دادرسی کیفری

١١٨ – گزینه 4 صحیح است.

مستنداً به ماده 5٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری

١١٩ – گزینه ٢ صحیح است.

مستنداً به مواد ١٩5 و ١٩6 قانون آیین دادرسی کیفری

١٢٠ – گزینه 4 صحیح است.

مستنداً به ماده ٢٨5 قانون آیین دادرسی کیفری