جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

جزای-نقدی،-مجازات-عدم-انجام-وظیفه-حضانت

حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل بوده و این در حالی است که تربیت و نگهداری طفل همواره از تکالیف والدین بوده است.  

یکی از تکالیف پدر و مادر این است که از فرزندانشان نگهداری و مراقبت کرده و در تربیت آنان کوشا باشند بنابراین آنها نمی‌توانند از انجام این تکلیف قانونی خود شانه خالی کنند. این مقرره نیز در راستای حمایت قانونگذار از اطفال و کودکان مقرر شده است.

به همین دلیل، مطابق ماده 1172 قانون مدنی، هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده او است، از نگاهداری او امتناع کند اما در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل یا به تقاضای مدعی‌العموم، هریک از ابوین که حضانت بر عهده او است، را به نگهداری طفل ملزم کند و در صورتی که الزام، ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند.

اما این نگاه حمایتی تا آنجا پیش رفته است که قانونگذار عدم انجام وظیفه حضانت را جرم‌انگاری کرده است. از همین روی در ماده 54 قانون حمایت خانواده بیان کرده است که هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ...، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

بنابراین اگر یکی از والدین به وظیفه خود در قبال نگهداری و مراقبت از فرزندش عمل نکند، این ترک فعل او جرم تلقی می‌شود. اما باید بیان کرد که عنصر قانونی جرم مذکور، ماده موصوف است و عنصر مادی آن نیز ترک هر عملی بوده که در راستای تکلیف حضانت بر عهده والدین است.