جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

اعتراض-به-تصمیم-ثبت-در-خصوص-افراز

قانون افراز و فروش املاک مشاع، افراز ملک مشاعی را که جریان ثبتی‌اش خاتمه یافته، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، بر عهده واحد ثبتی محلی که ملک مورد نظر در حوزه آن واقع شده، قرار داده است. وقتی واحد ثبتی تصمیمی بگیرد با شرایطی قابل اعتراض است.

افراز به معنای تقسیم ملک مشاع بین شرکاست؛ البته وقتی که بین شرکا توافق برای تقسیم وجود نداشته باشد.

زمانی که تقاضای افراز ملک مشاعی در اداره ثبت مطرح می‎شود، در صورتی که واحد ثبتی مربوطه، صلاحیت به رسیدگی داشته باشد، پس از رسیدگی پرونده، قابل افراز بودن یا غیر قابل افراز بودن آن را اعلام می‎کند که این تصمیم ظرف 10 روز پس از ابلاغ به مالکان، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

دادگاه پس از ثبت درخواست، وقت رسیدگی تعیین و پس از برگزاری جلسه رسیدگی، آخرین وضعیت ثبتی ملک و تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به خواهان را از اداره ثبت استعلام می‌کند.

پس از وصول استعلام، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر و کارشناس مربوطه نیز پس از هماهنگی با نماینده و نقشه‎بردار ثبت، نسبت به بررسی وضعیت ملک از حیث قابلیت افراز یا عدم قابلیت آن، اقدام و نظریه خود را در خصوص افراز یا عدم افراز ملک، صادر می‎کند.

در صورتی که نسبت به نظریه کارشناسی اعتراضی نشود یا پس از وصول اعتراض، موضوع در هیات‎های کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و نظریه کارشناسی قطعی شد، دادگاه بر اساس همان، اقدام به صدور رای می‎کند.

در صورتی که دادگاه با تصمیم واحد ثبتی مخالف باشد، حکم به فسخ آن می‎دهد و در صورت موافقت، تصمیم را تایید می‎کند.

در صورتی که دادگاه برخلاف تصمیم واحد ثبتی، ملک را قابل افراز تشخیص دهد، حکم به افراز ملک با تعیین قدرالسهم هر یک از شرکا از طریق قرعه صادر می‌کند.

هر یک از شرکایی که به تصمیم واحد ثبتی اعتراض داشته باشند، خواهان هستند و به طرفیت بقیه شرکا به عنوان خواندگان باید دادخواست حقوقی، تنظیم و تقدیم دادگاه محل کنند.

دادگاه صالح هم  دادگاه حقوقی محلی است که ملک در آنجا واقع است.

دادگاه نیز تنها تصمیم واحد ثبتی را تایید یا فسخ می‌کند و رای به افراز یا عدم افراز می‎دهد و اجراییه نیز نیاز ندارد.

برخی نکات مهم که باید در این زمینه بدانید عبارت از موارد ذیل است:

حکم دادگاه که با توجه به اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز یا عدم افراز صادر می‎شود، قابل تجدیدنظر در دادگاه‎های تجدیدنظر مرکز استان بوده و غیر قابل فرجام است.

برخی محاکم، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صرفا در مواقعی می‎پذیرند که ملک به تشخیص واحد ثبتی، غیرقابل افراز باشد و در صورتی هم که ملک، قابل افراز تشخیص داده شود، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را نمی‎پذیرند.

دادگاه پس از اتمام جلسه نخست دادرسی و استعلام وضعیت ثبتی، قرار ارجاع به کارشناسی را صادر می‎‏کند و به کارشناس دستور می‎دهد تا قابلیت افراز ملک یا عدم قابلیت آن را بررسی و اعلام کند.

دادگاه نیز بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری، اقدام به صدور رای می‎کند.