جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در تصادفات منجر به جرح موضوع تعزیرات قانون مجازات اسلامی" href="/tags/66327/ماده-717-بخش-تعزیرات-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، با توجه به مجازات حبس تعزیری" href="/tags/64703/قانون-کاهش-مجازات-حبس-تعزیری/" class="link">قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، مجازات حبس این جرم از درجه 8 است. حال چنانچه میزان دیه کمتر از یک‎دهم دیه کامل باشد، با در نظر گرفتن بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، مبنی بر تبدیل حبس به جزای نقدی، آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟

به صراحت بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، تمامی جرایم رانندگی از جمله جرم موضوع تعزیرات قانون مجازات اسلامی" href="/tags/66327/ماده-717-بخش-تعزیرات-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که در استعلام آمده است (به استثنای جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون که طبق تبصره ماده 718 از شمول بند مذکور مستثنی شده)، مشمول این بند است و جزای نقدی بند مذکور، «مجازات قانونی» جرایم مشمول این بند است؛ زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در یک ماده خاص یا در مواد دیگری نظیر بندهای یک و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر مشخص شده باشد. ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح در رسیدگی با توجه به میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‎های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره‎های آن، بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‏های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سال‏های 1397، 1398 و 1399 تغییر نکرده است (مبلغ سه میلیون و و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال) است. بنابراین جرم موضوع ماده 717، جرم تعزیری درجه 6 محسوب شده و از شمول بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 خارج و رأی صادرشده از دادگاه کیفری دو در خصوص این جرم با توجه به ماده 427 این قانون قابل تجدید نظر است.

در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مانند رانندگی بدون گواهینامه رسمی که با توجه به بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، حبس، به جزای نقدی تبدیل می‎شود، نظر به اینکه تخفیف اعم از تبدیل مجازات یا تقلیل آن است، با توجه به اینکه مجازات یک بار مورد تخفیف قرار گرفته، در صورت فراهم بودن شرایط مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، آیا امکان تخفیف جزای نقدی صادره نیز وجود دارد؟

در جرایم مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، از جمله همه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی (به استثنای موارد مذکور در تبصره تعزیرات قانون مجازات اسلامی" href="/tags/66330/ماده-718-بخش-تعزیرات-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 718 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375)، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است. بنابراین جزای نقدی موضوع بند مذکور «مجازات قانونی» جرایم مشمول این بند است؛ لذا در تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور نیازی به وجود جهات تخفیف نیست و این مجازات مشمول احکام کلی مجازات‎ها از جمله تخفیف مقرر در بند «ث» ماده 37 اصلاحی سال 1399 قانون مجازات اسلامی است که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف است و نص مغایر که تخفیف را در این خصوص منع کند، وجود ندارد.