جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

رای-شماره-627-هیا-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره۲۱ـ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد

۳/۵/۱۴۰۱ ۰۰۰۲۴۵۱شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیـأت عمومـی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامـه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع:

»تعرفه شماره۲۱ـ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴ شماره دادنامه: ۶۲۷ شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ از عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ از عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

"۱ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  1389 اخذ هر گونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است، یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانونگذار جهت تعیین واخذ عوارض از سوی شورای اسالمی را دارد، عوارض توسعه فضای سبز میباشد که در این خصوص قانونی وجود ندارد.

۲ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامههای شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ،۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ، 1148 .دیگر متعدد آراء و ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ ـ۱۹۱۳ و ۳/۱۰/۱۳۹۸ ـ۲۸۱۴ ،۱۸/۶/۱۳۹۹ ـ۷۵۲ ،۵/۱۲/۱۳۹۹ ـ ۱۸۸۶ ،۲۵/۹/۱۳۹۹ ـ

۳ـ هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسالمی ذکر شده است، لکن طبق بند )الف( ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصالحیههای بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیشبینی نشده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا است."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه شماره )۲۱ـ ۲ )ـ عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز

تبصره۱ :جهت توسعه و احداث فضای سبز، عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا هر نوع استعالم و گواهی دیگر، طبق میبایستی در ارتباط با توسعه و احداث فضای سبز

جدول ذیل برای یک بار به ازای هر مترمربع اعیان محاسبه و دریافت گردیده و صرفًا هزینه گردد.

کاربری عوارض )ریال(

۰۰۰/۱۳ مسکونی

تجاری ـ کارگاهی57/000

۰۰۰/۱۲۰ اداری

سایر کاربریها 12/000

تبصره۲ :مالکینی که اقدام به آبیاری فضای سبز محله محل سکونت خویش نمایند از پاداش ۳۰ درصدی تخفیف عوارض فوق برخوردار میشوند )به تشخیص و تأیید واحد فضای سبز(. ـ رئیس شورای اسالمی شهر گلبهار ـ شهردار گلبهار" علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشـور و انتخاب شهـرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصالحات بعـدی، تعیین نـرخ و میـزان  عوارض از اختیارات شوراهای اسالمی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصالحیههای بعدی آن، عوارض فضای سبز پیشبینی نشده است و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۴ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین