جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

رای-شماره-های-419-و-418-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ١۴١٨ و ١۴١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سازمان تأمین اجتماعی تا زمان قبل از تصویب مصوبه جدید ھیأت مدیره در مورخ ١٣٩٣/١٢/٢۵ تکلیف به پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار بر اساس سیستم امتیازی نداشته است

و ھمچنین در مورد فوق العاده ھا و کمک ھزینه ھایی مشابه با بخش عمومی از جملھ فوق العاده نوبت کار، شیفت و کشیک تا زمان قبل از تصویب مصوبه ...

١۵/١١/١٣٩٩ ٩٨٠٢١٧۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴١٨ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴١٩ مورخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با موضوع: «سازمان تأمین اجتماعی تا زمان قبل از تصویب مصوبه جدید ھیأت مدیره در مورخ ١٣٩٣/١٢/٢۵ تکلیف به پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار بر اساس سیستم امتیازی نداشته است و ھمچنین در مورد فوق العاده ھا و کمک ھزینه ھایی مشابه با بخش عمومی از جمله فوق العاده نوبت کار، شیفت و کشیک تا زمان قبل از تصویب مصوبه ھیأت مدیره در مورخ ١٣٩٧/٩/٣ تکلیفی به پرداخت فوق العاده مذکور یا تغییر در شیوه پرداخت آن از حقوق مبنا به سیستم امتیازی نداشته و حکم به رد شکایت صحیح و مطابق مقررات است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/١٣ شماره دادنامه: ١۴١٩ـ ١۴١٨

شماره پرونده: ٩٨٠۴٢١٧ و ٩٨٠٢١٧۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، آقایان حسن مطھر بذال، ھادی مصلح گلرودباری، خانم ھا فاطمه محمد دوست، زھره مددی ماتک و سھیلا صدیقی گورابی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : بر اساس بندھای ١ و ٢ تصویب نامه شماره ٢٩٠۵٢/ت١٣٧٣٠ھـ ـ ١٣٧۴/٧/٨ ھیأت وزیران، تبصره ھای ٢ و ٣ ماده ٣ آیین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری (موضوع بندھای «خ» و «د» ماده ٣٩ قانون استخدام کشوری) اصلاح شده و مقرر شده است که حداکثر میزان فوق العاده سختی شرایط محیط کار در مورد مستخدمین مراکز بھداشتی، درمانی، آموزشی و تحقیقاتی وزارتخانه ھا و مؤسسات و سازمان ھای دولتی با تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معادل ٧۵ %حقوق مبنا در ھر ماه و در مورد سایرین معادل ۵٠ %حقوق مبنا در ھر ماه تعیین می شود و حداکثر میزان فوق العاده نوبت کاری مشمولین آیین نامه مذکور، معادل ٣۵ %حقوق مبنا در ھر ماه تعیین می گردد. شاکیان آرای موضوع پرونده تعارض که جز یک مورد ھمگی از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی ھستند به موجب دادخواست ھایی که در شعب دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان  تأمین اجتماعی مطرح کرده اند، الزام آن سازمـان را به اصلاح و افزایش فوق العاده سختی شرایط کار و نوبت کاری بر اساس تصویب نامـه شماره ٢٩٠۵٢/ت١٣٧٣٠ھـ ـ ١٣٧۴/٧/٨ ھیأت وزیران و پرداخت معوقات مربوط به آن خواستار شده و در مقام رسیدگی به خواسته فوق، شعب دیوان عدالت اداری آرای مختلفی را به شرح زیر صادر کرده اند:

١ـ شعبه ۶١ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠١١٠٢۶۴۶ ـ ١٣٩۶/٩/۵ که به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵۵٠٠٠٩٩ـ ١٣٩٧/١/٩ شعبه ١۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده، با این استدلال که سازمان تأمین اجتماعی اعمال خواسته ھای شاکی را به تصویب ھیأت مدیره سازمان منوط کرده و این امر بیانگر قبول خواسته توسط خوانده است و دلیلی بر رد شکایت وی ارائه نشده، حکم به ورود شکایت در خصوص ھر دو مورد (افزایش فوق العاده سختی شرایط کار و نوبت کاری) صادر کرده است.

٢ـ شعبه ٢۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٢۴٠١٠۶۴ـ ١٣٩۵/١٠/٣٠ که به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵٩٠٣٢٣٨ ـ ١٣٩۶/١٠/١۶ شعبه ٢۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده، با این استدلال که اجابت خواسته شاکی به فراھم شدن مقدمات اجرایی از قبیل اعمال سیستم امتیازدھی و تعیین ضوابط مرتبط از سوی مرجع ذیصلاح منوط بوده و دلیلی مبنی بر فراھم شدن این مقدمات ارائه نشده و شعبه ٢٧ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٣۴٧٣ـ ١٣٩۶/١١/١ با این استدلال که تاکنون دستورالعملی در راستای اجرای بند ٧ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر نشده و ضوابط مربوط به فوق العاده نوبت کاری توسط ھیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تصویب نشده است و شعبه ٢٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که آیین نامه اجرایی مربوط تا سال ١٣٩۵ ابلاغ نشده و پس از آن نیز نوبت کاری به عنوان تفاوت تطبیق توسط طرف شکایت در حکم کارگزینی تجدیدنظر خواه اعمال شده، حکم به رد شکایت در خصوص ھر دو مورد (افزایش فوق العاده سختی شرایط کار و نوبت کاری) صادر کرده اند.

 ٣ـ شعبه ٢٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٩٣٠٠٠١٢ـ ١٣٩٨/١/۵) در مقام رسیدگی به تجدیدنظر از دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵٠٠١٢۵٢ـ ١٣٩٧/۵/٢۴ صادره از شعبه ٣۶ بدوی)، دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٩٣٠٠٠١٣ـ ١٣٩٨/١/۵) در مقام رسیدگی به تجدیدنظر از دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵٠٠١٢۵٣ـ ١٣٩٧/۵/٢۴ شعبه٣۶ بدوی) و دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٩٣٠٠٠١۴ـ ١٣٩٨/١/۵) در مقام رسیدگی به تجدیدنظر از دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۴٠١۶٢٠ ـ ١٣٩٧/۵/٢٧ صادره از شعبه ۴٠ بدوی) این گونه استدلال کرده است که با توجه به تکالیف سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت فوق العاده نوبت کاری و سختی شرایط کار، این فوق العاده ھا بر اساس حقوق مبنا پرداخت شده و ھیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ضوابط پرداخت نوبت کاری را در تاریخ ١٣٩٧/٩/٣ تصویب کرده، از این رو در رابطه با خواسته الزام به اعمال فوق العاده نوبت کاری رأی به رد شکایت و نقض دادنامه معترض عنه صادر می شود و با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده ٣٧ آیین نامه استخدامی، مالی و معاملاتی خود مکلف به پرداخت فوق العاده سختی شرایط کار شده و باید بر مبنای ماده ٣٣ آیین نامه مذکور، فوق العاده یاد شده را پرداخت نماید، لذا در خصوص فوق العاده سختی شرایط کار حکم به ورود شکایت و تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد.

۴ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٠٣٩٢ـ ١٣٩۶/٢/٢٣ که به دلیل عدم اعتراض در موعد قانونی قطعی شده است، با این استدلال که مفاد لایحه دفاعیه و سایر محتویات پرونـده بیانگر صحت تصمیمات و اقـدامات طرف شکایت بوده و تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، رأی به رد شکایت در خصوص خواسته الزام به اعمال فوق العاده نوبت کاری صادر کرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بعد از تصویب آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨۶/١٢/٢٨ مشمول آیین نامه مذکور بوده و از شمول قوانین و مقررات بخش عمومی و دولتی از جمله مفاد مصوبه شماره ٢٩٠۵٢/ت١٣٧٣٠ ـ ١٣٧۴/٧/٨ ھیأت وزیران خارج می باشند.

ثانیاً: براساس ماده ٣٧ آیین نامه مذکور «به کارکنانی که در شرایط غیرمتعارف محیط کار انجام وظیفه می نمایند فوق العاده سختی شرایط محیط کار قابل پرداخت می باشد، حداکثر میزان فوق العاده مذکور از پنجاه درصد امتیاز عوامل شغل در ضریب ریالی مربوط تجاوز نخواھد کرد.» لذا این ماده مفید تکلیف به پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار بوده و این فوق العاده بر مبنای درصدی از حقوق مبنا تا سال ١٣٩٣ پرداخت گردیده و سازمان تأمین اجتماعی تا زمان قبل از تصویب مصوبه جدید ھیأت مدیره در این مورد تکلیفی به پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار براساس سیستم امتیازی نداشته است. پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار براساس سیستم امتیازی در تاریخ ١٣٩٣/١٢/٢۵ به تصویب ھیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی رسیده است.

ثالثاً: براساس بند (ت) ماده ۴٣ آیین نامه مذکور نیز سازمان می تواند فوق العاده ھا و کمک ھزینه ھایی مشابه با بخش عمومی از جمله فوق العاده نوبت کاری، شیفت و کشیک براساس ضوابط و دستورالعمل ھایی که به تصویب ھیأت مدیره خواھد رسید، به کارکنانی که به صورت نوبتی و یا شیفتی و یا کشیک اشتغال دارند، پرداخت نماید . لذا در این مورد نیز سازمان تأمین اجتماعی تا زمان قبل از تصویب مصوبه ھیأت مدیره، تکلیفی به پرداخت فوق العاده مذکور یا تغییر در شیوه پرداخت آن از حقوق مبنا به سیستم امتیازی نداشته است. ضابطه نحوه پرداخت فوق العاده نوبت کاری، شیفت و کشیک در تاریخ ١٣٩٧/٩/٣ به تصویب ھیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی رسیده است.

بنابه مراتب مذکور آرای شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٠٣٩٢ـ ١٣٩۶/٢/٢٣ صادره از شعبه اول بدوی که به لحاظ عدم اعتراض به رأی مذکور در موعد مقرر قانونی قطعی گردیده، ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٢۴٠١٠۶۴ـ ١٣٩۵/١٠/٣٠ شعبه ٢۴ بدوی که به موجب دادنامه شماره

٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵٩٠٣٢٣٨ـ١٣٩۶/١٠/١۶ شعبه٢۶ تجدیدنظر تأییدشده و ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٣۴٧٣ـ ١٣٩۶/١١/١ شعبه ٢٧ بدوی که به لحاظ عدم اعتراض به رأی مذکور در موعد مقرر قانونی قطعی شده، مبنی بر رد شکایت صحیح و مطابق قوانین و مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی