جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

رای-شماره-های-1409-و-1410-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۱۴۰۹ و ۱۴۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای عالی بورس اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۷۱/۱۰۲ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۶/۶/۱۴۰۰ ۹۹۰۳۱۷۷شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با موضوع: »ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای عالی بورس اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۷۱/۱۰۲ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۵/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۱۰ ـ ۱۴۰۹

شماره پرونده : ۰۰۰۰۰۹۱ـ ۹۹۰۳۱۷۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : خانمها مریم طاهری آشتیانی و نیره خالقی مرنامی

وضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۷۱/۱۰۲ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

گردشکار : شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۷۱/۱۰۲ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعالم کردهاند که:

" او ًال: طبق بند ۲ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، حدود صالحیت شورای عالی بورس در وضع مقررات کام ًال محدود شده است و الزم است حتمًا در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوطه باشد بنابراین این شورای عالی حق ندارد خود را در قامت یک قانونگذار ببیند و با وضع مصوبهای، سازمان بورس را از قلمرو اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام مستثنی سازد. لذا تصویب این مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای عالی بورس بوده است.

ثانیًا: قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۳۶۶ تصویب شد و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هم در سال ۱۳۷۳ تصویب شد. اما در سال ۱۳۸۶ و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، دیگر مالک اینکه بتوان مؤسسهای را نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی کنیم ابدًا منوط به درج نام آن در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیست، کما اینکه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۲۵۴۴/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ میگوید: »با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ وارد بر قوانین قبلی از جمله »قانون محاسبات عمومی کشور« مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصالحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن »کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ الزماالجرا شدن لغو گردیده است« بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در »قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی« مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصالحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، »مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی« تلقی خواهند شد. زیرا قانون اخیرالذکر )فهرست نهادها ...( بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصو ًال لزوم تصویب فهرست منتفی است.( بنا علیهذا امروزه مؤسسات عمومی غیردولتی سه دسته هستند.

۱ـ آنهایی که نامشان از قدیم در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ذکر شده است.

۲ـ دسته دوم آنهایی هستند که قانون تأسیسشان در مورد ماهیت آنها ساکت است اما طبق معیار قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی هستند.

۳ـ دسته سوم آنهایی هستند که نامشان در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ذکر نشده است و طبق معیار قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی نیستند اما در قانون تأسیس آنها به صراحت ذکر شده است که نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی هستند مانند ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران که به صراحت تمام میگوید: »سازمان بورس، مؤسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره خواهد شد.« بنابراین شورای عالی بورس که به بهانه عدم وجود ذکر نام سازمان بورس در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، این سازمان را از اعمال قوانین مربوطه مستثنی کرده است کام ًال غلط و اشتباه است و خالف قانون است.

ثالثًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۲ـ ۱۳۹۸/۳/۸ به صراحت حکم نمود که »از جنبه حقوقی نیز با توجه به اینکه بر مبنای تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود مشمول نظارت دیوان محاسبات اعالم شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب میباشند... و با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان برای انجام وظایف خود میتواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و مکاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوری اسالمی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینمایند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، مکلف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور هستند.« بنا علیهذا دیوان محاسبات صالحیت نظارت بر همه حسابهای کلیه واحدهای اجرایی را دارد که عنوان مالکیت عمومی بر آنها صدق میکند و صالحیت این دیوان حتی شامل درآمدهای غیربودجهای هم میشود. داراییها و اموال سازمان بورس به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی هم تابع مالکیت عمومی است زیرا طبق ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور وجوه عمومی عبارت است از نقدینههای مربوط به ... مؤسسات عمومی غیردولتی ... که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر ازنحوه و منشاء تحصیل آن منحصرًا برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد.

رابعًا: شورای عالی بورس با تصویب این مصوبه حتی تالش کرده است که سازمان بورس را از تکالیف قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی هم مستثنی کند که مهمترین ماده مربوطه در این قانون، همان ماده ۶ آن بوده است که گفته »مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و اصالحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعًا حداکثر تا چهل درصد ۴۰ %سهم بازار هر کاال و یا خدمت را دارند.« شورای عالی بورس خواسته است با مستثنی کردن سازمان بورس از این قانون بتواند تمام سهم بازار خدمت را از طریق شرکتهای فرعی خود مانند شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت دیگری به نام سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تصاحب کند و انحصار ایجاد کند.

نظر به این نکات و رأی سابق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای عالی بورس از همین تاریخ تصویب آن مورد تمنا است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

:۴/۱۱/۱۳۹۶ ـ۱۰۲/۱۷۱ شماره نامه"

معاون محترم حقوقی

با سالم: به اطالع میرساند بند ۴ صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ به شرح زیر تصویب شد:

۴ـ در اجرای بند ۱ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران و با عنایت به مفاد ماده ۱۸ آن قانون، نامه شماره ۱۲۱/۱۶۹۰ معاونت حقوقی سازمان مطرح و گزارش آن معاونت نیز در جلسه استماع و مقرر شد: نظر به عدم درج نام سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی )مصوب ۱۳۷۳ )و نیز عدم الحاق آن در ضمن الحاقیههای ۷ گانه قانون مزبور )مصوب ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰ ،)تکالیف موضوع مقررات قانون محاسبات عمومی کشور )مصوب ۱۳۶۶ )و همچنین تکالیفی که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات، تنها شامل »مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور« است، شامل این سازمان نیست. همچنین با عنایت به تصریح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری )مصوب ۱۳۸۶ ،)شمول مقررات این قانون، نسبت بهسازمان بورس و اوراق بهادار، منتفی است. خواهشمند است اقدامات اجرایی الزم در مورد بندهای فوق مبذول گردد. ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب الیحه شماره ۱۲۲/۸۱۸۵۴ـ ۱۴۰۰/۲/۵ توضیح داده است که:

" همچنان که مستحضرید به موجب ماده ۵ قانون »محاسبات عمومی کشور« )مصوب ۱۳۶۶« ،)مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود. تبصره ـ فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید«. بنابراین بر اساس ماده ۵ قانون »محاسبات عمومی کشور« و تبصره آن شرط الزم برای شناسایی مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده مزبور، آن است که نام آن به موجب پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی، در فهرست موضوع تبصره ماده ۵ مزبور درج شده باشد. در حالی که در قانون » فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی« )مصوب ۱۳۷۳ )و الحاقیههای بعدی آن نامی از سازمان بورس و اوراق بهادار به میان نیامده است و در واقع تاکنون هیچ گاه دولت درج نام این سازمان در فهرست مزبور را به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد نداده است. حال آن که نهادهای متعددی پیش و پس از تاریخ تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به موجب پیشنهاد دولت و تصویب مجلس، در »فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی« قرار گرفتهاند.

به موجب ماده ۲ قانون » اصالح مواد ۱ ،۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی« )مصوب ۱۳۹۳ )مقرر گردیده است که »ماده ۶ قانون }اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی{ و تبصرههای آن به صورت زیر اصالح میشود: ماده ۶ ـ به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر میگردد: ۱ )مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون »محاسبات عمومی کشور« و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به آنها که قانونًا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، میتوانند در بازار تولید کاال و خدمات فعالیت داشته باشند. مگر آن که فعالیت آنها موجب اخالل در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم وغیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند...«. بنابراین تکلیف موضوع بند ۱ ماده ۶ اصالحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی )مصوب ۱۳۹۳ ،)به تصریح صدر آن تنها شامل »مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور« است و به موجب تبصره ماده ۵ قانون » محاسبات عمومی کشور« نیز فهرست مؤسسات مذکور در قانون »فهرست نهادها و مؤسسات عمومی

غیردولتی« احصاء گردیده است. از این رو بدیهی است که مقنن در ماده ۲ قانون »اصالح مواد ۱ ،۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی« )مصوب ۱۳۹۳ )صراحتًا و صرفًا مؤسسات مندرج در فهرست موضوع قانون » فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی« مصوب ۱۳۷۳ و الحاقیههای آن را مد نظر داشته است. در حالی که هنگام تصویب ماده ۲ قانون » اصالح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی )مصوب ۱۳۹۳ )هیچ قید دیگری اضافه نشده و شرط اصلی شمول در قالب این مؤسسات ذکر نام سازمان در قانون »فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی« بوده است. همچنین قانونگذار مجددًا در جزء )الف( ذیل بند ۵ ماده ۱ قانون اصالح بند ۵ ماده ۶ قانون »اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی« مصوب ۱۳۹۸/۳/۸، صراحتًا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون »محاسبات عمومی کشور« )مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ )نام میبرد که نشان میدهد قانونگذار از تعریف کلی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون » مدیریت خدمات کشوری« )مصوب ۱۳۶۶ )عدول نموده و تعریف و مصادیق مؤسسات و نهادهای غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون » محاسبات عمومی کشور« )مصوب ۱۳۶۶ )و قانون »فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی« )مصوب ۱۳۷۳ )موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را به رسمیت شناخته و معتبر دانسته است. مزید استحضار برخالف ادعای شاکی که در انتهای قسمت »ثانیًا« دادخواست خود ادعا کرده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون »مدیریت خدمات کشوری« اصو ًال لزوم تصویب فهرست منتفی است، به عرض میرساند، قانونگذار بعد از تصویب قانون »مدیریت خدمات کشوری« )مصوب ۱۳۸۶ الحاق موارد ذیل را به قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی )مصوب ۱۳۷۳ )به تصویب رسانده است: قانون »الحاق صندوق بیمه تأمین اجتماعی روستاییان و عشایر به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی« )مصوب .)۴/۱۲/۱۳۸۷ قانون »الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح )اتکا( به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی« مصوب ،)۲/۶/۱۳۹۵( وضع این مصوبات جدید الحاقی به قانون » فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی« پس از تصویب قانون »مدیریت خدمات کشوری« بیانگر آن است که قانونگذار حکیم، عالمًا و عامدًا  انون »فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی« موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و در واقع ماده ۵ قانون »محاسبات عمومی کشور« را معتبر دانسته و قائل به نسخ آن با وضع قانون »مدیریت خدمات کشوری« نمیباشد و برخالف ادعای شاکی لزوم تصویب فهرست را منتفی ندانسته و ضروری تلقی کرده است. 

علیهذا با توجه به آن که شرط مشمول شدن »سازمان بورس و اوراق بهادار« در زمره نهادهای موضوع ماده ۵ قانون »محاسبات عمومی کشور« ذکر نام این سازمان در قانون »فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی« است  و قانونگذار از ذکر نام سازمان در قانون »فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی« خودداری نموده است، لذا مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در این خصوص فاقد هرگونه ایراد قانونی است و مطابق مقررات صادر گردیده است. با عنایت به موارد مذکور مصوبه مزبور برخالف ادعای شاکی نه تنها برخالف شرع مقدس اسالم و قوانین نمیباشد، بلکه کام ًال در راستای قوانین و مقررات به تصویب رسیده است. از این رو اتخاذ تصمیمات شایسته و صدور رأی به رد شکایت مورد استدعاست. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ ،سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی مورد شناسایی قرار داده و هرچند سازمان بورس و اوراق بهادار به واسطه عدم درج عنوان آن در قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن مشمول احکام مقرر درخصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی نیست، اما با عنایت به اینکه در ماده ۱ قانون اصالح مواد ۱ ،۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ ،مجوز کسب و کار به عنوان هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازهنامه، گواهی، جواز، استعالم، موافقت، تأییدیه یا مصوبه تعریف شده است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهرهبرداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده )۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )۵ )قانون محاسبات عمومی و سایر نهادهای مذکور در آن ماده صادر میشود و با لحاظ این امر که در بند ۲۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل ۴۴ قانون اساسی )اصالحی ۱۳۹۹/۱۱/۵ )کّلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری )از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ این قانون( در کنار دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی به عنوان مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار، مخاطب تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفتهاند، بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار به جهت آن که از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای اجرایی موضوع مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است، برمبنای حکم مقرر در ماده ۱ قانون اصالح مواد ۱ ،۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ و بند ۲۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل ۴۴ قانون اساسی )اصالحی ۱۳۹۹/۱۱/۵ )مشمول احکام مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار در قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارد و صرفًا اطالق بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای عالی بورس و اوراق بهادار که بدون لحاظ این امر که سازمان بورس و اوراق بهادار از مصادیق نهادهای موضوع مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب میشود، این نهاد را به واسطه عدم درج عنوان آن در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از شمول احکام مرتبط با کسب و کار در قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کرده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری