جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

ترجمه-فارسی-مجموعه-قوانین-و-مقررات-متحد-الشکل-اعتبارات-اسنادی

ترجمه فارسی مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)

بخش نخست مطلب

ماده 11_ اعتبارات و اصلاحیه های مخابره شده از راه دور و پیش آگهی:

الف ) مخابـــره رمـــزدار متن اعتبار یا اصلاحیه به منزله اعتبار یا اصلاحیه موثر است و هر گونه تائیدیه کتبی پیرو آن نادیده انگاشته می شود.
اگـر متن مخابره شده بیانگر عبارت " جزئیات متعاقبا" ارسال خواهد شد" (یا عباراتی شبیه آن ) باشد یا قید کند که شـــــــــرایط پادار شدن اعتبار یا اصلاحیه ، تائیدیه کتبی است در این صورت متن مخــــابره شده به عنوان مدرک مــــــوثر اعتبار یا اصلاحیه تلقی نخواهد شد. بانک گشاینده باید بدون تاخیرنســـبت به گشـــایش اعتبــار یا اصلاحیه پادار که تناقضی با متن مخابره شده نداشته باشد اقدام کند.


ب ) ابلاغ مقدماتی گشایش اعتبار یا صدور اصلاحیه (پیش آگهی) فقط زمانی توسط بانک گشاینده ارسال خواهد شد که بانک گشاینده حاضر به صدور اعتبار یا اصلاحیه پادارمربوط باشد . بانک گشاینده با ارســـال پیش آگهی به نحوی برگشت ناپذیر ملزم به گشایش اعتبار یا اصلاحیه پادار، بدون تاخیر وبدون مغـایرت با متن پیش آگهی است .

ماده 12_ تعیین بانک:

الف ) به جزء در مواردی که بانک کارگزار تعیین شده همان بانک تائید کننده است ، مجوز انجام معامـــله یا قبولی اسنـاد هیچگونه الزام و تعهدی برای بانک تعیین شده نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسنادایجـــاد نــمی کند، مگــر مــواردی که به روشنی توسط بانک کارگزار تعیین شده پذیرفته و در مکاتبات با ذی نفـــع صریح شده باشد.


ب ) بانک گشاینده با تعیین یک بانک دیگر جهت قبولی برات یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار، این بانـــک را مجاز به پیش پرداخت یا خرید برات قبول شده یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار می نماید.


ج ) دریافت یا بررسی و ارسال اسناد توسط بانک تعیین شده که بانک تائید کننده اعتبار نباشد ، بانـک مــذکور را متعهد به قبولی یا معامله یا پذیرش پرداخت نمی کند.

ماده 13_ ترتیبات پوشش پرداخت بین بانکی :

الف ) اگر در اعتباری درخـــواست پوشش وجـــه توسط بانک تعیین شده (بانک مطالبه کننده) از طرف دیگر (بانک پوشش دهنده) مقررگردد، باید در شرایط اعتبار قید شود که این ترتیبات تابع مقررات معتبرپوشــــــش پرداخت بین بانکی اتاق بازرگانی بین در تاریخ صدور اعتبار است .

ب ) اگر در اعتبار اشاره ای به مقررات پوشش پرداخت بین بانکی اتاق بازرگانی بین المللی نشده باشـــــد روش زیر قابل اعمال است :
1_ بانک گشاینده باید اجازه پوشش پرداخت را، مطابق نحوه قابل استفاده بودن اعتبار، به بانک پوشش دهنده اعلام کند. اجازه پوشش نباید دارای تاریخ انقضاء باشد.
2_ بانک مطالبه کننده وجه، ملزم به ارائه گواهی مطابقت اسناد با شرایط اعتباربه بانک پوشش دهنده نیست .
3_ هر گونه بهره و هزینه ناشی از عدم پوشش اولین مطالبه مطابق مواد و شرایط اعتبار از بانک پوشش دهنده به عهده بانک گشایش کننده اعتبار خواهد بود.
4_ هزینه های بانک پوشش دهنده به حساب بانک گشاینده است .به هر حال اگر هزینه های پوشش پرداخت به عهده ذی نفع باشد بانک گشاینده مسئول درج این موضوع در اجازه پوشش و شرایط اعتبار است . در صورتی که هزینه های بانک پوشش دهنده به حساب ذی نفع باشد، این هزینه ها از مبلغ مطالبه شده توسط بانک مطالبه کننده به هنگام پوشش کسر خواهد شد. اگر پرداخت پوشش د اده نشود، هزینه های بانک پوشش دهنده به عهده بانک گشاینده است .

ج ) در مواقعیکه بانک مطالبه کننده وجه اسناد را از بانک پوشش دهنده دریافت نکرده باشد بانک گشاینده اعتبارازهیچیک از تعهدات خود نسبت به پوشش وجه مبری نخواهد شد.

ماده 14_ ضوابط بررسی اسناد:

الف ) بانک کارگزار و یا تعیین شده بانک تائید کننده ، در صورت وجود، هم چنین بانک گشاینده باید اسناد ارایه شده را بررسی و صرفا" براساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار به نظر می رسند یا خیر.

ب ) بانک کارگزار و یا تعیین شده ، بـانک تائید کننده ، در صورت وجود، هم چنین بانک گشاینده هر یک حداکثر به مدت 5 روز بانکی بعد از روز ارائه اسناد فرصت دارند تا مشخــــص کنـــند که اسناد ارائه شده مطابق با شــــرایط اعتبار است . این مدت تمدید نمی شود یا تحت تاثیر اتفاقات روزارائه اسنـــــاد یا روز بـــعد از آن و روز انقضاء اعتبار و یا آخرین روز ارائه اسناد قرا نمی گیرد.

ج ) ارائه اسنادی که براساس مواد 24،23،22،21،20،19 یا 25 شامل یک یا چند نسخه اصل از سنــــــد حمل است باید توسط ذی نفع یا از طرف وی صورت گرفته و نباید دیرتر از 21 روزتقویمی بعد از تاریخ حمل کالا، به شرحی که دراین مقررات آمده باشد. به هر حال اسناد نباید یرتر از تاریخ انقضاء اعتبار ارائه شود.

د ) اطلاعات مندرج در اسناد هنگام تطبیق با متن اعتبار، خود اسناد و ضوابط بین المللی عملکرد بانکی نیازی به تطبیق بند به بند ندارد، ولی نباید تناقضی هم با خود اسناد ،سایراسناد تصریح شده دراعتبار یا اعتبار داشته باشد.

ه ) دراسنادی به جزء سیاهه بازرگانی شرح کالا، خدمات یا عملکرد، درصورت درج، می تواند به صورت کلی بیان شود به نحوی که تناقضی با شرح آنها در اعتبار نداشته باشد.

و ) اگر در اعتبار ارائه اسنادی به جزء سند حمل ،سند بیمه یا سیاهه بـازرگانی درخواست شده و صادر کننده یا متن آن مشخص نشده باشد، بانک ها اینگونه اسناد را به همان صورتی که ارائه شود خواهند پذیرفت به شرط اینکه محتویات سند حاکی از انجام وظایف مندرج در سند بوده و شود با مفاد بند "و" ماده 14 تطبیق کند.

ز ) سند ارائه شده به بانک که در شرایط اعتبار صدور آن درخواست نشده باشد نادیده انگاشتــه و ممکن است ره ارائه کننده سند مسترد شود.
ح ) اگراعتبار شامل شرطی باشد، بدون اینکه سند قابل ارائه ای برای تطبیق با ایـــــن شـــــــرط درخواست شده باشد، بانکها فرض می کنند که چنین شرطی در اعتبار درج نشده و این شرط را ندیده می گیرند.
ط ) تاریخ صدور سند می تواند پیش از تاریخ گشایش اعتبار باشد اما نباید به تاریخی پس از تاریخ ارائه اسناد صادر شود.
 
ی ) درج آدرس ذی نفع و درخواست کننده اعتبار درهریک از اسناد تصریح شده نیازی به همخوانی با آدرس های ذکر شده در شرایط اعتبار یا اسناد دیگرمقرر در اعتبــــــــار ندارد اما بایــــد در همان کشورذکر شده در شرایط اعتبار باشد. جـــزئیات تمـــــاس (فاکس ، تلفن ، آدرس پستی نظایر آن) ذکر شده به عنوان بخشی از آدرس ذی نفع یا درخواست کننده ندیده گرفته خواهد شد.

به هرحـــال هنگـــــامی که آدرس و جزئیات تماس درخواست کننده به عنوان بخشی از جزئیات گیرنده کالا یا طرف ابلاغ شونده مندـرج در سند حمل طبق مواد 24،23،22،21،20،19یا 25مطرح است باید با آنچه که در شرایط اعتبار درج شده تطبیق نماید.
ک ) لازم نیســــت فرستنــــــده یا ارسال کننده کالا مندرج در هر یک از اسناد ذی نفع اعتبار باشد.
ل ) سند حمل می تواند توسط هر شخصی به جزء حمل کننده ،مــــالک، فرمانده یا اجاره کننده صادر شود.به شرط آنکه سنــــــد حمل با الزامات مندرج در مــــــــواد 23،22،21،20،19 یا 24 این مقررات تطبیق نماید.

ماده 15_ تطبیق اسناد با شرایط اعتبار:

الف ) هنگامی که بانک گشاینده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد باید اسناد را بپذیرد.
ب ) هنگامی که بانک تائید کننده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد بایــــد اسنـــاد را پرداخت یا معامله نموده و آنها را به بانک گشاینده ارسال نماید.
ج ) هنگامیکه بانک تعیین شده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد باید اسناد را پذیرفته یا معامله نموده و آنها را به بانک گشاینده یا تائید کننده ارسال نماید.

ماده 16_ اسناد مغایر با شرایط اعتبار، قبول مغایرت و اطلاع به طرف مقابل :

الف ) هنگامی که بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائیدکننده ، در صورت وجود یا بانک گشاینده تشخیص دهد که اسناد ارائه شده مغایر با شرایط اعتبار است می تواند از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کند.

ب ) هنگامی که بانک گشاینده اعتبار تشخیص دهد که اسناد با شرایط اعتبار است می تواند صرفا" براساس صلاحدید خود به درخواست کننده اعتبار در مورد قبول مغایرت مراجعه کنـــد به هر حال این موضوع نمی تواند موجب طولانی تر شدن مدت ذکر شده دربند ب ماده 14 باشد.

ج ) هنگامی که بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده ، درصورت وجود، یا بانک گشاینده تصمیم به رد اسناد بگیرد باید مراتب را طی یک اطلاعیه ( یعنی ظرف 5 روز کاری تعیین شده در قالب یک پیام عدم پذیرش اعلام شود وتمامی مغایرتها یک جا اعلام شود) به ارائه کننده اسناد اطلاع دهد.

اطلاعیه مذکور باید حاوی این مطالب باشد:
1_ عدم پذیرش یا معامله اسناد توسط بانک ، و
2_ مغایرتهایی که بانک به استناد آنها از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کرده، و
3_بانک اسناد را تا دریافت دستورات بعدی ارائه کننده نزد خود نگهداری می کند، یا
4_  

1_ بانک گشاینده اسناد را تا دریافت اعلام موافقت درخـــواست کننــــده مبنی بر قبــــولی اسنــــاد یا دریــــافت دستورات بعدی از ارائه کننده اسناد قبل از موافقت با قبول اسناد، یا
2_ بانک نسبت به استرداد اسناد اقدام می کند، یا
 بانک طبق دستورات قبلی رسیده از سوی ارائه کننده اقدام می کند.

د ) اطلاعیه درخواست شده در ماده (16_ ج ) باید از طریق مخابرات راه دور یا در صورت عــدم امــــکان، ازطریق دیگر وسایل مخابراتی سریع ، به نحوی که دیرتر از پایان پنجمین روز بانــــکی بعــــد ازارائــه اسناد نباشد، ارسال شود.(منظور خروج پیام از بانک می باشد)

ه ) بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده ، در صورت وجود، یا بانک گشاینده می توانند پس از ارســــال اطلاعیه مندرج در بند ج ماده 16 نسبت به استرداد اسناد به ارائه کننده آن اقدام نمایند.( یعنــی بانک هـــــر زمان بخواهد می تواند اسناد را به ارائه کننده عودت دهد)

و ) بانک گشاینده یا تائید کننده در صورت عدم رعایت مفاد این ماده از ادعای عدم تطبیق اسنــاد با شـــرایــــط اعتبار محروم خواهند شد.(یعنی اجرای مراحل فوق حداکثر ظرف 5 روز)

ز ) هنگامی که بانــک گشاینده از پذیرش اسناد یا بانک تائید کننده از قبول یا معامله اسناد خودداری کند و بـــــا رعایت مفاد ایـــن ماده مراتب را اعلام نمایند، حق استرداد وجه پرداخت شده به علاوه بهره مربوطــــه را خواهند داشت .

ماده 17_ اسناد اصل و رونوشت:

الف ) حداقل یک نسخه اصل از هر سندی که در شرایط اعتبار درج شده باید ارائه شود.

ب ) بانک سندی را بعنوان نسخه اصل تلقــــی می کند که ظاهرا" دارای امضاء علامت ، مهر یا نشانه ای ازصادرکننده آن به صورت اصل باشد ، مگر اینکه در سند تصریح شده باشد که نسخه اصل نیست .

ج ) به جزء در مواردی که در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد، بانک سندی را به عنوان اصل تلقی می کند که :
1_ ظاهر آن حاکی از دستنویس ، تایپ ، پرفراژ یا مهر صادرکننده سند باشد،یا
2_ ظاهرآن حاکی از صدور سند بر روی سربرگ اصلی صادرکننده سند باشد، یا
3_  تصریح کند که نسخه اصل است ، مگر اینکه تصریح مذکور حاکی از اشاره بر سند ارایه شده نباشد.

د ) اگر اعتبار،ارائه نسخ رونوشت درخواست شده باشد، ارائه نسخ اصل یا رونوشت مجاز است .

ه ) اگر در اعتبار ارائه اسنادی چند نسخه ای با استفاده از عباراتی مثل " نسخه دوم " در "دو نسخه " یا "در دو نســــخه رونوشت " درخواست شده باشد ، ارایه حداقل یک نسخه اصل و بقیه آن به صورت رونوشت کافی است مگر آنکه در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد.

ماده 18_ سیاهه بازرگانی:

الف ) سیاهه بازرگانی :
1_ باید ظاهرا" حاکی از صدور آن توسط ذی نفع باشد (به جزء آنچه که در ماده 38 درج شده)
2_ باید به نام درخواست کننده اعتبار صادر شود (به جزء آنچه در بند ز ماده 38 درج شده )
3_ باید به همان ارزی صادر شود که در شرایط اعتبار درج شده ، و
4_ نیازی به امضاء ندارد.

ب ) بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده در صورت وجود ، یا بانک گشاینده می تواند سیاهه صادره به مبلغی بیش از مبلغ مندرج در اعتبار بپذیرد و تصمیم بانک مذکور توسط کلیه طرفین لازم الاجراء باشد، به شرط اینکه بانک مذکور مبلغی بیش از مبلغ مجاز ذکر شده در شرایط اعتبار پرداخت یا معامله نـکرده باشد.

ج ) شرح کالا، خدمات یا عملکرد مذکور در سیاهه بازرگانی باید با آنچه که در شرایـــط اعتبــــار درج شده مطابقت داشته باشد.

ماده 19_ سند حمل برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل:

الف ) سند حملی که برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل ونقل (حمل مرکب یا چند وجهی ) بکار می رود صرفنظر از اینکه به چه نامی صادر شود، باید ظاهرا" در برگیرنده این موارد باشد:
1_ نام حمل کننده و امضاء آن توسط :
•   توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده حمل کننده تحت عنوان از طرف یا برای حمل کننده
•   فرمانده یا نماینده نامبرده شده فرمانده تحت عنوان از طرف یا برای فرمانده

هرگونه امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده ، فرمانده یا نماینده بنابه مورد قابل شناسائی باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده باید حاکی از آن باشد که آیا نماینده به عنوان "از طرف یا برای حمل کننده " سند را امضاء یا "برای یا از طرف فرمانده " است .

2_  ارســـــال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی ، آنگونه که در اعتبار آمده ، بوسیله :
•  عبارت چاپی یا
•  مهر یا یادداشتی شامل تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی
تاریخ صدور سند حمل به عنوان تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن ویا بارگیری کالا در کشتی و تـــــاریخ حمل کالا تلقی خواهد شد . به هر حال اگر سند حمل به وسیله مهر یا یادداشتی که حاکی از تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی باشد این تاریخ به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

3_  محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری و محل مقصد نهایی طبق آنچه که در اعتبار درج شده باشد،حتی اگر:
 الف ) سند حمل ، علاوه بر آن بیانگر محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری یا محل مقصد نهایی مختلف بوده یا
 ب ) سند حمل شامل عبارت " در نظر گرفته شده " یا عبارت مشابه در ارتباط با کشتی ، بندربارگیری یا بندر تخلیه باشد.

4_ تنها نسخه اصل یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده ، کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در سند حمل درج شده باشد.

6_ مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری شامل مواد و شرایط حمل ( سند حمل خلاصه شده یا پشت سفید ) باشد، محتویات مواد و شرایط چنین مقرراتی بررسی نخواهد شد.

7_  هیچ گونه اشاره ای به " حمل دربست " نباشد.
ب ) از نظر این ماده ،انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (Transshipment به معنی تخلیــــه کــــالا از یک نوع وسیله نقلیه و بارگیری مجدد آن روی وسیله نقلیه دیگر(اعم از اینکه دو نوع مختـــــف وسیـــله نقلیــه باشد) در خلال حمل و نقل از محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا به مقصــــد نهایی ذکر شده در شرایط اعتبار است .

ج ) 1_ اگر سند حمل به احتمال انجام انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد،باید حمل کالا در تمام طول مسیر با همان سند واحد حمل پوشش داده شود.

2_ سند حملی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیــگر دارد، قابل قبول است ، حتی اگر انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در اعتبار منـع شده باشد.

ماده 20_ بارنامــــــــه:

الف ) بارنامه ، به هر نامی که باشد ، باید در برگیرنده موارد زیر باشد:
1_  نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد:

•   توسط حمل کننده یانماینده نامبرده شده حمل کننده برای یا از طرف حمل کننده ،
•   توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده فرمانده برای یا از طرف فرمانده .

  امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا نماینده به نحوی که به عنوان حمل کننده ، فرمانده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
 هرگونه امضاء توسط نماینده به نحوی که نشان دهد آیا نماینده به عنوان " برای حمل کننده " یـــا از طـــــرف " یا از طرف " حمل کننده "یا " برای فرمانده یا " از طرف فرمانده " سند را امضــــاء نموده است .

2_ بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:
• طی متن چاپی بارنامه
• طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است .

  تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر اینکه بارنامه شامل یــادداشــــت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که دراین صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری بــــه عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
اگر بارنامه شامل عبارت "کشتی مورد نظر" یا عبارت مشــــــــابه در ارتبــــاط با نام کشتـــی باشد، یادداشت بارگیری که به تاریخ حمل و نام کشتی واقعی اشاره کند الزامی است .


3_حمل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد.
اگر دربارنامه به بندربارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگیری اشاره نشده باشـــد یا اگـــــر بارنــامـه شامل عبارت " مورد نظر" یا عبارت مشابه در ارتباط با بندر بارگیری باشـــد، یـــادداشت بارگیری شامــــل بندر بارگیری مندرج در اعتبار ، تاریخ حمل و نام کشتی الزامی است . ایــــن شرط حتی در مـــــــواردی کـه بارنامه دارای متن از پیش چاپ شده در ارتباط با بارگیری و حمـــل کــــالا در کشتی نامبرده شــده است لازم الاجراء است .


4_ تنها نسخه اصل بارنامه و یا اگر بارنامه در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد شامل کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در بارنامه قید شده باشد.
5_ مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری که شامل مواد و شرایط حمل است ( بارنامه خلاصه شده یا پشت سفید) باشد. محتویات مواد و شرایط حمل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
6_ هیچگونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد.


ب ) از نظـــــــر این ماده ، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیـگر به معنی تخلیـه از یک کشتـــی و بارگیری مجدد روی کشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه منــــدرج دراعتبار است .


ج ) 1_ اگر بارنامه به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد باید تمام طول مسیر حمل با همان بارنامه واحد پوشش داده شود


 2_ حتی اگر انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد ، بارنامـه ای که بــه احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند قابل قبول است به شرط آنـــــکه کـــــالا در کانتینر ، تریلر یا قایق های سبک (Lash Barge) طبق آنچه که در بارنامه تائید شده حمــل شود.


د ) به شرط مندرج در یک بارنامه مبنی براینکه حمل کننده حق انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر را برای خود محفوظ میدارد ترتیب اثر داده نمی شود.