×

مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه ها

مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه ها

فصل دوم باب سوم (شرکت های تجارتی) قانون تجارت به موضوع «مقررات راجع به ثبت شرکتها و نشر شرکت نامه‌ها» پرداخته است

مقررات-راجع-به-ثبت-شرکت-ها-و-نشر-شرکت-نامه-ها وکیل 

فصل دوم باب سوم (شرکت های تجارتی) قانون تجارت به موضوع «مقررات راجع به ثبت شرکتها و نشر شرکت نامه‌ها» پرداخته است.

 فصل دوم (‌در مقررات راجع به ثبت شرکتها و نشر شرکت نامه‌ها) باب سوم (شرکت های تجارتی) قانون تجارت از ماده ۱۹۵ تا ۲۰۱ به شرح زیر است:

‌فصل دوم

‌در مقررات راجع به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه‌ها

‌ماده ۱۹۵ - ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.

‌ماده ۱۹۶ - اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

‌ماده ۱۹۷ - در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

‌ماده ۱۹۸ - اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شده هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل‌اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.

‌ماده ۱۹۹ - هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود درهر حوزه جداگانه انجام گردد.

‌ماده ۲۰۰ - در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی در مواردی که‌انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ لازم‌الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذمی‌شود رعایت خواهد شد.

‌ماده ۲۰۱ - در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون به‌استثنای شرکتهای تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً‌معین شود - شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.

‌تبصره - شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات‌خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

منبع : ایسنا

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.