جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

رای-شماره-331-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و در نتیجه اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دلیجان که تحت عنوان تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر" href="/tags/70423/عوارض-قدرالسهم-شهرداری-ناشی-از-تفکیک-و-افراز-اراضی-و-امالک-داخل-محدوده-و-حریم-شهر/" class="link">عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد ۱۶/۳/۱۴۰۱ ۰۰۰۴۱۰۹شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: »با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و در نتیجه اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دلیجان که تحت عنوان تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر" href="/tags/70423/عوارض-قدرالسهم-شهرداری-ناشی-از-تفکیک-و-افراز-اراضی-و-امالک-داخل-محدوده-و-حریم-شهر/" class="link">عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰ شماره دادنامه: ۳۳۱ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی دالوری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ با شکایت آقای علی دالوری به وکالت از طرف خانم پریسا ابراهیمی منفرد و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸

شورای اسالمی شهر دلیجان تحت عنوان تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر" href="/tags/70423/عوارض-قدرالسهم-شهرداری-ناشی-از-تفکیک-و-افراز-اراضی-و-امالک-داخل-محدوده-و-حریم-شهر/" class="link">عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر در حدی که متضمن اخذ حقالسهم از اراضی ششدانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، ابطال شده است.

۲ـ متعاقبًا آقای علی دالوری به موجب الیحهای تسری ابطال تعرفه ابطال شده را به تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست میکند که متن آن به قرار زیر است:

"ابطال بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری دلیجان در خصوص تجویز اخذ عوارض تفکیک اراضی که به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است به استحضار میرسانم به جهت اینکه شهرداری دلیجان به موجب آن مصوبه اقدام به اخذ عوارض خالف قانون برای اراضی مساحت ششدانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع نموده و موجب نارضایتی و تضییع حقوق شهروندان گردیده است و علیرغم رأی به ابطال مصوبه همچنان عملیات اجرایی نسبت به وصول وجوه عوارض وضع شده در حال جریان است، لذا به موجب این درخواست و مستندًا به فراز پایانی ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه یاد شده و تسری ابطال مصوبه یاد شده به زمان تصویب جهت جلوگیری از حقوق شهروندان مورد استدعاست. "

۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدوًا به هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با تسری ابطال تعرفه ابطال شده به تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار میگیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳ و برمبنای استدالل مقرر در رأی مزبور اعالم کرده است که: »...اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دلیجان که تحت عنوان تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر" href="/tags/70423/عوارض-قدرالسهم-شهرداری-ناشی-از-تفکیک-و-افراز-اراضی-و-امالک-داخل-محدوده-و-حریم-شهر/" class="link">عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حقالسهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.« با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیـأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ ،با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و در نتیجه اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دلیجان که تحت عنوان تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر" href="/tags/70423/عوارض-قدرالسهم-شهرداری-ناشی-از-تفکیک-و-افراز-اراضی-و-امالک-داخل-محدوده-و-حریم-شهر/" class="link">عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده،
مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین