جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می‌توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ دارنده چک در موعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی‌کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است و پس از 10 سال مراجعه می‌کند. حسب استعلام بانک تا 9 سال مبلغ چک در حساب موجود بوده است.

ولی در سال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده به‌صورت ناگهانی چک برگشت می‌خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی 10 سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا 9 سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی‌گیرد؟

پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید و با صرف ظهرنویسی امکان‌پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می‌آید، برای امضاکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا 9 سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نیست و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت 9 سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می‌رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (9 سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.

نظر به اینکه در رابطه با وقف خاص که سابقاً به اشخاص واگذار شده و احیاناً اسناد قطعی صادر شده است، در قانون اوقاف مطلبی عنوان نشده و فقط در مورد وقف عام تصمیم‌گیری شده است، آیا ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه" href="/tags/19138/قانون-ابطال-اسناد-و-فروش-رقبات،-آب-و-اراضی-موقوفه/" class="link">قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371 شامل وقف خاص نیز می‌شود؟

چنانچه منظور، شمول ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه" href="/tags/19138/قانون-ابطال-اسناد-و-فروش-رقبات،-آب-و-اراضی-موقوفه/" class="link">قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371 بر وقف خاص نیز باشد، هرچند ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه" href="/tags/19138/قانون-ابطال-اسناد-و-فروش-رقبات،-آب-و-اراضی-موقوفه/" class="link">قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363 علاوه بر وقف عام شامل وقف خاص نیز می‌شود اما قانون سال 1371 منحصر به وقف عام بوده و شامل وقف خاص نمی‌شود و در این مورد، قانون سال 1363 را نسخ کرده است. با این حال چنانچه قبل از تصویب قانون سال 1371 به استناد قانون سال 1363 سندی ابطال و رقبه آن به وقفیت برگشته باشد، همچنان بر وقفیت باقی خواهد ماند.

هر یک از زوجین پس از درخواست طلاق توافقی می‌توانند از درخواست خود عدول کنند؟

زوج یا زوجه یا هر دو می‌توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می‌شود، از نظر خود عدول کنند یعنی پشیمان شده و دادخواست خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی کند.