جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

رای-شماره-340-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۱۴ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری ورنامخواست که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد ۱۶/۳/۱۴۰۱ ۰۰۰۳۳۱۲شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: »تعرفه شماره ۱۴ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری ورنامخواست که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰ شماره دادنامه: ۳۴۰ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۴ از سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ از دفترچه عوارض محلی شورای اسالمی شهر ورنامخواست

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۴ از سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ از دفترچه عوارض محلی شورای اسالمی شهر ورنامخواست را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کردهاند که:

 "هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصالحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسالمی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصالحیههای بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیشبینی نشده است، بنابراین تصویب و اخذ عـوارض مصوبه معترضعنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسالمی شهر ورنامخواست میباشد. مطابق اصل ۵۱ قانون اخذ هرگونه مال، وجه، کاال و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف قوانین کشور باشد. به استحضار میرساند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع ابطال مصوبات شورای اسالمی سایر شهرها در خصوص ابطال عوارض فضای سبز با عناوین مختلف، اقدام به صدور آرای متعددی مبنی بر ابطال این گونه مصوبات نموده که میتوان به رأی ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ و... اشاره نمود. لذا با توجه به توضیحات مذکور و با وجود مغایرت آشکار مصوبه معترضعنه با اصول ۵۱ و ۱۰۵ قانون اساسی و نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع یا تصویب عوارض فضای سبز با عناوین نختلف در مصوبات شوراهای اسالمی شهرها، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره ۱۴ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست مصوب شورای اسالمی شهر ورنامخواست تحت عنوان عوارض فضای سبز که به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم"

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

”تعرفه شماره ۱۴ سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست

تعرفه شماره )۱۴ )     تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۹۸                                           ۹۷
معادل ۵.۵ %عوارض عوارض فضای سبز

زیربنا یا پذیره و نیم

درصد تراکم

معادل ۵.۵ %عوارض عوارض فضای سبز

زیربنا یا پذیره و یک

درصد تراکم

در راستای ایجاد فضای سبز عمومی ۵.۵ %عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان و در بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آراء کمیسیونهای ماده صد حکم ابقاء آنها صادر میگردد برای یک مرتبه برای هر ملک
قابل وصول میباشد.

منشاء قانونی ـ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسالمی شهر ورنامخواست تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصالحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسالمی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصالحیههای بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیشبینی نشده است و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۴ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری ورنامخواست که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین