جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

رای-شماره-های-1024-1023-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ١٠٢۴ـ ١٠٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفھان مستحق دریافت مزایای مقرر در آیین نامھ اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعھ از تاریخ لازم الاجراشدن قانون برنامھ پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران (١٣٩۶/١/١ (می باشند

٢/١٠/١٣٩٩                                                                          ٩٩٠٠٢٨٧شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠٢٣ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠٢۴ مورخ ١٣٩٩/٩/١٢ با موضوع: «اعلام تعارض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفھان مستحق دریافت مزایای مقرر در آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه از تاریخ لازم الاجراشدن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران (١٣٩۶/١/١ (می باشند.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٩/١٢ شماره دادنامه: ١٠٢۴ـ ١٠٢٣

شماره پرونده : ٩٩٠٠٨۴٩ و ٩٩٠٠٢٨٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای حسن نادمی اردستانی و خانم مھدیه آقاشاھی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص خواسته برخی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی استان اصفھان مبنی بر برقراری فوق العاده کار با اشعه از ١٣٩۶/١/١ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفھان، شعب دیوان استنباط ھای متفاوتی داشته اند، بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه در مصوبه ھیأت امناء پرداخت فوق العاده کار با اشعه منوط به پیش بینی و تأمین اعتبار مالی گردیده و با توجه به اینکه متعاقباً ھیأت امناء دانشگاه تاریخ اجرای صورتجلسه را به ١٣٩۶/١١/١ اصلاح کرده و از این تاریخ برای شاکی پرداخت گردیده حکم به رد شکایت صادر کرده اند. برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه عدم تأمین اعتبار موجب اسقاط حقوق قانونی نیست و اجـرای دستورالعمل پرداخت فوق العاده حق اشعه از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه مورد موافقت قرار گرفته و از تاریخ ١٣٩۶/١١/١ لازم الاجرا گردیده و دانشگاه در تاریخ ١٣٩۶/١١/١ آن را اجرا نموده لذا حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. با توجه به شکایات مذکور و صـدور آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری مـوضوع در اجـرای ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴٢ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢٢٠٢١١۵ با موضوع دادخواست آقای حسن نادمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفھان و به خواسته اجرای [پرداخت] فوق العاده [کار با] اشعه به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠۵٨٩ ـ ١٣٩٨/٣/١٩ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه با ملاحظه احکام کارگزینی از آنجا مورخ ١٣٩۶/٢/١٧ حاکمیت مصوبه ھیأت امناء براساس ماده٢٠ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ١٣۶٨/١/٢٠ تا اجرایی شدن فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری (١٣٨٨/١/١ (به مستخدمین که به طور مستمر و فیزیکی به کار با اشعه یونساز اشتغال دارند فوق العاده کار با اشعه حسب مورد ٣٠ %تا ۵٠ %تجویز گردیده و قانونگذار از واژه (تا) استفاده نموده که با توجه به شرایط محیط کار متفاوت می شود و از ١٣٩۶/٢/١٧ به بعد در حاکمیت مصوبه ھیأت امناء اشتغال به کار با اشعه داشته و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق مکتسبه نمی گردد. بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت

دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور، شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠۴٨٩٧ ـ ١٣٩٨/١٠/١ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

از آنجا که بند ٩ صورتجلسه مصوبه ١٣٩۶/٢/١٧ ھیأت امنای دانشگاه پرداخت فوق العاده اشعه را منوط به پیش بینی و تأمین اعتبار مالی آن در بودجه مصوب دانشگاه نموده است و با توجه به اینکه اعتبار لازم جھت اجرای آن در بودجه سال ١٣٩۶ دانشگاه پیش بینی
نشده بود متعاقباً به موجب بند ٢١ مصوب شانزدھمین جلسه مشترک ھیأت رئیسه و کمیسیون دائمی ھیأت امناء تاریخ اجرای بند ٩ به ١٣٩۶/١١/١ اصلاح گردیده و از تاریخ ١٣٩۶/١١/١ فوق العاده اشعه در حق شاکی برقرار شده است. بنا به مراتب در مانحن فیه تجدیدنظرخواه مرتکب نقض مقررات نگردیده است با توجه به مراتب مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

 ب: شعبه ٢٨ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۴١٠١۵٧٢ با موضوع دادخواست خانم مھدیه آقاشاھی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی استان اصفھان و به خواسته الزام به اجرای [پرداخت] فوق العاده [کار با] اشعه از ١٣٩۶/١/١ به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۴١٠٣۵۵٣ـ ١٣٩٧/١٢/٢٠ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق بند ١١ دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران اعم از ھیأت علمی و غیرھیأت علمی، اجرای دستورالعمل از ١٣٩۶/١/١ لازم الاجرا می باشد و به موجب بند ٣ مصوبه شماره ١۴۶٣٠٢/ت۵۴٢٠٣ھـ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ ھیأت وزیران (موضوع اصلاح ماده ٧٢ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه) تصویب نامه اصلاحیه مذکور از ١٣٩۶/١/١ لازم الاجرا اعلام گردیده است و بر اساس آن گروه ھای مشمول و میزان بھره مندی نیز احصاء و معین گردیده است و شاکی نیز مشمول آن می باشد. مضـافاً اینکه ھیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفھان نیز در صورتجـلسه مورخ ١٣٩۶/٢/١٧) بند ٩ (با پرداخت حق اشعه از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت نموده است. لذا صرف عدم تأمین اعتبار نافی حقوق اشخاص نمی باشد. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور، شعبه ٢٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٢٣٢۶ ـ ١٣٩٨/۶/٩ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق مصوبه ھیأت امناء دانشگاه تجدیدنظرخواه تاریخ اجرای پرداخت فوق العاده کار با اشعه از ١٣٩۶/١١/١ تعیین گردیده است و اینکه ھر دانشگاھی تابع مصوبات ھیأت امناء خود می باشد لذا خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر مطالبه فوق العاده کار با اشعه از ١٣٩۶/١/١ وجاھت ندارد و در نتیجه با قبول تجدیدنظرخواھی تجدیدنظرخواه به تجویز ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

 ج: شعبه ۴١ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩۵٧۵٠٢٢۵٩ با موضوع دادخواست خانم لیلا جلالی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفھان و به خواسته الزام به اجرای [پرداخت] فوق العاده [کار با] اشعه از ١٣٩۶/١/١ به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠١٧٢٩ ـ ١٣٩٨/٧/٢٨ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به مدارک ابرازی خواھان از جمله بند ٩ صورتجلسه ھیأت امنای دانشگاه ھای علوم پزشکی اصفھان مورخ ١٣٩۶/٢/٢٧ و ماده ١١ دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری که دلالت بر اثبات حقانیت خواسته دارد و از طرفی با توجه به این که طرف شکایت دلیلی مبنی
بر بی حقی شاکی ارائه نکرده است، بنابراین خواسته قابل اجابت تلقی می گردد و مستند به مواد١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در بازه زمانی ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر
در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.  رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٩٣٠۵٠٩١ـ ١٣٩٨/١٢/١٠ شعبه ٢٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 د: شعبه ٣۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩۵٧٠٠٣٧٩٠ با موضوع دادخواست خانم آمنه نیرومند به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفھان و به خواسته الزام به اجرای [پرداخت] فوق العاده [کار با] اشعه از ١٣٩۶/١/١ به موجب
دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٢٠٠٨ ـ ١٣٩٨/٧/٣٠ به شرح زیر رأی صادر کرده است: 

در خصوص شکایت شاکی آمنه نیرومند به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفھان با خواسته الزام به اجرای فوق العاده اشعه از ١٣٩۶/١/١ ،با عنایت به محتویات پرونده، مطابق بند ٣ تصویب نامه به شماره ١۴۶٠٣ /ت ۵۴٢٠٣ ھـ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ تصویب نامه ناظر به برقراری فوق العاده اشعه از تاریخ ١٣٩۶/١/١ لازم اجراست علیھذا و با توجه به لایحه دفاعیه خوانده نظر به اینکه فقدان اعتبار مسقط حقوق قانونی نیست ضمن پذیرش خواسته، حکم به ورود و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته صادر و اعلام می گردد. این رأی
ظرف مھلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. 

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠۴٣٠٩ ـ ١٣٩٨/١١/٧ شعبه ٢٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. 

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٩/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: ھرچند پرداخت فوق العاده کار با اشعه در دستگاه ھای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به مواد ٧٨ و ١٢٧ قانون مذکور نسخ شده بود لیکن با توجه به ماده٨۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده: «دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه حفاظت در برابر اشعه مصوب ١٣۶٨/١/٢٠ معتبر تلقی می گردد.» این مزایا از زمان لازم الاجراشدن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران قابل پرداخت است.

ثانیاً: به موجب ماده ٢٠ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ١٣۶٨/١/٢٠ و بند ۴ آن مقرر شده: «به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای زیر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودھی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین نامه ھای مربوط تعلق می گیرد... . ۴ـ پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه» و در این راستا ھیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ١۴۶٣٠٢ت۵۴٢٠٣ھـ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ ،مزایای پرتوکاران موضوع ماده (٢٢ (آیین نامه اجرایی
قانون حفاظت در برابر اشعه را اصلاح کرده و در بند ٣ آن مقرر کرده است: «این تصویب نامه از تاریخ ١٣٩۶/١/١ لازم الاجرا است.»

ثالثاً: به موجب ماده ١ قانون احکام دائـمی برنامه ھای توسـعه کشور مصـوب سال ١٣٩۵ ،دانشگاه ھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی مستثنی شده اند لیـکن کمـاکان مـلزم به رعـایت
قـوانین خـاص می باشنـد، بنابرایـن قـانون حفـاظت در برابر اشعـه مصـوب ١٣۶٨/١/٢٠ و آیین نامه ھای اجرایی آن که از جمله قوانین و مقررات خاص می باشد برای دانشگاه ھا و مراکز علمی لازم الاجرا است و مصوبه ھیأت امناء دانشگاه مبنی بر اینکه مزایای مذکور از تاریخ ١٣٩۶/١١/١ پرداخت گردد با قوانین و مقررات حاکم مغایرت دارد و قابل ترتیب اثر دادن نیست. بنابراین شاکیان مستحق دریافت مزایای مقرر در آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران می باشند و نتیجتاً آراء صادره مبنی بر ورود شکایت در حدی که با این استدلال منطبق است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی