جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

موارد-صلاحیت-بازپرس

موارد صلاحیت بازپرس مواردی است که در صورت وجود آن بازپرس اجازه بررسی و صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد و در صورتی که هر یک از موارد مورد نظر وجود نداشته باشد، بازپرس صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را نداشته و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به مرجع قضایی دیگری ارسال می شود.

موارد صلاحیت بازپرس مواردی است که در صورت وجود آن بازپرس اجازه بررسی و صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد و در صورتی که هر یک از موارد بیان شده در زیر وجود نداشته باشد بازپرس صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را نداشته و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به مرجع قضایی دیگری ارسال می شود.موارد صلاحیت بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.بر اساس ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه کرده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌کند:الف - جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود و اگر جرم در آن حوزه قضایی واقع نشود، بازپرس صلاحیت رسیدگی ندارد.

ب-  جرم در حوزه قضایی دیگری واقع و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف شود یا متهم در آن حوزه دستگیر شود. در این صورت بازپرس صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.

پ - مورد دیگری که بازپرس صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد، این است که اگر جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس مقیم باشد، در این صورت بازپرس صلاحیت رسیدگی ندارد.

به عبارت دیگر در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و در صورت لزوم ، قرار تامین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می کند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‏ فرستد.نکته دیگر آن که هر گاه آثار و ادله وقوع جرمی در  حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می کند.