جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

رای-شمارگان-214-215-مورخ-15-6-89هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-مبنی-بر-عدم-شمول-مقررات-قانون-کار-نسبت-به-کارگران-قراردادی-وزارت-جهاد-کشاورزی		<td-width=

اولا تعارض در آراءفوق الذکر{بشرح گردشکار} محرز میباشد ثانیا نظر به اینکه در ماده 188 قانون کار مصوب 1369 مشمولین مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج می باشند و شکات طبق بند(ب)ماده 36 قانون مقررات مالی اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/67که در قانون مقررات مالی اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 25/12/82تنفیذ گردیده و نیز آیین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 11/1/74 به کار گیری شده اند بنابراین مشمول مقررات و آیین نامه فوق الذکر بوده اند و از شمول قانون کار خارج می باشند.با توجه به مراتب رای شعبه بیستم به شماره 626 مورخ 3/3/1388که بر این اساس به رد تقاضای شاکی انشاء شده است صحیح تشخیص و موافق موازین فانونی اعلام میگردد....