جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

رای-شماره-953-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۹۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت »پنیر« در نامه شماره ۲۳۲/۱۲۲۴۴/ص ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶  مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقّید به قید »طعمدار« شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵ ـ۱ قسمت ۵ بند )الف( ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد

۰۹/۰۶/۱۴۰۱ ۰۱۰۰۱۸۳شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع:

جهت آنکه مقّید به قید »طعمدار« شده، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در جزء ۵ ـ۱ قسمت ۵ بند )الف( ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش »عبارت »پنیر« در نامه شماره ۲۳۲/۱۲۲۴۴/ص ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور ازافزوده، از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۵/۲۵ شماره دادنامه: ۹۵۳ شماره پرونده : ۰۱۰۰۱۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت »پنیر« از نامه شماره۲۳۲/۱۲۲۴۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت »پنیر« از نامه شماره ۲۳۲/۱۲۲۴۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیر کل دفتر فنی  و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

"با اتخاذ مالک از رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که وفق آن، چون به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات مطلق کاالی پنیر از پرداخت مالیات معاف میباشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کاالی پنیر محسوب میشود این معافیت شامل پنیرهای طعم دار هم میشود با توجه به اینکه معافیت پنیر عینًا در جزء )۵ ـ۱ )ردیف )۵ )بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز ذکر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت »پنیر« را از نامه مورد شکایت که علیرغم اطالع از رأی صریح هیأت تخصصی مـالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این خصـوص، باز با اظهـار نظری مغایر با این رأی پنیر طعـمدار را از شمـول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کاال شده به دلیل مغایرت با این رأی و نیز مغایرت با جزء )۵ ـ ۱ )ردیف )۵ )بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"مدیر عامل شرکت سولیکو کاله

بازگشت به نامه شماره ۱/۲۱/۱۱۸۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی میرساند:

به موجب جزء )۵ ـ ۱ )ردیف )۵ )بند )الف( ماده )۹ )قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تولید و عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد که معافیتهای مقرر درماده )۹ )قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس ir.intamedia.www بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقالم خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده )۹ )قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود.

الزم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامهها و دستورالعملهای صادره به شماره ۸۴۷۰ ـ ۱۳۸۸/۴/۸ ،شماره ـ د/۳۰۵۰/۲۶۰ شماره و ۱۳/۴/۱۳۹۰ ـ ۵۱۰۱شماره، ۲۶/۷/۱۳۸۹ ـ ۱۲۸۹۴شماره، ۲۳/۳/۱۳۸۹ ـ ۴۹۶۱ شماره، ۲۵/۱/۱۳۸۹ ـ ۱۲۳۱ ۱۳۹۵/۶/۱۸ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مؤدیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. ـ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب الیحه شماره ۲۱۲/۴۶۵۴/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ به طور خالصه توضیح داده است که:

"الف: نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت سولیکوکاله تهیه شده از این روی از شمـار مصـادیق آییننامه و سایر نظامات و مقررات دولتی خارج بوده و رسیدگی به شکایت شاکی خروج موضوعی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد.

ب: در صورتی که نامه مورد شکایت قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد با توجه به توضیحات ذیل مفاد آن مغایر قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صالحیت دفتر یاد شده در پاسخگویی به استعالم مؤدیان مالیاتی نیست.

۱ـ به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها )به استثنای موارد معاف مصرح در ماده۹ قانون مذکور( مشمول پرداخت مالیات و عوارض میباشد معافیتهای مقرر در ماده ۹ قانون مزبور به موجب فهرستی در درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ir.intamedia.www بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد.

۲ـ کاالهای موضوع بند )الف( ماده ۹ قانون صدرالذکر با هدف تأمین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده است از این روی تنها به کاالهای نام برده شده اختصاص دارد در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کاالهای سبد مصرفی خانوار را در جزءهای بند )الف( ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ پنیر به ذهن متبادر میشود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی قانونگذار درکنار سایر موارد پرمصرف خانوار )کاالی سبد خانوار( عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است بدین لحاظ در مواردی که به آن پنیر اطالق نمیشود. افزوده شدن ترکیبات پنیر را از حالت اولیه خارج میکند عرفًا

۳ ـ به موجب جزء )۵ ـ۱ )بند )الف( ماده ۹ قانون مزبور صرفًا عرضه شیر، ماست و پنیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد این معافیت قابل تسری به اقالم خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعمدار نخواهد بود الزم به ذکر است یکی از دالیل عـدم معـافیت عـرضه شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کاال باید عرفًا دارای اوصاف، ویژگیها و خواص تغذیهای یکسان باشد تا از مصادیق آن کاال به شمار آید در صورت تبدیل شدن کاالهای موضوع این ماده به کاالهای دیگر به اقالم نمیتوان عرضه کاالهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. چرا که حسب مفاد اصل ۵۱ قانون اساسی معافیت صرفًا احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعمهای مختلف در محصولهای یاد شده ماهیت محصول و قیمت را تغییر داده و موجب عرضه محصولی جدید میشود بنابراین با توجه به اینکه نامه مورد شکایت صرفًا حاوی تکرار و تأکید  ر معافیت مصرح درجزء )۵ ـ۱ )بند )الف( ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ میباشد و نظر به عدم خروج دفتر فنی و مدیریت ریسک مـالیاتی این سازمان از حیطه اختیارات و صالحیتهای قانونی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند )الف( ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزو ده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ،عرضه شیر، پنیر و ماست او ًال علیاالطالق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصوالت از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعالم شده است.

ثانیًا هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ و مستند به بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که متضمن حکمی مشابه با جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند )الف( مـاده ۹ قانون مـالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ بود، مطلق موارد مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را مشمول معافیت از پرداخت مالیات دانسته و مقید کردن حکم مقرر در بند قانونی مزبور را خالف قانون تلّقی کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت "پنیر" در نامه شماره ۲۳۲/۱۲۲۴۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه مقید به قید »طعم دار« شده، با حکم مقرر در جزء ۵ ـ۱ قسمت ۵ بند )الف( ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری