جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

رای-شماره-745-2-هیات-عموی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۷۴۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی اصالحی نسبت به پرونده ۹۹۰۰۲۳۲ صادر گردید

۳۰/۶/۱۴۰۰ ۹۹۰۰۲۳۲شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۰۷۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ با موضوع: »رأی اصالحی نسبت به پرونده ۹۹۰۰۲۳۲ صادر گردید.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ شماره دادنامه: ۷۴۵/۲ شماره پرونده : ۹۹۰۰۲۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردشکار: خانم مینا قدمخیر به موجب درخواستی نسبت به اعالم تعارض بین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ )صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری( و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۸۸۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲( صادره از شعبه نهم بدوی دیوان عدالت اداری( در خصوص دولتی یا غیردولتی بودن شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه اقدام نموده و پس از موافقت ریاست دیوان عدالت اداری، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و به موجب دادنامه شماره ۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۴ آن هیأت در رابطه با آن اتخاذ تصمیم شده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور دادنامه اصالحی به شرح زیر صادر میشود.

رأی اصالحی هیأت عمومی

با توجه به اینکه ذکر عبارت » دادنامه شماره ۲۱۴ ـ ۱۳۹۷/۴/۹ »در متن دادنامه ۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده، مستند بهحکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ،عبارت مذکور به »دادنامه شماره ۲۱۴ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ »اصالح میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین