نحوه طرح دعوا تملک اراضی توسط دولت قسمت دوم (قسمت آخر)

نحوه-طرح-دعوا-تملک-اراضی-توسط-دولت-قسمت-دوم-(قسمت-آخر)

نحوه طرح دعوا تملک اراضی توسط دولت قسمت دوم (قسمت آخر)

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب تا اندازاه ای تکیف شما را را در نحوه طرح دعوا مشخص نموده است که البته از  مطالعه آراء دیوان عدالت اداری در این موضوع نبایستی غافل شد.

آنچه در این پرونده ها مهم است اینکه اولا؛ آیا شرایط مقرر در ماده یک لایحه قانونی رعایت شده است یا خیر در ثانی؛طرح یا اجرای آن در چه مرحله ای ای میباشد ؟

بودن طرح یا نبودن آن و تملک یا عدم تملک و انتقال سند مالکیت یا عدم انتقال آن و اجرا یا عدم اجرای طرح یکی از مهم ترین مباحث این قسم از پروندهها میباشد.

در خصوص اطلاع از وضعیت موجود ملک مورد طرح بنا به آنچه که عرض شد با یک درخواست تامین دلیل دقیق میشود اطلاعاتی بدست آورد که بر اساس آن سند چشم انداز نحوه طرح دعوا تا اندازه ای روشن میگردد.
با نگاهی به تبصره ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک روشن میگردد قانونگذار همانطور که عرض شد مراحل طرح ،تملک ،انتقال سند و اجرای طرح را تا اندازه ای از هم تفکیک نموده است و این نمونه ای از حساسیت در نحوه طرح دعوا میباشد .

تبصره الحاقی (2/2/1388):

"در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم‌الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ‌ید یا قلع‌وقمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را
صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.

لذا با عنایت به آنچه عرض شد قاعدتا مالک زمین از چند طریق میتواند(خلع ید،بطلان عملیات اجرایی و ابطال سند انتقالی به دستگاه اجرایی ،مطالبه اجرت المثل و مطالبه بهاء ملک) مطالعه حق نماید و بر اساس تحقیقات میدانی از وضعیت ملک و طرح و اشراف بر قوانین و آراء دیوان عدالت اداری و خصوصا وضعیت مالی دستگاه اجرایی طرف دعوا میتوان تصمیم مقتضی در طرح دعوا را گرفت.

نحوه طرح دعوا در خصوص تملک اراضی توسط دولت (قسمت اول)

    

پست های مرتبط

نحوه-طرح-دعوا-در-خصوص-تملک-اراضی-توسط-دولت-(قسمت-اول)

نحوه طرح دعوا در خصوص تملک اراضی توسط دولت (قسمت اول)

آنچه در هر دعوایی بایستی مدنظر قرار گیرد ابتدا مذاکره با موکل میباشد و این اصل بنیادین دراقناع طرفین [...]

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.