جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

آشنایی-با-قرار-تعلیق-تعقیب

قرار تعلیق تعقیب با توجه به جرم رخ داده و سابقه کیفری متهم و با توجه به اوضاع و احوال موضوع صادر می شود. اگرچه در صدور قرار تعلیق تعقیب، رضایت شاکی شرط نیست، اما متهم باید با آن موافق باشد.

زیرا این متهم است که محدودیت های ناشی از قرار تعلیق تعقیب را باید تحمل کند. موارد صدور قرار تعلیق تعقیب محدود است و در همه موارد نمی توان این قرار را صادر کرد. همچنین این قرار تنها در صورتی اعتبار  دارد که توسط مقام صالح صادر شود.  

اکثر دعاوی کیفری ابتدا در دادسرا باید ثبت شوند تا دادستان و در صورت ارجاع او بازپرس به آنها رسیدگی کند. طبق ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام صالح برای صدور قرار تعلیق تعقیب، دادستان است.دادستان به عنوان مقام تعقیب اجازه دارد تا در صورت وجود شرایط قانونی اقدام به صدور این قرار کند. بازپرس به عنوان مقام تحقیق، اجازه صدور قرار تعلیق تعقیب را ندارد. اما بر اساس تبصره 4 ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، «بازپرس می تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.»بنابراین با توجه به تبصره این ماده، بازپرس در صورتی که دادستان این اجازه را بدهد، می تواند به عنوان مقام صادرکننده قرار تعلیق تعقیب اقدام کند.قاضی نیز زمانی می تواند قرار تعلیق تعقیب را صادر کند که دعوی به جای دادسرا، مستقیما در دادگاه مطرح شود.در موارد صدور قرار تعلیق تعقیب گفته شد که تنها برای جرایم تعزیری درجه 6، هفت و هشت می توان این قرار را صادر کرد. در این میان، جرایم تعزیری درجه 6، ابتدا در دادسرا مطرح می شوند و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مستقیما در دادگاه مطرح می شوند.بنابراین صدور قرار تعلیق تعقیب توسط قاضی تنها زمانی ممکن است که جرم از جرایم تعزیری درجه هفت و هشت باشد؛ در این حالت اگر شرایط قانونی وجود دادشته باشد، قاضی می تواند قرار مزبور را صادر کند.