جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

رای-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-مورد-اعاده-دادرسی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست.

 متن رای شماره 150-149 هیات عمومی به شرح زیر است:

«اولا، تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیا، نظر به این که در ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، تقاضای اعاده دادرسی مقید به وقت نشده است و در ماده 29 از همین قانون، مواردی که به مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ارجاع شده است به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود محصور شده است؛ بنابراین مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقید به وقت است، به دلالت ماده 29 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست.

بنا به مراتب تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مقید به وقت نیست و رأی شعبه 31 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970903100909- 20/ 9/ 1389 و آراء شعبه 24 به شماره دادنامه‌های 9109970902403015- 21/ 12/ 1391 و 9109970902401568- 12/ 6/ 1391 که تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری را مقید به زمان مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود.

این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»