جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

رای-شماره-1174-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۱۱۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آئیننامه تکمیلی برگزاری دورههای دکترای داخل مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند )سال ۱۳۹۱)

۵/۵/۱۴۰۰ ۹۹۰۲۲۶۳شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: »ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آئیننامه تکمیلی برگزاری دورههای دکترای داخل مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند )سال ۱۳۹۱ »)جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸ شماره دادنامه: ۱۱۷۴ شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم طاهره حقی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه تکمیلی برگزاری دورههای دکترای داخل مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند )سال ۱۳۹۱)

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه تکمیلی برگزاری دورههای دکترای داخل مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند )سال ۱۳۹۱ )را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که: 

" به استحضار میرساند اینجانب ورودی مهر سال ۱۳۹۲ مقطع دکتری رشته ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی سهند تبریز میباشم که علیرغم تالش برای به پایان رساندن بهموقع در سنوات مجاز )۱۰ سال تحصیلی( متأسفانه در نیمسال ۹۴ موفق به دفاع از رساله دکتری خود شدم که دلیل آن نیز آییننامه مشقت بار دانشگاه متبوع که بر خالف آییننامه دوره دکترا (D.Ph(مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ شورای برنامهریزی آموزش عالی که شرط فراغت از تحصیل را چاپ یک مقاله علمی پژوهشی میداند، این دانشگاه شرط دفاع را چاپ دو مقاله )یک jcR و یک علمی پژوهشی( قرار داده است. علیهذا به دلیل طوالنی بودن پروسه داوری مقاالت و سایر مشکالت و نرسیدن گواهی پذیرش مقاله موفق به دفاع در زمان مقرر نشدم. اما دانشگاه صنعتی سهند در یک تصمیم ناعادالنه بر خالف اصل ۳۰ قانون اساسی و رویه دیگر دانشگاههای کشور، دانشجویان خود را در صورت طی شدن سنوات مجاز جریمه نموده و فارغالتحصیلی ایشان را منوط به پرداخت جریمه آن هم به صورت نقدی میداند. اکنون با توجه به اینکه روند داوری مقاالت معمو ًال فرایندی زمان بر است و مقاله اینجانب و برخی دیگر از دانشجویان بعد از طی زمانهای طوالنی و بعضًا ۲ تا ۳ ساله مورد پذیرش گرفته و اینکه وقوع چنین امری خارج از اراده اینجانب بوده و با ماهیت تحصیل در دوره روزانه دارای تعارض است از این رو ابطال آییننامه موصوف را به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات خواستارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" آییننامه تکمیلی برگزاری دورههای دکترای داخل مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند )سال ۱۳۹۱)

هـ( مدت مجاز تحصیل:

ماده ۱۱ـ مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری حداقل ۳/۵ سال و حداکثر ۴/۵ سال میباشد که در صورت ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی مطلوب و دالیل مستند مورد تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و داشتن پذیرش حداقل یک مقاله در مجالت معتبر نمایه شده ملی و یا بینالمللی و حضور مکفی دانشجو طی دوران تحصیل در دانشگاه میتواند حداکثر تا یک نیمسال دیگر توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تمدید گردد.

 تبصره ۱ :برای دانشجویانی که موفق نشوند در مهلت حداکثر ۵ ساله دوره دکتری را به پایان برسانند، موارد به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع داده میشود. طبق مصوبه هیئت امنای دانشگاه نیز از دانشجویانی که نتوانند در موعد ۵ سال دوره دکتری را به اتمام برسانند، شهریه براساس نرخ مصوب دانشگاه اخذ خواهد شد. "

 در پاسخ به شکایت مذکور رئیس دانشگاه صنعتی سهند به موجب الیحه شماره ۲۷۰۹۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ توضیح داده است که: " در خصوص ابطال مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه برای اخذ جریمه سنوات مازاد دانشجویان دکتری به استحضار میرساند مطابق ماده ۸ آییننامه دوره دکتری مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان دکتری به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله )چاپ حداقل یک مقاله در مجالت علمی پژوهشی دارای نمایه معتبر بینالمللی( میتواند از رساله خود دفاع کند. در تبصره ۲ همین ماده تصریح شده است که احراز شرایط کفایت دستاوردهای علمی رساله تابع دستورالعمل مصوب شورای مؤسسه میباشد که این مورد در دانشگاه صنعتی سهند برای دانشجویان دکتری با ارائه یک مقاله نمایه شده در jcR و یک مقاله علمی پژوهشی معتبر محقق میگردد. لذا درخواست دانشجو برای دفاع از راسله با صرفًا یک مقاله علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاهی به غیراز پایگاه استنادی jcR ، شرایط مصوب دانشگاه را برآورده نمیکند. حال باتوجه به اینکه دانشجوی مذکور تا پایان نیمسال ۱۰ هیچ کدام از شرایط فوق را احراز نکرده و همچنین اخذ جریمه برای سنوات مازاد دانشجویان دکتری )برای سنوات بعد از نیمسال۱۰ )مطابق مصوبه هیئت امنای دانشگاه میباشد بنابراین درخواست دانشجو قابل استماع نبوده و رد شکایت استدعا میشود. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند »ب« ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و مفاد آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۹۴۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ و ۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۷ این هیأت، تعیین شهریه برای سنوات مازاد تحصیلی از مصادیق امور مالی بوده و تعیین آن در صالحیت هیأتهای امنای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است. نظر به اینکه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند بدون برخورداری از صالحیت مقرر قانونی و در قالب تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه تکمیلی برگزاری دورههای دکترای داخل )سال ۱۳۹۱ )نسبت به اخذ شهریه از دانشجویانی که نتوانند در موعد ۵ سال دوره دکتری را به اتمام برسانند، اّتخاذ تصمیم نموده است، بنابراین وضع مقرره مذکور خارج از حدود اختیار شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق