×

رای شماره 990191 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 990191 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۹۹۰۱۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با اعمال بند )ب( ماده ۸۴ قانون دیوان عدلت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۵ ۱۲ ۱۴۰۱ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه حکم به ابطال بندهای )الف( و )ب( ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان )الحاقی ۲ ۱۲ ۱۳۹۴( و بخشنامه شماره ۴۰۰ ۱۳۴۱۷ مورخ ۳۱ ۳ ۱۳۹۵ معاون وزیر راه و شهرسازی صادر گردید

رای-شماره-990191-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۹۹۰۱۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال بند )ب( ماده ۸۴ قانون دیوان عدلت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه حکم به ابطال بندهای )الف( و )ب( ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان )الحاقی ۲/۱۲/۱۳۹۴( و بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۳۴۱۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون وزیر راه و شهرسازی صادر گردید

شماره۰۱۰۶۲۲۷ ۷/۵/۱۴۰۲

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۱۹۱ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ با موضوع: »با اعمال بند )ب( ماده ۸۴ قانون دیوان عدلت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه حکم به ابطال بندهای )الف( و )ب( ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )الحاقی ۲/۱۲/۱۳۹۴( و بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۳۴۱۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون وزیر راه و شهرسازی صادر گردید.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۱۹۱

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ هیأت تخصصی اراضی،شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )موضوع تصویبنامه شماره /۱۶۰۲۷۷ت۵۳۶۶۰هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران( و ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۳۴۱۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم کرد و رأی به رد شکایت صادر نمود. متن رأی فوق به شرح زیر است:

استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس "نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ و ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴( که بیان میدارد »هر سازمان خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب میشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع است« و آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بخشنامه مورد به تفصیل و شرح عبارت شکایت، با بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صرفًا »مهندس خوشنام« مندرج در ماده ۱۷ قانون مذکور پرداختهاند، علیهذا مقررات مورد شکایت، خارج از صالحیت واضع آن نمیباشند.

بنا به مراتب فوق، ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )الحاقی ۲/۱۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران( وبخشنامه شماره ۴۰۰/۱۳۴۱۷ )مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی(، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صالحیت مراجع تصویبکننده نبوده ب ابط ل تشخ ص نمی و ق‐ه گرد  .ا ن ر ی ه استن د ب د » « ما ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است."

پس از صدور رأی فوق، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۱۴۰۱/۰۱۰۲۴۹۵ـ۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ پیشنهاد کرد که رأی مزبور در اجرای مقررات بند )ب( ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است:

"حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای مظفری )زیده عزه(رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سالم و احترام

در پرونده کالسه ۰۱۰۲۴۹۵ هیأت عمومی که به خواسته ابطال ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )موضوع تصویبنامه شماره /۱۶۰۲۷۷ت۵۳۶۶۰هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران( و ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۳۴۱۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح شده، هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده و به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ رأی به رد شکایت صادر کرده است.

این رأی به جهت زیر واجد ایراد قانونی است:

بر اساس ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب :۲۲/۱۲/۱۳۷۴ »هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب میشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آییننامه اجرایی تعیین میشود.« تبیین »چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل بر اساس قسمت اخیر ماده فوق صرفًا تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی« به آییننامه اجرایی احاله شده است و در آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ به عنوان آییننامه اولیه این قانون نیز شرایطی عالوه بر شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان استان تعیین نشده بود ولی در بند )ب( ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال ۱۳۹۴ به این آییننامه الحاق شده، مقرر گردیده است که: »اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید عالوه بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطالعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به باال باشند.« بنابراین در حالی که بر مبنای ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ صرفًا اعالم شده است که یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام به معرفی هیأت مدیره، اعضای شورای انتظامی هستند، مقرره گذار با تعیین شرایطی دیگر برای عضویت در شورای انتظامی استان که مواردی مانند شرایط مقرر برای اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی و دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک را در بر میگیرد، عم ًال شرایط دیگری را به شرط مقرر در قانون )یعنی خوش نام بودن( افزوده و جالب این است که اعضای هیأت تخصصی نیز در رأی صادره اذعان داشتهاند که این امر به منزله »بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.« با این حال، در رأی هیأت تخصصی این اعتقاد مطرح شده است که شرایط مقرر در ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی در عین اینکه بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در قانون است، صرفًا در جهت تفصیل و شرح عبارت »مهندس خوشنام« مندرج در ماده ۱۷ قانون صورت گرفته است. با این حال، با بررسی شرایط مقرر در ماده ۸۲ مکرر مشخص میشود که برخالف نظر اعضای هیأت تخصصی، برخورداری از برخی از این موارد لزومًا داللتی بر خوشنامی فرد نداشته و عدم برخورداری از آنها نیز فرد را از وصف خوشنامی خارج نمیسازد. در مقام توضیح این امر باید گفت که بر اساس ماده ۸۲ مکرر مقرر شده است که اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید دارای شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی برای هیأت مدیره و دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطالعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به باال باشند. در میان شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی، مواردی مانند نداشتن فساد اخالقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی، رعایت اخالق و شئون مهندسی و نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی، داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران وجود دارند که میتوانند عم ًال مالکهایی برای احراز عنوان مهندس خوشنام باشند، ولی تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران و دارا بودن صالحیت علمی و حرفهای به میزان مندرج در آییننامه نیز در ماده ۱۱ قانون برای عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی الزم اعالم شدهاند و عالوه بر این موارد، دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک و اطالعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی نیز در ماده ۸۲ مکرر برای عضویت در شورای انتظامی نظام مهندسی استان الزامی اعالم شدهاند که برخالف نظر اعضای هیأت تخصصی این موارد را نمیتوان از مالکهای احراز عنوان مهندس خوشنام تلقی کرد و الزمه قبول نظر هیأت تخصصی این است که اگر برای نمونه فردی پروانه اشتغال پایه دو داشته باشد و یا مدرک علمی مقرر در آییننامه را نداشته باشد، نمیتواند مهندس خوشنام محسوب شود.

مبنای دیگری که این اعتقاد هیأت تخصصی را تضعیف میکند و نشان میدهد که ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی اصو ًال در مقام تبیین مفهوم مهندس خوشنام وضع نشده، شرایط مقرر در بند )الف( همین ماده ۸۲ مکرر است که مقرر نموده: بازرسان استان باید عالوه بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطالعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به باال از پنج سال قبل از انتخاب باشند.« در حقیقت با توجه به اینکه در ماده ۱۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شده است:

»هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس میباشد که موظفند در چارچوب قانون و آییننامه اجرایی آن و آییننامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای الزم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند...« و در این ماده بر خالف ماده ۱۷ قانون به لزوم خوشنام بودن این بازرسان نیز تصریح نشده است، بنابراین استدالل هیأت تخصصی در خصوص بند )الف( ماده ۸۲ مکرر آییننامه که به شرایط بازرسانی میپردازد که قید خوشنام بودن نیز در قانون برای آنها مقرر نشده، عم ًال مبنایی برای پذیرش ندارد و نمیتوان شرایط مقرر در بند )الف( ماده ۸۲ مکرر را هم به عنوان »تبیین و تفصیل بیشتر قید خوشنام بودن« به شمار آورد.

به بیان بهتر، همین قرینه بیانگر این واقعیت است که هم شرایط مقرر در بند )ب( ماده ۸۲ مکرر در خصوص اعضای شورای انتظامی و هم شرایط مقرر در )الف( ماده ۸۲ مکرر در رابطه با بازرسان، نه در مقام تبیین مفهومی از قبیل خوشنام بودن که در راستای تعیین شرایط جدید برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان مشخص شدهاند که این اقدام خارج از حدود اختیار مقام وضع آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. زیرا در جایی که قانونگذار برای اعضای شورای انتظامی صرفًا شرط خوش نام بودن را تعیین و برای بازرسان نیز شرطی را مشخص نکرده است و مواد ۱۷ و ۱۸ قانون نظام مهندسی و کنترل تنها تبیین مواردی مانند چگونگی ساختمان نیز تعیین شرایط این دو گروه را به آییننامه اجرایی قانون ارجاع ندادهاند و تصریحًا رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی را به
تعیین شرایط جدید برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان خارج از حدود آییننامه اجرایی احاله دادهاند، طبعًا اختیار هیأت وزیران است و بدیهی است که این هیأت نمیتواند مقررهای تصویب کند و بر اساس آن اعالم نماید که شرایط تعیین شده در قانون برای اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی، در خصوص اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان نیز الزامی است و طبعًا خود قانونگذار برای انجام این کار اولیتر و صالحتر از هیأت وزیران است و اگر خود قانونگذار به چنین تشخیصی میرسید،  رأسًا و قبل از هیأت وزیران مقرر میکرد که شرایط اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی به شرح مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید در اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان نیز وجود داشته باشد.

در بخش دیگر شکایت نیز ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۳۴۱۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون وزیر راه و شهرسازی مورد تقاضا قرار گرفته  است که در این رابطه باید گفت که بر اساس ماده ۱۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال :۱۳۷۵ »دستورالعملهای موضوع مواد این آییننامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابالغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.« بر همین اساس همانطور که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف خود از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۷ مورخ ۸/۹/۱۴۰۱ خود اعالم کرده است تبیین مواردی مانند نحوه اجرای مواد آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفًا در صالحیت وزیر راه و شهرسازی است و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمیتوانند این صالحیت را اعمال کنند و لذا صدور بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۳۴۱۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده ۸۲  مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین گردیده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور است. بنا به دالیل فوق، پیشنهاد میگردد که رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، در اجرای مقررات موضوع بند )ب( ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی حضرتعالی مورد اعتراض قرار بگیرد.

مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت جنابعالی ارائه میگردد. ـ مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی"

 رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در هامش نامه مذکور مرقوم کرد که:

"بسمه تعالی، موافقم نسبت به رأی مورد نظر اعتراض دارم و بررسی و رسیدگی شود. از نتیجه مطلع فرمائید."

به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجددًا

ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ ۳/۴/۱۴۰۲ آن هیأت، اعضای هیأت تخصصی به اتفاق به عدم پذیرش اعتراض اعالم نظر نمودند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیأت عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی ارسال کردند.

متن نظریه مورخ ۳/۴/۱۴۰۲ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: براساس ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: »هر سازمان استان دارای یک شورای او ًال  انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب میشوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع است. ...« و در قانون مذکور نیز هیچ معیاری جهت احراز »مهندس خوشنام« تعیین نگردیده است.

بر اساس ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: »شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره ثانیًا سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر میباشد:

۱ ـ تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران .

۲ـ نداشتن فساد اخالقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .

۳ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخالق و شوون مهندسی .

۴ ـ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی .

۵ ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .

 ۶ ـ دارا بودن صالحیت علمی و حرفهای به میزان مندرج در آئین نامه.«، لذا در این ماده صرفًا شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره  سازمانهای نظام مهندسی احصا گردیده است و شرایط احصا شده در این ماده معیار تشخیص »مهندس خوشنام« نمیباشند.

بر اساس ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: »وزارت راه و شهرسازی مکلف است ثالثًا حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین نامههای اجرائی این قانون اقدام نماید. ...«، لذا ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصالحی مصوب ۵/۱۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران با استفاده از اختیار حاصل از ماده ۴۲ قانون مذکور و در راستای رفع ابهام درخصوص تعیین معیار تشخیص »مهندس خوشنام« به تصویب رسیده است.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ هیچ معیاری جهت احراز »مهندس خوشنام« تعیین نگردیده است و ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصالحی مصوب ۵/۱۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران نیز با استفاده از اختیار حاصل از ماده ۴۲ قانون مذکور و در راستای رفع ابهام درخصوص تعیین معیار تشخیص »مهندس خوشنام« به تصویب رسیده است و بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۳۴۱۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی نیز در همین راستا صادر گردیده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مذکور نمیباشند و در صورت ابطال مصوبات مذکور، معیار احراز و تشخیص »مهندس خوشنام« با خأل قانونی مواجه میگردد، لذا رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو صحیح صادر گردیده است و پرونده در راستای اجرای قسمت اخیر بند )ب( ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصالحی مصوب ۱۴۰۲ جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال میگردد. پس از وصول نظریه هیأت تخصصی، موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب :۲۲/۱۲/۱۳۷۴ »هر سازمان استان دارای یک شورای الف. او ًال انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب میشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان فات حرفهای و انضباطی و انتظامی مهندسان و بالمانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخّل فات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد کاردان های فنی به عهده شورای یادشده است. چگونگی رسیدگی به تخّل براساس قسمت اخیر ماده فوق، صرفًا
قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آییننامه اجرایی تعیین میشود.« ثانیًا فات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام تعیین "چگونگی رسیدگی به تخّل مهندسی" به آییننامه اجرایی احاله شده است و در آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ به عنوان آییننامه اولیه این قانون نیز شرایطی عالوه بر شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اعضای شورای انتظامی استان تعیین نشده بود، ولی براساس بند )ب( ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال ۱۳۹۴ به این آییننامه الحاق شده، مقرر گردیده است که : »اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید عالوه بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطالعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به باال باشند« و در واقع هیأت وزیران با این حکم عم ًال شرایط مقرر برای انتخابشوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی را که در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده، به اعضای شورای انتظامی سازمانهای نظام مهندسی استان نیز تسری داده که این امر به منزله دخالت در شئون قانونگذار است و اگر قانونگذار وجود شرایط مقرر برای انتخابشوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی را برای اعضای شورای به وضع حکم مزبور مبادرت مینمود و این در حالی انتظامی سازمانهای نظام مهندسی استان نیز الزم تشخیص میداد، خود رأسًا است که برمبنای ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ صرفًا اعالم شده است که یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام به معرفی هیأت مدیره اعضای شورای انتظامی هستند و بر همین اساس افزودن شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، اطالعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به باال به شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حتی اگر برمبنای اهداف و مصالح مشخصی صورت گرفته باشد، به منزله توسعه حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است.

ب. براساس ماده ۱۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب :۲۲/۱۲/۱۳۷۴ »هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند فند در چارچوب قانون و آییننامه اجرایی آن و آییننامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان بازرس میباشد که مو ّظ رسیدگی و گزارشهای الزم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و فند نسخهای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکّل یه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطالع هیأت مدیره حق مراجعه به کّل عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.« نظر به اینکه در ماده قانونی مذکور شرایطی برای بازرس یا بازرسان سازمانهای نظام مهندسی استان تعیین نشده، بنابراین حکم مقرر در بند )الف( ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )الحاقی ۲/۱۲/۱۳۹۴( که براساس آن مقرر شده است : »بازرسان استان باید عالوه بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطالعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به باال از پنج سال قبل از انتخاب باشند«، از این جهت که شرایط تعیین شده توسط قانونگذار در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی را به بازرسان موضوع ماده ۱۸ قانون نیز تسری داده و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، برخورداری از اطالعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به باال از پنج سال قبل را هم به عنوان شرایط بازرسان سازمانهای نظام مهندسی استان تعیین کرده است، به منزله قانونگذاری و دخالت در شئون قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است.

ج. براساس ماده ۱۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال :۱۳۷۵ »دستورالعملهای موضوع مواد این آییننامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابالغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد« و بر همین اساس و همانگونه که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف خود از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۷ مورخ ۸/۹/۱۴۰۱ این هیأت اعالم کرده است تبیین مواردی مانند نحوه اجرای مواد آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفًا در صالحیت وزیر راه و شهرسازی است و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمیتوانند این صالحیت را اعمال کنند و لذا صدور بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۳۴۱۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین گردیده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور است.

با توجه به مراتب فوق، بندهای )الف( و )ب( ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )الحاقی ۲/۱۲/۱۳۹۴( و بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۳۴۱۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون وزیر راه و شهرسازی خارج از حدود اختیار بوده و براساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند )ب( ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مقررات مزبور صادر شده، نقض و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال بندهای )الف( و )ب( ماده ۸۲ مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )الحاقی ۲/۱۲/۱۳۹۴( و بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۳۴۱۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون وزیر راه و شهرسازی صادر میگردد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری )اصالحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲( در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

منبع : روزنامه رسمی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.