×

رای شماره 2804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٢٨٠4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با اعمال ماده٧٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارھایی که از شعب تجدیدنظر صادر می شود، شعبه ھمعرض در صورت پذیرش اعمال ماده ٧٩ قانون یادشده، خود بایستی وارد رسیدگی ماھیتی شود

رای-شماره-2804-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨٠4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده٧٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت بھ قرارھایی کھ از شعب تجدیدنظر صادر می شود، شعبھ ھمعرض در صورت پذیرش اعمال ماده ٧٩ قانون یادشده، خود بایستی
وارد رسیدگی ماھیتی شود

٢5/١٠/١٣٩٨ ٩٨٠٢٧٩٨شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٢٨٠4 مورخ ١٣٩٨/١٠/٣ با موضوع: «با اعمال ماده٧٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارھایی که از شعب تجدیدنظر صادر می شود، شعبه ھمعرض در صورت پذیرش اعمال ماده ٧٩ قانون یادشده، خود بایستی وارد رسیدگی ماھیتی شود» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١٠/٣ شماره دادنامه: ٢٨٠4 شماره پرونده : ٩٨٠٢٧٩٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای غلامرضا مولابیگی (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص نحوه اعمال ماده ٧٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارھای صادره از شعب تجدیدنظر دیوان و مرجع رسیدگی ماھوی به پرونده پس از نقض قرار، بین شعب تجدیدنظر دیوان اختلاف رویه وجود دارد، بدین نحو که شعبه ٢ تجدیدنظر طی رأی شماره ٣٩٩4ـ ١٣٩5/١٠/٢٠ ضمن نقض قرار صادره، پرونده را جھت رسیدگی ماھیتی به شعبه دیگر تجدیدنظر اعاده کرده است، اما شعبه ٢٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 45٨٧ـ ١٣٩٧/١٢/٢5 و شعبه ١4 تجدیدنظردیوان عدالت اداری طی رأی شماره ٣٩5٠ ـ ١٣٩٧/١٢/٢٧ پس از نقض قرار صادره خود وارد رسیدگی ماھیتی شده و به صدور حکم مبادرت کرده اند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

حکم و قرار و در ماده ٧٩ قانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است در صورتی که رئیس ب ـ نظر به اینکه مطابق ماده ٢٩٩ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال ١٣٧٩ رأی اعم است ازقوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری، رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دھند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماھوی و صدور رأی به شعبه ھمعرض ارجاع می نماید، بنابراین در صورتی که در اجرای ماده٧٩ قانون اخیرالذکر، نسبت به قراری که از شعب تجدیدنظر صادر شده حکم ماده ٧٩ قانون یاد شده اعمال شود و پرونده به شعب تجدیدنظر ارجاع گردد شعبه موصوف در صورت پذیرش اعمال ماده ٧٩ و تشخیص وقوع خلاف بین شرع یا قانون، موظف است ضمن نقض قرار مورد اعتراض، وارد رسیدگی ماھوی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنا بر مراتب آراء شعب ٢٨ و ١4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای 45٨٧ـ ١٣٩٧/١٢/٢5 و ٣٩5٠ ـ ١٣٩٧/١٢/٢٧ که به ھمین شیوه قرار ٌ معترض به را نقض و وارد رسیدگی ماھیتی شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.