×

رای شماره 383535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 383535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۸۳۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در بند ۳ ۶ شیوهنامه شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ ۲ ۹ ۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از

رای-شماره-383535-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۸۳۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در بند ۳/۶ شیوهنامه شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ ۲/۹/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده ساله محضری مبنی بر عدم ارائه  درخواست انتقال و جابجایی از

پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی است ابطال شد

شماره۰۱۰۶۱۳۰ ۳/۳/۱۴۰۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۵۳۵ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ با موضوع: »حکم مقرر در بند ۳/۶ شیوهنامه شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ ۲/۹/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفتهشدگان آزمون استخدام پیمانی است ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیر دفتر کل معاونت قضایی هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۹/۲/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۵۳۵

شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نادر شجاعی سعادتقلی

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳/۶ شیوهنامه شماره ۱۶۰۱۵۰ ـ ۲/۹/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳/۶ شیوهنامه شماره ۱۶۰۱۵۰ ـ ۲/۹/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

"به استحضار میرساند: در ابالغیه صادره به شماره ۲۶۲/۵۱۵۵۲ـ ۲۵/۶/۱۳۹۷ مجلس شورای اسالمی به دولت در خصوص قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۷ که در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است هیچ گونه تعهدی بابت تبدیل وضعیت نیروهای حقالتدریس به پیمانی عنوان نگردیده است. در آییننامه اجرایی بند ۲ قانون مذکور در ماده ۲ )استخدام مشمولین پذیرفته شده موضوع این آییننامه در سقف ظرفیت تخصیصی )مجوز استخدام( سالیانه توسط سازمان و اعتبارات تخصیص یافته در قانون بودجه ساالنه، با شرایط به کارگیری در مناطق کمتر توسعه یافته و بر اساس نیاز مناطق آموزش و پرورش استان با تشخیص آموزش و پرورش مبتنی بر رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و با توجه به سنوات خدمت و مطابق شیوهنامهای که توسط وزارت ظرف سه ماه تهیه و ابالغ میشود، صورت میپذیرد. نقل و انتقال این افراد قبل از ۱۰ سال امکانپذیر نیست( تعهدی قید نگردیده است و صرفًا ممنوعیت نقل و انتقال را قید نموده که در حال حاضر سامانه انتقاالت وزارت آموزش و پرورش در حال پیادهسازی ممنوعیت میباشد و بنابراین الزامی به اخذ تعهد محضری نمیباشد."

متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:

"بند ۳/۶ ـ سپردن تعهد

مطابق ماده ۲ آییننامه نقل و انتقال مشمولین پذیرفته شده جهت استخدام قبل از ۱۰ سال امکانپذیر نبوده و آنان موظفند قبل از صدور حکم استخدامی نسبت به سپردن تعهد محضری از طریق ادارات کل آموزش و پرورش اقدام نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، امالک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب الیحه شماره ۲۲۱۱۱۰/۸۱۰ ـ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

"نظر به اینکه موضوع »ابطال تعهد ۱۰ ساله مستخدمین پیمانی« مسبوق به رسیدگی قبلی و صدور آرای وحدت رویه شماره ۱۱۸ الی ۱۲۰ ـ ۲۰/۱/۱۴۰۱ و ۳۲۷ الی ۳۲۶ ـ ۲۰/۲/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد و این وزارت نیز در راستای اجرای آرای مذکور و رعایت اصل اعتبار قانونی قراردادهای پیمانی در مدت آن، با اقدامات اصالحی )صدور و ابالغ بخشنامه شماره ۳۴۳/۷۰۰ ـ ۹/۸/۱۴۰۱ معاونت برنامهریزی و توسعه منابع( اعتبار تعهد خدمتی تا سقف مدت ۱۰ ساله فراز پایانی ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و ... مصوب ۱۳۹۷ )مصوبه شماره /۷۹۷۹۵ت۵۶۶۱۰هـ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۸ هیأت وزیران( را تابع مدت قرارداد پیمانی آنان نموده و در شرایط و رویه فعلی حاکم نیز این امر مورد لحاظ گرفته است.

وزارت آموزش و پرورش بنا به اختیارات تجویزی و در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری در زمره مسئولیتهای هر یک از وزرا قرار گرفته و همچنین تکالیف مندرج در ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، شیوهنامه مورد نظر را صادر و به استانها ابالغ نموده است.

مبنای قانونی اخذ سند تعهد خدمتی از مستخدمین تبدیل وضعیت شده از حقالتدریسی به پیمانی، ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع بند ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و ... مصوب ۱۳۹۷ )تصویبنامه شماره /۷۹۷۹۵ ت۵۶۶۱۰هـ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۸ هیأت و زیران( و وحدت مالک از ماده ۷ و تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مذکور میباشد بر اساس ماده ۲ آییننامه یاد شده »استخدام مشمولین پذیرفته شده موضوع این آییننامه در سقف ظرفیت تخصیصی )مجوز استخدام( سالیانه توسط سازمان و اعتبارات تخصیص یافته در قانون بودجه ساالنه، با شرط به کارگیری در مناطق کمتر توسعه یافته و بر اساس نیاز مناطق آموزش و پرورش استان با تشخیص آموزش   پرورش مبتنی بر رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و با توجه به سنوات خدمت و مطابق شیوهنامهای که توسط وزارت ظرف سه ماه تهیه و ابالغ میشود، صورت میپذیرد، نقل و انتقال این افراد قبل از ۱۰ سال امکانپذیر
نیست. قطع نظر از این نکته که تعیین محل خدمت مستخدمین پیمانی در پیمان نامه، برابر تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان »اصل صالحیت و اختیار« دستگاه تلقی میشود وانتقال درون سازمانی یا برون سازمانی آنان نیز با رعایت قوانین ومقررات )از جمله آییننامه اجرایی تبصره۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ با اصالحات و الحاقات بعدی( استثناء بر اصل فوقالذکر و موافقت یا مخالفت با تقاضای نقل وانتقال مطروحه نیز از جمله اختیارات دستگاه اجرایی است. لذا:

: برابر فراز پایانی ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و او ًال

... مصوب ۱۳۹۷ )مصوبه شماره /۷۹۷۹۵ت۵۶۶۱۰هـ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۸ هیأت وزیران( اختیار موافقت با نقل و انتقال مشمولین قانون مذکور به مدت ده سال از زمان استخدام از سوی مرجع وضع آییننامه اجرایی قانون که ماذون از طرف قانونگذار بوده است، سلب شده و بر این اساس این وزارت قبل از موعد قانونی مذکور نمیتواند از اختیار خود استفاده و با درخواست نقل و انتقال مشموالن قانون مذکور موافقت نماید.

 : حتی بر فرض عدم اخذ سند تعهد خدمتی نیز به جهت عدم وجود الزام و تکلیف قانونی در موافقت با درخواست انتقال ثانیًا مستخدمین مذکور حکم به الزام سازمانی دایر بر موافقت با درخواست انتقال افراد مذکور موجه نیست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

او ًال در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آییننامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیشبینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن براساس آرای متعدد است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساسًا اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود. ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خالف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفتهشده مندرج در مقرره مورد شکایت عم ًال منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت براساس رأی شماره ۲۲۴ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعالم معین پس از شروع به خدمت خواهد شد. ثالثًا شده است که: »وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است...« بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند ۳/۶ شیوهنامه شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ ۲/۹/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهده ده ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفتهشدگان آزمون استخدام پیمانی است، خارج از حدود اختیار مرجع وضعکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربی

منبع : روزنامه رسمی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.