جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

نظریه-های-مشورتی

ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی از حیث محاسبه هزینه دادرسی و قابل تجدید نظر بودن یا نبودن دادنامه چیست؟ آیا ادعای اعسار از هزینه دادرسی، مالی محسوب می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ملاک قابل تجدید نظر بودن آن چه مبلغی است؟  

ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی، نتیجه حاصله از دعوی است. چنانچه خواهان در صدد اثبات مالکیت خود بوده یا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد یا خوانده ادعای مالکیت مطرح کند، دعوی مالی تلقی می‌شود اما اگر روابط طرفین بر مبنای قراردادهای رهنی، امانی، استیجاری و اذن در تصرف و امثال آن باشد، دعوی غیرمالی تلقی می‌شود. در دعاوی مالی غیرمنقول از نظر هزینه دادرسی، ملاک قیمت منطقه‌ای است؛ هرچند خواهان خواسته خود را به کمتر از آن تقویم کرده باشد اما در مورد تجدیدنظرخواهی، ملاک تقویم خواسته در دادخواست است، مگر اینکه خوانده به آن اعتراض کرده باشد که در این صورت نظریه کارشناس مورد عمل قرار می‌گیرد. ادعای اعسار از هزینه دادرسی، مالی است و ملاک قابلیت تجدیدنظر بودن یا نبودن آن مبلغی است که خواهان نسبت به آن مبلغ مدعی اعسار است. دعاوی مذکور مستقل و جدا از یکدیگر بوده و ملاک قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به هر یک از آنها مبلغی است که در دادخواست برای هر کدام به عنوان تقویم خواسته اعلام شده و مورد اعتراض خوانده قرار نگرفته است.

در صورتی که انجام کاری از طرف کارفرما به پیمانکار واگذار شده و بر اثر عدم رعایت مقررات حفاظتی کار، قتلی واقع شود، آیا مسئول پرداخت دیه مقتول، کارفرماست یا پیمانکار؟

به موجب ماده 3 قانون کار مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند بنابراین پیمانکاری که کارگر متوفی برای او کار می‌کرده، مرتکب تخلف از مقررات حفاظتی قانون کار شده و چون مرگ کارگر مستند به تخلف پیمانکار از مقررات حفاظتی قانون کار بوده، مسئولیت پرداخت دیه نیز بر عهده اوست.

در صورت ایجاد صحنه ساختگی تصادف دو دستگاه اتومبیل، عمل مرتکب یا مرتکبان با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری منطبق خواهد بود. چنانچه راننده‌ای بر اثر بی‌احتیاطی موجب ورود خساراتی به وسیله نقلیه جلوتر از خود شده باشد و سپس به منظور استفاده از بیمه بدنه ماشین خود، با نقل مکان وسیله نقلیه‌اش موجب اشتباه کارشناس شده و کارشناس، راننده ماشین جلوتر را مقصر اعلام کرده باشد، آیا عمل راننده مذکور جرم است؟ و اگر جرم است مستند قانونی آن چیست؟

ایجاد صحنه ساختگی تصادف دو دستگاه اتومبیل، برای دریافت من‌غیر حق خسارت از شرکت بیمه، صحنه‌سازی بوده و به بیان دیگر، ارتکاب تقلب برای تحصیل مال (به طریق نامشروع) عمل مرتکب یا مرتکبان، مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 مجلس و 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در مورد پرداخت ارش، مهلت مشخصی در نظر گرفته نشده است.