جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

رای-شماره-های-869-و-870-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۸۶۹ و ۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۴۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان که متضمن ابالغ و دستور به اقدام صورتجلسه کمیته جلوگیری، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصیلی مبنی بر منع ثبت نام افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگسال...

۲۵/۵/۱۴۰۱ ۰۰۰۰۶۵۲شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۹ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۷۰

و دستور به اقدام صورتجلسه کمیته جلوگیری، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصیلی مبنی بر منع ثبت نام افراد غیربومی در مدارس مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع: » بخشنامه شماره ۴۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان که متضمن ابالغ غیردولتی، راه دور و بزرگسال و لزوم اخذ مجوز کتبی از کمیته برنامهریزی آموزش و پرورش منطقه و اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان، ابطال میشود.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۵/۴ شماره دادنامه: ۸۷۰ ـ ۸۶۹

شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۴۲ـ ۰۰۰۰۶۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رسول مرادی نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۸۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و الیحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۴۳۸۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که: "به استحضار میرساند اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به موجب بخشنامه شماره ۴۳۸۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مقرر کرده است که ثبت نام از افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگسال مگر در مواردی که مجوز کتبی از اداره کل آموزش و پرورش استان صادر شده باشد را منع کرده است در حالی که این امر مغایر با اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران میباشد."

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

"به: مدیریت/اداره آموزش و پرورش مناطق/شهرستانها و عشایری

موضوع: منع ثبت نام بدون مجوز دانشآموزان غیربومی

سالم علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد )ص(؛ با احترام، به پیوست صورتجلسه »کمیته جلوگیری، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصیلی« مبنی بر منع ثبت نام از افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگسال مگر در مواردی که مجوز کتبی از اداره کل آموزش و پرورش استان صادر شده باشد، جهت اطالع و اقدام به حضور ارسال میگردد. ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به موجب الیحه شماره ۵۴۰۰/۲۴۷۱۳/۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ توضیح داده است که:

"در خصوص صدور بخشنامه شماره ۴۳۸۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مبنی بر لزوم ثبت نام افراد غیربومی در مدارس غیردولتی راه دور و بزرگساالن با مجوز شورای نظارت بر مدارس غیردولتی به استحضار میرساند براساس مصوبه کمیته جلوگیری و ممانعت از جعل اسناد و مدارک تحصیلی مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۱ در جهت جلوگیری از جعل اسناد و مدارک تحصیلی شرط ثبت نام افراد غیربومی در اینگونه مدارس کسب مجوز از شورای نظارت بر مدارس غیردولتی تعیین و ابالغ گردیده و منعی برای ثبت نام این افراد پیشبینی نشده است.

الزم به ذکر است این تصمیم به دلیل حجم گسترده جعل مادی مدارک در مدارس راه دور بوده که در برخی از موارد با ورود دستگاههای نظارتی از جمله وزارت اطالعات و در برخی از موارد با شکایت از جاعلین در مراجع قضایی منجر به صدور رأی علیه جاعلین گردیده و پرونده تعدادی از آنها کماکان مفتوح میباشد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۳ اصل سوم و اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم او ًال

شهروندان و منع آن برمبنای قسمت اخیر ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با برمبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در مجوز قانونی امکانپذیر نیست. ثانیًا تمام زمینههای مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران است و به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از برمبنای اصل سی و هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. ثالثًا سوم قانون اساسی مقرر شده است که: »هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد عالقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد« و از آنجا که برخورداری از حقوق و مزایای قانونی از جمله تحصیل در مدارس محل اقامت از لوازم حق مندرج در این اصل است، بنابراین منع افراد غیربومی از ثبت نام در  دارس محل سکونت وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۴۳۸۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان که متضمن ابالغ و دستور به اقدام صورتجلسه کمیته جلوگیری، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصیلی مبنی بر منع ثبت نام افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگسال و لزوم اخذ مجوز کتبی از کمیته برنامهریزی آموزش و پرورش منطقه و اداره کل آموزش و پرورش استان است، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادالنه برای آحاد مّلت بوده و به دلیل مغایرت با اصول مذکور قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  صوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین