جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

رای-شماره-1711-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٧١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ٢ ماده ۴ تعرفه شھرداری آرادان و تبصره۵ ماده ۵ تعرفه شھرداری دامغان و ماده۵٩ تعرفه شھرداری سمنان و تبصره ٨ ماده ٢ تعرفه شھرداری کلاته رودبار

١٠/١٢/١٣٩٩ ٩٩٠١٠٧۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧١١ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع:

«ابطال تبصره ٢ ماده ۴ تعرفه شھرداری آرادان و تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شھرداری دامغان و ماده ۵٩ تعرفه شھرداری سمنان و تبصره ٨ ماده ٢ تعرفه شھرداری کلاته رودبار» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١٧١١ شماره پرونده: ٩٩٠١٠٧۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ٢ ماده ۴ فصل اوّل تعرفه شھرداری آرادان و تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شھرداری دامغان و ماده ۵٩ تعرفه شھرداری سمنان و تبصره ٨ ماده ٢ تعرفه شھرداری کلاته رودبار گردش کار: معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ٣٠٠/۶٧٨٢۴ ـ ١٣٩٩/٣/٢۵ اعلام کرده است که:

«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شھرھای استان سمنان پیرامون اعطای تخفیف به کارکنان شھرداری در تعرفه ھای شھرداری ھای استان مذکور در سال ١٣٩٨ از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جھت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود: (١ـ تبصره ٢ ماده ۴ فصل اول تعرفه شھرداری آرادان ٢ـ تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شھرداری دامغان ٣ـ ماده ۵٩ تعرفه شھرداری سمنان ۴ـ تبصره ٨ ماده ٢ تعرفه شھرداری کلاته رودبار) با توجه به اینکه مطابق حکم تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شھرداری ھا ملغی شده است و در مورد مشابه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۶٢٧ ـ ١٣٩۶/٧/۴ مصوبه شماره ١۶٠/١٣٣۵/١٣۴۵۵ ـ ١٣٨٨/٩/١٧ شھرداری تھران مصوب شـورای اسلامی آن شھر برای تخفیف عوارض کارکنان شھرداری تھران را ابطال نموده است. بنا به مراتب تبصره ٢ ماده ۴ فصل اول تعرفه شھرداری آرادان، تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شھرداری دامغان، ماده ۵٩ تعرفه شھرداری سمنان و تبصره ٨ ماده ٢ تعرفه شھردار کلاته رودبار جملگی مربوط به سال ١٣٩٨ مغایر با تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی (رفع تبعیض ناروا) و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی یاد شده تشخیص و ابطال آنھا در ھیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد.» متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

تبصره ٢ ماده ۴ تعرفه شھرداری آرادان:

تبصره ٢ :عوارض صدور پروانه ساختمانی ھر یک از پرسنل شھرداری اعم از رسمی و غیر رسمی، پیمانی، قراردادی و ھمسر آنھا (کلیه عوارض بنای مسکونی، نھایتاً به میزان دو طبقه روی پیلوت یا زیرزمین) با اعمال ضریب ۵ %محاسبه و اخذ میگردد. بدیھی است در صورت شمولیت سایر عوارض و ھزینه ھای قانونی دیگر به ایشان محاسبات طبق فرمول ھای مربوطه و به طور کامل صورت خواھد پذیرفت. لازم به توضیح است این امتیاز صرفاً جھت یک فقره پروانه ساختمانی مسکونی و برای یک بار در طول دوره خدمتی ھر یک از پرسنل (پرسنل رسمی و پیمانی باید حداقل ٢ سال سابقه کار و پرسنل قراردادی باید حداقل ۵ سال سابقه کار داشته باشند) اعطاء می گردد.
تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شھرداری دامغان:

تبصره ۵ :عوارض صدور پروانه ساختمانی ھر یک از پرسنل شھرداری اعم از رسمی و غیر رسمی، پیمانی، قراردادی و ھمسر آنھا (کلیه عوارض بنای مسکونی، نھایتاً به میزان دو طبقه روی پیلوت یا زیرزمین) با اعمال ضریب ۵ %محاسبه و اخذ میگردد. بدیھی است در صورت شمولیت سایر عوارض و ھزینه ھای قانونی دیگر به ایشان محاسبات طبق فرمول ھای مربوطه و به طور کامل صورت خواھد پذیرفت. لازم به توضیح است این امتیاز صرفاً جھت یک فقره پروانه ساختمانی مسکونی و برای یک بار در طول دوره خـدمتی ھر یک از پرسنل (پرسنلی که حداقل ۵ سال سابقه کار داشته باشند) اعطاء می گردد.

ماده ۵٩ تعرفه شھرداری سمنان:

ماده ۵٩ :کارکنان شھرداری

کلیه کارکنان شھرداری اعم از کارکنان بازنشسته و سازمان ھای وابسته به آن که بیش از ٢۴ ماه سابقه خدمت دارند برای یک بار در طول خدمت مشمول ۵ %از کل عوارض متعلقه به ١۵٠ مترمربع بنای مسکونی می باشند.

تبصره ٨ ماده ٢ تعرفه شھرداری کلاته رودبار:

تبصره ٨ :عوارض صدور پروانه ساختمانی ھر یک از پرسنل شھرداری اعم از رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی و ھمسر آنھا (کلیه عوارض بنای مسکونی، نھایتاً به میزان دو طبقه روی پیلوت یا زیرزمین) با اعمال ضریب p ۵ %محاسبه و اخذ می گردد. بدیھی است در صورت شمولیت سایر عوارض و ھزینه ھای قانونی دیگر به ایشان محاسبات طبق فرمول ھای مربوطه و به طور کامل صورت خواھد پذیرفت. لازم به توضیح است این امتیاز صرفاً جھت یک فقره پروانه ساختمانی مسکونی و برای یک بار در طول دوره خدمتی ھر یک از پرسنل (پرسنلی که حداقل ٣۵ سال سابقه کار داشته باشند) اعطاء می گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار سمنان به موجب لایحه شماره ١/١٨/٧٨٨۶ ـ ١٣٩٩/۶/۵ توضیح داده است که: «احتراماً در خصوص شماره پرونده ٩٩٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٧١١) کلاسه پرونده ٩٩٠١٠٧۶ (موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شھرداری سمنان لایحه دفاعیه ای به شرح ذیل تقدیم می گردد: موضوع مورد درخواست سازمان بازرسی در تعرفه عوارض سالیانه شھرداری پیش بینی گردیده و تعرفه ھای فوق الاشاره به استناد بندھای ١۶ و ٢۶ ماده ٨٠ و ماده ٩٠ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران و بند ٢۶ مـاده ۵۵ قانون شھرداری و ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری ھا پس از طی مراحل قانون تأیید و به تصویب رسیده است که تعرفه مذکور برای شھرداری لازم الاجرا می باشد. علیھذا با تمامی توضیحات فوق از آن ھیأت تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوای سازمان بازرسی مورد استدعات می باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت ازپرداخت عوارض یا وجوه به شھرداری ھا و دھیاری ھا ملغی شده است. ھمچنین در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶٢٧ ـ ١٣٩۶/٧/۴ و ٢۶ ـ ١٣٩۶/١/١۵ ،اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته شده است و ھمچنین در بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مقرر شده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه، در تمام زمینه ھای مادی و معنوی از وظایف دولت در معنای اعم است، بنابراین تبصره ٢ ماده ۴ تعرفه شھرداری آرادان، تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شھرداری دامغان، ماده ۵٩ تعرفه شھرداری سمنان و تبصره ٨ ماده ٢ تعرفه شھرداری کلاته رودبار مصوب شورای اسلامی شھرھای یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی