جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

رای-شماره-1416-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

پزشکی از تاریخ تصویب

١۵/١١/١٣٩٩ ٩٨٠٣٨۶٧شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴١۶ مورخ ١٣٩٩/١٠/٩ با موضوع: «ابطال شرط اختصاصی داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه ھای علوم پزشکی برای شغل کارشناسی شبکه در آگھی آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٩ شماره دادنامه: ١۴١۶ شماره پرونده : ٩٨٠٣٨۶٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی فتاح بیگی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال شرط اختصاصی داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه ھای علوم پزشکی برای شغل کارشناسی شبکه در آگھی آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط اختصاصی داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه ھای علوم پزشکی برای شغل کارشناس شبکه در آگھی آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با احترام به استحضار می رساند اینجانب در آزمون استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی ـ درمانی به تاریخ ١٣٩۶/١٠/١ جھت استخدام به صورت پیمانی شرکت نموده و موفق به کسب حدنصاب لازم قبولی برای شغل کارشناس شبکه با کد شغل محل ١٢٣٠۵ مرکز پزشکی و آموزشی و درمانی کوثر سنندج شدم. در صفحه ٢١٩ دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون، ظرفیت پذیرش در این شغل تعداد یک نفر درج شده است و طبق بند ٧ تبصره ۴ مندرج در صفحه ١٠ دفترچـه راھنمای ثبت نام آزمون (نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتیجه) برای شغل ھای دارای مصاحبه تخصصی، از سه نفر اول (سه برابر ظرفیت) برای این شغل جھت تحویل مدارک و مصاحبه تخصصی دعوت به عمل آمد. اما متأسفانه در صفحه ٢١٩ دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون شرایط اختصاصی برای پذیرفته شدگان شغل کارشناس شبکه مرکز پزشکی و درمانی کوثر سنندج با این مضمون درج شده است. داوطلبان مشروط به داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه ھای علوم پزشکی میتوانند در رشته شغلی مذکور شرکت نمایند. بر اساس ھمین شرط از ھیچ کدام از سه نفر اول قبول شده برای این شغل مصاحبه تخصصی به عمل نیامده و ھر سه نفر ما را مردود اعلام کردند. این در حالی است که وزارت بھداشت یک نھاد عمومی و ملی است و اعمال تبعیض در استخدام و جذب نیروی انسانی و محدود و منحصر نمودن یک شغل به اقشار و افراد خاص، فاقد توجیه قانونی است و این امر برخلاف اصل ٣ قانون اساسی در خصوص منع از تبعیض می باشد، اینجانب با بررسی تمام صفحات و شرایط اختصاصی مربوط به کلیه استان ھا و بیمارستان ھای سراسر کشور مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون، متوجه شدم که این شرط اختصاصی مبنی بر داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه ھای علوم پزشکی برای شغل کارشناس شبکه، تنھا و تنھا برای شغل کارشناس شبکه مرکز پزشکی و آموزشی و درمانی کوثر سنندج قید شده است و چنین شرطی برای ھیچ کدام از مراکز درمانی و بیمارستان ھای دیگر سراسر ایران وجود ندارد.

قرار دادن این شرط شبھه ای را حداقل در ذھن اینجانب مبنی بر تخصیص دادن این شغل برای فردی خاص که دارای این شرط می باشد و به صورت شرکت در قسمت حراست بیمارستان کوثر سنندج مشغول به کار است (جھت تبدیل وضعیت ایشان از حالت شرکتی به پیمانی) ایجاد کرده است. لازم به ذکر است، در سند طرح طبقه بندی مشاغل معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرایط احراز، مسئولیت ھا و وظایف شغل کارشناس شبکه کاملاً مشخص شـده است و

ھیچ گونـه ارتباطی با داشتن سابقـه کار و اشتغال در مـدیریت حـراست دانشگاهھای علوم پزشکی ندارد. بدین وسیله اینجانب خـواستار نقض و ابطال شرط اختصاصی ناعـادلانه سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه ھای علوم پزشکی مندرج در صفحه ٢١٩ دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون وزارت بھداشت سال ١٣٩۶ برای شغل کارشناس شبکه مرکز پزشکی و آموزشی و درمانی کوثر سنندج که فاقد توجیه قانونی است و براساس ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشم. با توجه به اینکه ادامه مراحل این استخدام ضرر و خسارت جبران ناپذیر بر من وارد آورده است، از دیوان عدالت اداری خواھشمندم دستور فرمایید در این زمینه اقدام عاجل انجام گیرد. "

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/٢٠٨ـ ١٣٩٩/٢/٧ توضیح داده است که:

" احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩٨٠٣٨۶٧ موضوع شکایت آقای علی فتاح بیگی به خواسته ابطال شرایط اختصاصی داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه ھای علوم پزشکی برای شغل کارشناس شبکه با کد شغل محل ١٢٣٠۵ مرکز پزشکی و آموزشی و درمانی کوثر سنندج مندرج در صفحه ٢١٩ دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی سال ١٣٩۶ مراتب ذیل به استحضار می رسد: ١ـ نامبرده وفق مفاد دادخواست تقدیمی ادعا نموده است در آزمون استخدامی سال ١٣٩۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کردستان برای شغل کارشناس شبکه با کد شغل ١٢٣٠۵ شرکت می نماید و با توجه به اینکه ظرفیت پذیرش در این شغل یک نفر بوده است و برای شغل ھای دارای مصاحبه سه برابر ظرفیت به مصاحبه دعوت می شوند از وی برای مصاحبه دعوت به عمل می آید لکن به دلیل شرط مندرج دفترچه برای کد شغل مزبور (داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه ھای علوم پزشکی) راھنمای ازمون ھیچ یک از دعوت شدگان پذیرش نمی شوند. وی بر این اساس به شرط مورد اشاره معترض و متقاضی ابطال آن می باشد.

٢ـ در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است، برابر بند (الف) ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه، بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده ١ قانون احکام دائمی توسعه دانشگاه ھا، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستان ھا و پارک ھای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چھارچـوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی، اداری، استخـدامی و تشکیلاتی مصوب ھیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می کنند. ٣ـ برابر ماده ٣٣ آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرھیأت علمی دانشگاه/دانشکده ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی وابسته به وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی استخدام نیروی انسانی مورد نیاز موسسه به صورت پیمانی یا قراردادی در فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندی ھای عمومی وتخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آنھا بر اساس دستورالعملی که از سوی ھیأت امناء موسسه تصویب می شود و... خواھد بود.

 ۴ـ با توجه به ماده مذکور دستورالعمل اجرایی بـرگزاری آزمـون ھای استخـدامی به تصویب ھیأت امناء دانشگاه ھای علوم پزشکی و خـدمات بھداشتی درمانی رسیده است و دفترچه ھای راھنمای آزمون نیز برابر دستورالعمل مذکور، نیاز دانشگاه ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی و با شرایط ھر شغل محل تنظیم می گردد.

۵ ـ برابر نامه شماره ٢٠٩/٩٨۶٠/د ـ ١٣٩٨/١١/٢٨ اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع کد شغل محل ١٢٣٠۵ مرکز آموزش پزشکی و آموزشی و درمانی کوثر سنندج تحت عنوان کارشناس شبکه جھت اشتغال در واحد حراست بوده است و لذا با توجه به حساسیت کار در واحد مربوطه شرط (سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی) از سوی کارگروه آزمون در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی سنندج در شرایط اختصاصی شغل فوق الذکر برای داوطلبان در نظر گرفته شده و این موضوع در دفترچه راھنمای آزمون نیز اطلاع رسانی می گردد. لذا داوطلبان از ابتدای شرکت در آزمون اطلاع داشتند که صرفاً در صورت دارا بودن این شرایط می توانند متقاضی پذیرش در شغل محل مزبور باشند.

۶ ـ وفق نامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کردستان، نامبرده در آزمون مورد اشاره جھت کد مورد نظر شرکت می نماید، در رشته شغلی مذکور تعداد ١ نفر با شرایط اختصاصی اعلام نیاز گردیده بود که پس از اعلام نتایج وی از پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت بوده است. مع ھذا پس از اخذ مدارک متقاضیان و بررسی مدارک مشخص می گردد مشارالیه و سایر داوطلبان شرکت کننده در رشته شغل مذکور که موفق به کسب حدنصاب نمره علمی شده بودند فاقد شرط مندرج در دفترچه راھنمای آزمون بوده اند لذا در سال مزبور در کد شغل محل مورد اشاره ھیچ یک از داوطلبان پذیرش نمی شوند. اشاره می نماید مجوز شغل ١٢٣٠۵ به عنوان مانده مجوزھای پیمانی در آزمون استخدامی سال ١٣٩٨ به سرجمع مجوزھای پیمانی دانشگاه اضافه در رشته شغلی دیگری فراخوان شده است.

٧ـ لازم به ذکر است وفق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت و وظایف ھیأت عمومی دیوان، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شھرداری ھا و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی است که مقررات مغایر با شرع یا قانون بوده باشد و مرجع مربوط صلاحیت نداشته باشد یا از اختیارات خود سوء استفاده نموده باشد. در پرونده حاضر تمامی شروط با توجه به شرایط شغل مذکور و حساسیت آن در دفترچه راھنمای آزمون اطلاع رسانی شده بود و داوطلبان با علم و آگاھی در آزمون شرکت نمودند بر این اساس شخصی که دارای شرایط مندرج در دفترچه نبوده صلاحیت شرکت در آزمون را نداشته است. با توجه به مراتب فوق الذکر رد دعوای بی وجه شاکی از آن مقام مورد تقاضا می باشد. "

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

از آنجا که مطابق آیین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاه ھا و دانشکدهھای علوم پزشکی شرایط احراز شغل کارشناس شبکه تعیین شده است و در طرح طبقه بندی مشاغل، برای احراز آن شغل، ٣ شرط درج شده است که عبارت است از: «١ـ دارا بودن تحصیلات و معلومات ٢ـ دارا بودن مھارت ٣ـ طی دوره ھای آموزشی» و در تمامی مشاغل مورد نیاز برای تصدی شغل کارشناس شبکه دانشگاه ھای علوم پزشکی کشور در آگھی آزمون استخدامی که نیاز به جذب نیرو دارد صرفاً شرط تحصیلی به صورت یکسان قید شده است و فقط در مقرره مورد شکایت، علاوه بر شرط تحصیلی شرط سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه ھای علوم پزشکی گنجانده شده است و این امر موجب محدودکردن امکان انتخاب داوطلبان آزمون مذکور برای شغل مذکور می باشد که ضمن ایجاد تبعیض و از بین رفتن شرایط مساوی بین داوطلبین احراز شغل مذکور موجب انحصار آن به شاغلین در مدیریت حراست دانشگاه مذکور شده است و به جھت ایجاد شرط خارج از آیین نامه طبقه بندی مشاغل، خارج از حدود اختیار می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت به جھت خروج از حدود اختیارات و مغایرت با اصول ٢٨ و بند ٩ اصل سوم قانون اساسی و به پیروی از دادنامه شماره ١١۶٩ـ ١٣٩۶/١١/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال کد ١٣٧ عمران ـ گرایش مھندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی ایران مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی