جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

رای-شماره-1283-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

٠۴/١٢/١٣٩٩ ٩٩٠١٣٢٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٨٣ الی ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٨۵ مورخ ١٣٩٩/١٠/٠٩ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

شماره پرونده: ٩٩٠٢۵٢۴ ـ ٩٩٠٢٠۴٢ ـ ٩٩٠١٣٢٣ تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٩ شماره دادنامه: ١٢٨٣ الی ١٢٨۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم ھا فرزانه قره تپه، سھیلا عباسی و آقای علی اکبر محمودی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که به عنوان بھورز در خانه ھای بھداشت روستایی استان خدمت کرده اند به خواسته پرداخت وجه مرخصی مناطق محروم، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند.

بدین نحو که شعبه ٢٨ تجدیدنظر در خصوص دادخواھی خانم فرزانه قره تپه به موجب رأی شماره ٣۵۶٠ ـ ١٣٩٨/٩/۴ با این استدلال که محل خدمت شاکی در فھرست نقاط محروم مصوب ھیأت وزیران نمی باشد، موجبی برای پرداخت مزایای مقرر در قانون جذب به نامبرده مشاھده نکرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه ٢۴ بدوی به موجب رأی شماره ۶١٨٧ـ ١٣٩٨/۶/١٩ که طی رأی شماره ٢٣٨٢ ـ ١٣٩٨/١١/٧ شعبه ٣٠ تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که شاکی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و محل خدمت آنان طبق مصوبه ھیأت وزیران، جزو نقاط محروم محسوب شده است، حکم به ورود شکایت صادر کرده است .

رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از تعارض در آراء ، در اجرای ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ١ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ١٣۶٧/١٢/٧ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: «به منظور جذب و نگھداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت ھای دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می کنند فوق العاده ای به عنوان جذب و نگھداری قابل پرداخت است. تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت ٢ ماه به پیشنھاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.» ثانیاً: ھیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ٢۴٣٧٣ت٢۴۴ھـ ـ ١٣٧٣/۶/٢٩ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به تصویب رسانده و طبق ماده ١ آن مقرر نموده: «فوق العاده جذب و نگھداری مستخدمان رسمی یا ثابت و عناوین مشابه موسسات مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت ھای دولتی بر اساس نقاط موضوع جدول ھای شماره ١ و شماره ٢ که توسط دفتر امور مناطق محروم کشور تھیه شده است و جدول تعیین درصد ضمیمه پرداخت می شود.» و در جدول شماره ١ ضرایب محل شغل در محدوده جغرافیایی دھستان ھا را ضریب ٩ـ ۵ تعیین نموده و برای استان کرمانشاه در ردیف ۴٩ دھستان قره سو را با ضریب ٧ تعیین و در ذیل آن توضیح داده: «ضرایب فوق العاده محل شغل سایر دھستان ھای استان کرمانشاه برابر ۵ می باشد.» و تصویب نامه شماره ۴٨٩۵٢ت٢۵٧٨۴ھـ ـ ١٣٨٠/١١/٩ ھیأت وزیران در خصوص فوق العاده جذب و نگھداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی که طی آن مقرر شده: «آن تعداد از نقاط روستایی واقع در بخش ھای کشور که مشمول تسھیلات مندرج در قانون مزبور بوده ولی در فھرست مندرج در این تصویب نامه منظور نشده اند، ھمچنان مشمول قانون مذکور و بندھای سه گانه تصویب نامه شماره ٢٣٣۴٧/ت٢١۵ھـ ـ ١٣٧٣/۶/١٢ ھیأت وزیران بوده و فوق العاده جذب آنھا به ترتیب مقرر در بند ٢ تا حد فوق العاده جذب مناطق دارای ضریب محرومیت ۶ تعدیل می شود.»

مؤید آن است که کلیه دھستان ھای واقع در مناطق محروم مشمول مزایای قانون فوق الذکر می باشند و به جھت مصرحه درتصویب نامه ھیأت وزیران لزومی به تصریح نام آنھا در فھرست نمی باشد بلکه به میزان ضریبی که برای آنھا مقرر شده از مزایای قانون برخوردار می باشد و با توجه به مراتب رأی به ورود شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی