جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

رای-شماره-های-352-و-353-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۳۵۲ و ۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

۵/۴/۱۴۰۰ ۹۹۰۲۹۸۳شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: »ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۴ شماره دادنامه: ۳۵۳ـ ۳۵۲

شماره پرونده : ۰۰۰۰۷۴۱ ـ ۹۹۰۲۹۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار : ۱ـ آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی به موجب دادخواستهایی جداگانهای ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ کشور را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شدهاند.

۲ـ متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابالغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ در خصوص »وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال امالک دارای کاربریهای مختلف« که در اجرای قسمت اخیر بند۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابالغ میشود. ـ معاون حقوقی و فنی مالیاتی "

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲« :چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید.« هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و با این استدالل که حق واگذاری محل ناظر بر امالک تجاری است، بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ شمول مالیات حق واگذاری محل به سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل ابطال کرده است. نظر بـه اینکه شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره ۱۸ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ برخالف استدالل مصرح در رأی قبلی هیأت عمومی، مالیات فوق را شامل کاربریهای اداری، صنعتی و آموزشی نیز اعالم کرده، رأی مذکور شورای عالی مالیاتی و بخشنامه یادشده سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ،۸۸ و ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به لحاظ مغایرت با رأی هیأت عمومی، از تاریخ تصویب ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق