جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

رای-شماره-2670-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢6٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامھ شماره ١4/٢٠٣٠ مورخ ١٣٩4/٣/١6 معاون توسعھ و مدیریت منابع علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی بیرجند

٣٠/٩/١٣٩٨ ٩٧٠١٧4٨شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٢6٧٠ مورخ ١٣٩٨/٩/١٢ با موضوع:

«ابطال نامه شماره ١4/٢٠٣٠ مورخ ١٣٩4/٣/١6 معاون توسعه و مدیریت منابع علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی بیرجند» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٩/١٢ شماره دادنامه: ٢6٧٠ شماره پرونده: ١٧4٨/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمھدی عقیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ١4/٢٠٣٠ـ١٣٩4/٣/١6 معاونت توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بیرجند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ١4/٢٠٣٠ـ١٣٩4/٣/١6 معاونت توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بیرجند را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«در بخشنامه مورد اعتراض تصریح شده که به دلیل مشکلات اعتباری، حداکثر سقف بازخریدی مرخصی استحقاقی منتھی به بازنشستگی کارکنان فقط به میزان ١٨٠ روز امکان پذیر است. لذا این بخشنامه مغایر با مواد ٨4 و ١٠٧ قانون مدیریت خدمات کشوری است زیرا در مواد مذکور اشاره شده که ١5 روز از مرخصی کارکنان در ھر سال قابل ذخیره است و پرداخت وجوه مربوط به مرخصی ھای ذخیره شده کارمند بدون ھیچ گونه شرطی در زمان بازنشستگی پذیرفته شده است.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«به: کلیه واحدھای تابعه دانشگاه

موضوع: بازخرید مرخصی بازنشستگان

احتراماً پیرو نامه شماره ١١/١5٩٠٧ـ١٣٩٢/٢/١6 و بنا به مصوبات جلسه شورای مدیران مورخ ١٣٩٣/١٢/٢ و ١٣٩4/٢/٢٨ به اطلاع می رساند با توجه به مشکلات اعتباری حداکثر سقف بازخرید مرخصی استحقاقی در پایان بازنشستگی (منتھی به بازنشستگی) فقط به میزان ١٨٠ روز امکان پذیر خواھد بود. لذا ترتیبی اتخاذ فرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیه کارکنان ابلاغ تا چنانچه تا پایان بازنشستگی بیش از مدت اعلام شده ذخیره دارند با برنامه ریزی لازم نسبت به استفاده از مرخصی و یا استفاده از ماده ٧٣ آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرھیأت علمی نسبت به تعیین تکلیف مرخصی خویش اقدام نمایند. بدیھی است در خصوص بازخرید مرخصی ١٨٠ روز در پایان بازنشستگی، صرفاً پس از صدور حکم بازنشستگی و در صورت تأمین اعتبار اقدام صورت خواھد گرفت و به  ھیچ عنوان بیش از مدت اعلام شده قابل بازخرید نخواھد بود. ضمناً با صدور این نامه، کلیه دستورالعمل ھای قبلی در خصوص بازخریدمرخصی پایان خدمت لغو و بلااثر اعلام می گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بیرجند به موجب نامه شماره :که است داده توضیح ٧/٩/١٣٩٧ـ٧٧٨5١/١١/٩٧

«١ـ به موجب بند (الف) ماده 4٩ قانون برنامه چھارم توسعه، بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور، دانشگاه ھا الزامی به قوانین و مقررات عمومی، اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی ندارند و صرفاً بر اساس آیین نامه و مصوبات ھیأت امناء خود در چھارچوب مقوله فوق الاشاره اداره می شوند. ٢ـ مطابق مواد ٧٢ و ٧٣ آیین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیرھیأت علمی مصوب ١٣٩٠ ،ھیأت امنای دانشگاه مقرر کرده که اولاً: کارمندان می توانند به ھر میزان ذخیره مرخصی استحقاقی ذخیره شده خود پس از موافقت مسئول مربوطه استفاده کند و بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده خود پس از موافقت مسئول مربوطه استفاده کند و بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده با درخواست کارمند در طول ھر دوره ده ساله خدمتی فقط  برای یک بار در ھر دوره و در صورت وجود اعتبار و تصویب ھیأت رئیسه مؤسسه بلامانع است. در ھمین راستا ھیأت رئیسه دانشگاه بخشنامه ای صادر کرده که بر اساس آن بازخرید صرفاً ١٨٠ روز مرخصی استحقاقی ذخیره شده در زمان بازنشستگی را مورد تأیید قرار داده است. ٣ـ مستفاد از رأی شماره ١٢٣٢ـ١٣٩6/١٢/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس قوانین و مقررات عمومی (قانون مدیریت خدمات کشوری) شرط الزام دستگاه ھا به بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده (ھر سال ١5 روز) درخواست مستخدم و عدم موافقت دستگاه با استفاده از مرخصی استحقاقی قبل از بازنشستگی است. 4ـ نظریه خروج موضوعی کارکنان دانشگاه ھا از قانون مدیریت خدمات کشوری، مفاد نامه شماره ١4/٢٠٣٠ـ١٣٩4/٣/١6 معاونت وقت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه صرفاً ابلاغ مقررات جاری بوده و متضمن وضع قاعده جدید نیست و مادام که مصوبات ھیأت امنا و ھیأت رئیسه دانشگاه در مراجع ذی صلاح ابطال نگردیده، نامه معترض عنه قابلیت ابطال ندارد. 5ـ به موجب نامه شماره ١4/5١5٩١ـ١٣٩4/٧/٢٩ مفاد نامه معترض عنه اصلاح شده است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٩/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ که در ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب سال ١٣٩5 تکرار شده مقرر شده دانشگاه ھا و مؤسسات آموزشی و پژوھشی در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج و صرفاً بر اساس آیین نامهھا و مصوبات ھیأت امنا عمل می کنند، بنابراین استفاده از مرخصی ھای ذخیره شده یا بازخرید آن و امور مربوط به بازنشستگی به یقین ا امور استخدامی است و دانشگاه ھا در اجرای آن امور با توجه به ماده قانونی صدرالذکر الزامی به تبعیت از قوانین استخدام کشـوری و مـدیریت خـدمات کشوری ندارند و تابع مصوبات ھیأت امنا ھستند. ثانیاً: به موجب ماده ٧١ آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرھیأت علمی دانشگاه ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کشور مصوب اردیبھشت ١٣٩١ مقرر شده است:

«کارمندان رسمی و پیمانی مؤسسه سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در ھر سال قابل ذخیره شدن است.» و ماده ٧٣ آیین نامه مذکور نیز مقرر داشته: «بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده با درخواست کارمند در طول ھر دوره ده ساله خدمتی، فقط برای یک بار در ھر دوره و در صورت وجود اعتبار و پس از تصویب در ھیأت رئیسه مؤسسه بلامانع می باشد. مؤسسه موظف است مرخصی بازخریده شده را از مجموع ذخیره مرخصی استحقاقی کارمندان کسر نماید.» نظر به اینکه شورای مدیران علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برخلاف آیین نامه مصوب ھیأت امناء به موجب مقرره مورد شکایت اقدام به نادیده گرفتن اختیار کارمندان به بازخرید مرخصی ذخیره شده قبل از بازنشستگی و محدود کردن امکان بازخرید مرخصی ذخیره شده در زمان بازنشستگی به حداکثر ١٨٠ روز مبادرت کرده است، بنابراین بخشنامه مذکور خارج  ز حدود اختیارات قانونی و مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی