جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

رای-شماره-های-2307-و-2308-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختالف موضوع ماده ۳۸ آییننامه معامالت شهرداری تهران خارج از صالحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صالحیت دادگاههای عمومی  دادگستری اعالم میشود

۲۹/۸/۱۴۰۰ ۹۹۰۲۱۸۱شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۰۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۰۸مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ با موضوع: »رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختالف موضوع ماده ۳۸ آییننامه معامالت شهرداری تهران خارج از صالحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صالحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعالم میشود.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴ شماره دادنامه: ۲۳۰۸ـ ۲۳۰۷

شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۵۷ و ۹۹۰۲۱۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعالمکنندگان تعارض: آقای محمدحسن پیرزاده و آقای علی اصغر رضایی

موضوع : اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههایی با موضوع اعتراض نسبت به آرای هیأت حل اختالف ماده ۳۸ آییننامه معامالت شهرداری تهران، آرای متعارضی صادر کردهاند. برخی از شعب، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به آرای این هیأت صالح ندانسته و قرار عدم صالحیت صادر کردهاند و از سوی دیگر برخی از شعب دیوان در رسیدگی به پروندههایی با موضوع فوقالذکر، با پذیرش صالحیت خود، اقدام به رسیدگی ماهوی کرده و بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی صادر کردهاند.

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت نیروکام صنعت عصر به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ آییننامه معامالت شهرداری تهران و به طرفیت شهرداری شهر سنندج، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۷۵۹ـ ۱۳۹۷/۳/۲۳ بـه شرح زیر، قرار عدم صالحیت صادر کرده است:

نظر به اینکه او ًال: به موجب بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی... یا مامورین واحدهای مذکور در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری میباشد و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ۱۳۷۵/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به عبارت » تصمیمات و اقدامات« رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی بوده و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از صالحیت دیوان بوده و قابل رسیدگی در دیوان نیست. ثانیًا: موضوع خواسته و شکایت شاکی با موضوع اعتراض به رأی کمیته موضوع ماده ۳۸ شهرداری میباشد که امر ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است بنابراین به استناد مقررات و رأی وحدت رویه مذکور و مواد ۱ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صالحیت به شایستگی و صالحیت محاکم محل وقوع ملک صادر و اعالم میگردد. ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای جواد جان افزا به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختالف ماده ۳۸ آییننامه معامالت شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر بجنورد، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۸ـ ۱۳۹۹/۵/۱۵ به شرح زیر، قرار عدم صالحیت صادر کرده است: .

نظر به اینکه او ًال فلسفه وجود هیأت حل اختالف موضوع ماده ۳۸ آییننامه معامالت شهرداری، رفع تنازع از اختالف معامالتی فیمابین شهرداری و طرفهای قرارداد بوده و دعاوی ناشی از قراردادها و معامالت در زمره امور ترافعی میباشد. ثانیًا: به موجب آراء شماره ۵۹ـ دیوان عمومی هیأت ۸/۵/۱۳۹۱ـ۲۲۸ و ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ ـ۱۳۲۱ ،۲۹/۲/۱۳۷۵ـ۳۳ ،۲۰/۶/۱۳۷۹ ـ۱۹۷ ،۱۲/۴/۱۳۷۹ـ۱۳۸ ،۳۰/۴/۱۳۷۱ عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها در صالحیت محاکم عمومی دادگستری میباشد. ثالثًا: صالحیت اشاره شده در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص کمیسیون و یا مراجع حل اختالفی بوده که در راستای اعمال حاکمیت دستگاههای دولتی و عمومی تشکیل گردیدهاند واز این حیث اعتراض به رأی قاضی هیأت حل اختالف ماده ۳۸ آییننامه معامالت شهرداری تهران، در صالحیت این مرجع نمیباشد. لذا با عنایت به مراتب یاد شده این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندًا به ماده ۴۸ قانون یاد شده قرار عدم صالحیت خود را به اعتبار و صالحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان بجنورد صادر و اعالم مینماید.

ج: شعبه ۶ بدوی دیـوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای فریدون خضرائی به خـواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ آییننامه معامالت شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۰۹۲ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ضمن پذرش صالحیت و ورود به ماهیت دعوا، به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه کارشناسی مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ که مستند رأی معترضعنه میباشد حکایت از این مطلب داشته است که منشاء وجود آب در قیر مورد دعوای شرکت نفت جی میباشد و از آنجا که بند ۱۸ ماده ۹ قرارداد پیمانکار را از درب کارخانه تا محل تحویل مشمول هرگونه تغییر کمی و یا کیفی در محوله دانسته است در حالی که در مانحنفیه مطابق نظریه مذکور تملک مربوط به قبل از درب کارخانه میباشد لذا مستندًا به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه صادر و اعالم مینماید تا همان کمیسیون مجددًا برابر مطالب پیش گفت اتخاذ تصمیم نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ بر اساس ماده ۳۸ آییننامه معامالت شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ کمیسیونهای داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده ۷ قانون اصالح و تسری آییننامه معامالت شهرداری تهران مصوب۱۳۵۵ با اصالحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کالنشهرها و شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰/۲/۴ اصالح گردیده، مقرر شده است که: » اختالفات ناشی از معامالت موضوع این آییننامه در هیأت حل اختالفی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسالمی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین الزماالجرا است.« با توجه به اینکه او ًال: اتخاذ تصمیم در هیأت حل اختالف موضوع ماده ۳۸ آییننامه معامالت شهرداری تهران برخالف اغلب مراجع اختصاصی اداری صرفًا بر عهده قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه است و سایر اعضای غیرقاضی در صدور حکم این هیأت دخالتی ندارند. ثانیًا: منشأ اختالفات قابل رسیدگی در هیأت مذکور، معامالت موضوع آییننامه یاد شده است و عمده اختالفات مطروحه در هیأت فوق با موضوعاتی از قبیل عدم ایفای تعهد از ناحیه طرفین و یا مطالبه وجه موضوع قرارداد در موعد معین و یا شرایط عمومی یا خصوصی پیمان ارتباط دارند و مبنای حدوث آنها برخالف اختالفات موضوع آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نیست. ثالثًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۵۹ـ ۱۳۷۱/۴/۳۰ ،۱۹۷ـ ۱۳۷۹/۶/۲۰ و ۲۲۸ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معامالت را واجد جنبه ترافعی و خارج از صالحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، بنابراین آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۷۵۹ـ ۱۳۹۷/۳/۲۳( صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری( و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۸ـ ۱۳۹۹/۵/۱۵( صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری( که بر اساس آنها رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختالف موضوع ماده ۳۸ آییننامه معامالت شهرداری تهران خارج از صالحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صالحیت دادگاههای  عمومی دادگستری اعالم شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزماالتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری