جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

رای-شماره-های-931-و-932-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۹۳۱ و ۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطالق تبصره ۲ ماده ۲۳ آییننامه و مقررات دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ دانشگاه شیراز در حدی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین نمرات هر نیمسال و میانگین کل نمرات است، از تاریخ تصویب ابطال شد

۰۹/۰۶/۱۴۰۱ ۰۰۰۳۲۰۱شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: »اطالق تبصره ۲ ماده ۲۳ آییننامه و مقررات دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ دانشگاه شیراز در حدی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین نمرات هر نیمسال و میانگین کل نمرات است، از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۵/۲۵ شماره دادنامه: ۹۳۲ـ۹۳۱

شماره پرونده : ۰۰۰۳۲۰۱ـ۰۰۰۳۲۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا دوالح

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۲۳ آییننامه و مقررات دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ دانشگاه شیراز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۲۳ آییننامه و مقررات دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ دانشگاه شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

با استناد به بند ۴ جزء »ب« ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "به استحضار میرساند او ًال

مصوب سال ۱۳۸۳/۵/۱۸ تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشتهها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریتهای اصلی و در حدود صالحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و نیز به موجب ماده ۶ قانون مارالذکر کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای آموزش عالی، پژوهش و فناوری مینمایند، موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب سیاستها و آییننامههای موضوع این قانون انجام دهند. در این راستا به استناد بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بند ۳ جزء »ب« و بند ۱ جزء »ج« ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارتعلوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳/۵/۱۸ شورای عالی برنامهریزی آموزشی با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا ایجاد گردید.

: به موجب مقدمه آییننامه تشکیل شورای عالی برنامهریزی آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابالغی به شماره ثانیًا ۱۴۱۲۰۹ /و مورخ ۱۳۹۳/۸/۴ هدف از تشکیل شورای عالی برنامهریزی آموزشی ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری و برنامهریزی آموزشی برای کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی است. در این جهت وضع و تدوین آییننامههای آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی به استناد بند ۱۲ ماده ۳ آییننامه شورای عالی برنامهریزی آموزشی در صالحیت این شورا است و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری موظف هستند تمام فعالیتهای خود را در چارچوب مصوبات شورای اخیرالذکر انجام دهند لذا دانشگاه شیراز نمیتواند آییننامهای خالف مصوبات شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و اجرا کند و از این رو مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات دانشگاه شیراز است.

: مستند به آییننامه دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی )ویژه دانشگاههای سطح ۱و ثالثًا ۲ دولتی( ابالغی به شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ حکمی در خصوص تأثیر نمرههای مردودی دانشجو در میانگین نمرات نیمسال و میانگین نمرات کل مقرر نشده است لذا تبصره ۲ ماده ۲۳ آییننامه دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ دانشگاه شیراز خالف آییننامه شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

: به استناد رأی دادنامه ۴۸۵ شماره پرونده ۹۹۰۰۹۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه اثر نمرههای رابعًا مردودی درسهای دانشجـو در محاسبه میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل و مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی از سوی مراجع مربوطه الزامی است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"دانشگاه شیراز

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

آییننامه و مقررات دورههای تحصیلی

کاردانی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

ماده۲۳ :نمره ارزشیابی هر درس به صورت عددی از صفر تا ۲۰ محاسبه میشود و حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ است. میانگین کل قابل قبول در هر نیم سال ۱۴ است و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیم سال تحصیلی کمتر از ۱۴ باشد دانشجو در آن نیم سال مشروط تلقی میشود. سقف مجاز مشروط، اعم از متوالی یا متناوب، در دوره کارشناسی ارشد ۲ نیم سال است.

تبصره۲ :نمره تمام درسهایی که دانشجو میگیرد ) به جز درسهای جبرانی و مازاد( در کارنامه ثبت و در میانگین هرنیم سال و میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه میشود."

علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه شیراز تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس جزء )۴ )بند »ب« ماده )۲ )قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ ،تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشتهها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطـاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریتهای اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریتها و اختیارات فوق، آییننامه دورههای تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی )ویژه دانشگاههای سطح ۱ و ۲ دولتی( در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای عالی برنامهریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه آییننامه یادشده فاقد هرگونه حکمی درخصوص محاسبه نمرههای مردودی در میانگین نمرات هر نیمسال و میانگین کل نمرات است، بنابراین اطالق تبصره )۲ )ماده )۲۳) آییننامه و مقررات دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مصوب ۱۳۹۷/۴/۳ دانشگاه شیراز در حدی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین نمرات هر نیمسال و میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین