جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

رای-شماره-1860-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٨۶٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اعمال معافیت ھای مالیاتی بر سقف خالص دریافت تعیین شده
١٠/١/١۴٠٠ ٩٩٠١٧۵۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨۶٠ مورخ ١٣٩٩/١٢/٢ با موضوع: «اعلام تعارض ـ تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اعمال معافیت ھای مالیاتی بر سقف خالص دریافت تعیین شده» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٢/٢ شماره دادنامه: ١٨۶٠ شماره پرونده : ٩٩٠١٧۵۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای حسن کاظم زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست افزایش اعمال معافیت ھای مالیاتی بر سقف خالص دریافتی تعیین شده (سه برابر حداکثر حقوق موضوع ماده ٣ مصوبه ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ از سوی شورای حقوق و دستمزد)، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ٣٩ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حسن کاظم زاده به طرفیت شرکت نفت و گاز پارس و به خواسته الزام به اصلاح نحوه محاسبه دقیق و صحیح حقوق و مزایا با توجه به مواد ٣٧ و ٩١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با رعایت مصوبه شورای حقوق و دستمزد به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩۵٧۶٠٠٣٧٨ ـ ١٣٩٩/٢/١٧ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با عنایت به مفاد و محتوای بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ صادره از شورای حقوق و دستمزد که دلالت بر استحقاق شاکی بر اجابت خواسته قانونی وی دارد و ھمچنین توجه به ماده ٣٧ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که معافیت ھا و مزایا را برای ایثارگران در نظر گرفته است و نیز با توجه به عدم دفاع مؤثر طرف شکایت در لایحه ارسالی به دفتر این شعبه، مستند به مواد ١٠ ،١١ و ١٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر می گردد. رأی صادره ظرف مھلت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

شعبه٢٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩۵٩٣٠١۶٧٧ ـ ١٣٩٩/۵/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ که مورد استناد تجدیدنظر خوانده می باشد مربوط به سقف حقوق و مزایا است و با عنایت به اینکه به موجب تبصره ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق ثابت و فوق العاده ھای مستمر نباید از ٧ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده ھای مستمر تجاوز کند و در این خصوص قانونگذار تفاوتی برای جانبازان و سایرین قائل نگردیده است و در مقررات قانون ایثارگران از مازاد سقف حقوق و مزایا معاف نگردیده اند، بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواھی و مستنداً به ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست ھای آقایان محمود صادقی، علیرضا غفاری نژاد و محمدرسول درویشی و به خواسته ھای الزام به اجرای بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ مبنی بر معافیت مالیات و کسورات بازنشستگی و خرید مرخصی ایثارگران و استرداد وجوه کسر شده از تاریخ ١٣٩۵/۵/١١ به موجب دادنامه ھای شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۴٢٠١۶١۶ ـ ١٣٩٧/۶/١٧، ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۴٢٠٢٣۶۵ ـ ١٣٩٧/٨/٢٣ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۴٢٠٠٩٢٢ـ ١٣٩٨/۴/٢ به شرح زیر رأی صادرکرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی خواھان به خواسته مارالبیان با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد و محتوای دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و امعان نظر به خواسته شاکی و مستفاد از مواد ٣٧ و ٩١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مصوبه شماره ۶۴٧۴۴۴ ـ ١٣٩۵/۵/١١ شورای حقوق و دستمزد، تصویر کارت شناسایی شاکی به عنوان جانباز پنجاه درصد و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت، که دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراھم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده اند علیھذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ١٧٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ١ ،١٠ ،١٧ ،۵٨ ،۶٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف  بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 آراء مذکور به ترتیب به موجب دادنامه ھای شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۵٩٠٠۵٨٨ ـ ١٣٩٨/٣/١٢ ،٩٨٠٩٩٧٠٩۵۵٩٠٠۴٨١ـ ١٣٩٨/٢/٢٩ و ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۵٩٠٢٩١۴ـ ١٣٩٨/٩/٢٧ در شعبه ٢۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. 

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٢/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: موضوع حداکثر حقوق و مزایای مستمر موضوع تبصره ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ که در آن مقرر شده: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده ھای مستمر نباید از ٧ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده ھای مستمر تجاوز کند.» با موضوع بند ٣ بخشنامه شماره ۶۴٧۴۴۴ـ ١٣٩۵/۵/١١ شورای مذکور که مقرر کرده: «سقف خالص پرداختی ماھیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ٣ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ٧۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواھد بود. تبصره: پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدھای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و ھوا و محروم از تسھیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.» متفاوت است و شورای حقوق و
دستمزد، سقف مذکور را بر اساس ماده ٧۴ قانون مذکور تعیین کرده است و این مصوبه به موجب دادنا ه شماره ٢٩۵ ـ ١٣٩۶/١١/١٨ ھیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ٢٧۶٠ ـ ٢٧۶١ـ ٢٧۶٢ مورخ ١٣٩٨/٩/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با شرع و قانون تشخیص و ابطال نشده است و مستفاد از دادنامه شماره ١٧٣۵ ـ ١٣٩٩/١٠/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد مصوبه شورای حقوق و دستمزد در شرکت ھای زیر مجموعه وزارت نفت نیز حاکم می باشد. (این سقف برای سال ١٣٩٩ برابر با ٢١ برابر ١٧/٩٧۴/۵٠٠ ریال ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر ـ و معادل ٣٧٧/۴۶۴/۵٠٠ ریال میانگین ماھانه می باشد که در مناطق بد آب و ھوا تا ٣٠ درصد قابل افزایش ھست). ثانیاً: در مصوبه شورای حقوق و دستمزد“سقف خالص پرداختی ماھیانه» تعیین شده است که این سقف با لحاظ اعمال کسور قانونی و معافیت ھا می باشد، بنابراین اجابت خواسته شاکیان مبنی بر افزایش معافیت ھای مالیاتی آنھا به این سقف فاقد وجاھت قانونی است و به ھمین جھت رأی شعبه ٢٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۶٧٧ ـ ١٣٩٩/۵/۵ که بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی