جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

دفاع-دعوی-اقراریه-بر-مبنای-اکراه-مادی-و-معنوی-اخذ-نشده-است

ریاست محترم دادگاه عمومی

سلام علیکم

احتراماَ در اعتراض و تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ..... مورخ .......... پرونده کلاسه ...............

به استحضار عالی می رساند :

    تجدید نظرخواهی در متن اقراریه  به صراحت آورده اند: تنها تحصیل یک قطعه زمین به شرح فوق الذکر می باشد ولاغیر و با اخذ زمین عضویتم در شرکت کان لم یکن تلقی می گردد .

طبق ماده 1262 قانون مدنی اقرار کننده باید بالغ وعاقل وقاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون درحال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست .مشارالیه در اقراریه کتبی شماره ...... مورخ ........ بدون هیچ اکراهی اقدام به تنظیم و تحریر نموده اند و قاضی محترم بدوی طبق وظیفه قضایی در صدد اثبات اکراه برنیامده اند و صرفاَ بر مبانی نظریه ثبوتی ذهنی این موضوع را استنتاج شخصی برای ابطال اقراریه نموده اند .زیرا در شرایط حقوقی اثبات اکراه ،عبارتست از عملیاتیکه برعلیه یک نفر اعمال می شود تا رضای او که نمی خواهد طوعاَ بدهد جبراَ گرفته شود .اگر عملیات عبارت باشد از آزار و یا صدمه بدنی اکراه مادی خواهد بود و در صورتیکه عبارت باشد از تخفیف اکراه معنوی یا تهدید نامیده میشود .عملیاتی که برعلیه یک نفر اعمال میشود اعم از اینکه مادی یا معنوی در نتیجه خوفی که در طرف تولید می نماید موثر میشود و آنچه از ماده 202 قانون مدنی استنباط می گردد اکراه باید دارای صفات خاصی باشد ً اکراه با اعمالی حاصل میشود که موثر در هرشخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاَ قابل تحمل نباشد.و در ماده 204 همین قانون در مورد ماده تشخیص درجه نزدیکی برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است همچنین در ماده 208 قانون مدنی آمده : مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آنکس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.

    در شرایط صحت وسلامت اقرار اخذ شده دقیقاَ رعایت شرع و قانون بعمل آمده است و اقرار کننده واجد شرایط اقرار بوده اند از جمله 1/02 بالغ 2/02 عاقل 2/03 قاصد 2/04 مختار و بدین وصف هیچگونه اکراهی از ناحیه تعاونی برای تنظیم اقراریه موصوف وجود نداشته و این استناد برای ابطال اقراریه فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد . که با وجود این مهم و نامه و دستورالعمل شماره ......مورخ ....... اداره کل تعاون استان تهران و خروج ایشان از عضویت تعاونی فاقد سمت در دعوی بعنوان عضو بوده اند و دعوی مورد بحث قابلیت استماع قانونی را نداشته است.

    بحث در خصوص موضوع سهام در شرکت های تجاری (سهام با نام ،بی نام وممتاز )این شرکت تعاونی به فراخور نوع زمین ،زمان تهیه آن ،اعضاء ثبت نامی پروژه و قرعه کشی و غیره،مقدار دریافتی زمین از نظر متراژ و موقعیت استراتژی متفاوت خواهد بود:حتی در یک پروژه یکی طبقه اول را بخواهد و دیگری طبقه دوم را و غیره اما قاضی محترم  در مورد آنچه در قانون تعاون 1370 و آئین نامه اجرایی 1377 و اساسنامه شرکت،بحث سهام تعاونی مطرح شده (با اینکه در لوایح متعدد نحوه تفسیر به تفضیل توضیح داده شده است )ولی در تفسیر قضایی این موضوع با دور نشدن از نظر مقنن مرتکب اشتباه و خلاف بین شرع و قانون اعمال نظر غلط نموده اند،لذا آنچه در ماده 20قانون تعاون 1370 سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است (نه در اخذ زمین یا نوع یا متراژ و یا واحد مسکونی که در عالم واقع هیچ تعاونی مسکنی در حد مقدوراتش نیست به سهم مساوی زمین یا واحد مسکونی به اعضاء تقسیم نماید) و ماده 19 اساسنامه تعاونی نیز آورده شده است .تعداد سهام اعضاء برابر است و ماده 10 سهام تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم آمده،یعنی مواد مذکور نوع سهم با نام یا بی نام یا سهام ممتاز و غیره وتعداد سهام مذکور اعضاء در شرکت تعاونی بوده است وقاضی محترم بدوی با استنباط غلط از قانون در مورد تعداد سهام اعضاء برابر ماده 9 اساسنامه و ماده 20قانون تعاون ،در صد ایجاد و تأسیس حق بر تجدید نظر خوانده خواهان برآمده اند که با نگرش حقوقی در مورد سهام شرکتها صرفاً آنچه در قانون تجارت ،تعاون واساسنامه شرکت آمده را دقیقاً سهام متشکله برای ایجاد وفعالیت شرکت است هرچند این استدلال خلاف واقع و تفسیر شخصی از دادنامه........مورخ..........کلاسه پرونده ................. بدون بررسی ودقت قضایی اخذ شده است.نتیجه ای جزء اختلاف و تخریب شرکت را در پی نخواهد داشت.زیرا از 1800 عضو هنوز بعضی ها به 1 متر زمین هم نرسیده اند که خواهان به صرف عضو بودن در صدد زیاده طلبی با استفاده از مواد قانونی و تفسیر غلط از موضوع سهام به دادنامه حاضر دست یافته است ،امیدوارم در اجرای عدالت این موضوع مورد مداقعه قضات محترم تجدید نظر قرار گیرد.

    تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران" href="/tags/33068/قانون-بخش-تعاونی-اقتصاد-جمهوری-اسلامی-ایران/" class="link">قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات مصوب 1377 در فصل دوم , عضو, ماده 8 که عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد و در ماده 9 شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از با ....بند 5 عدم عضویت در تعاونی مشابه و در بند یک ماده سه همین قانون از دست دادن هریک از شرایط عضویت مقرر در این قانون ،عضو از تعاونی اخراج می گردد که آقایان (خواهان) آقای تجدیدنظر خوانده به شماره ........... دارای عضویت در تعاونی مسکن شماره 2 سازمان جنگلها و مراتع هستند که علاوه بر نقص صریح مقررات و ضوابط حاکم بر فعالیت و شرایط تعاونی ها ،همچنین برخلاف صراحت فصل دوم اساسنامه تعاونی شرکت موکل،مقررات مربوط به عضویت از قسمت الف شرایط عمومی و بند سوم عضویت در تعاونی مشابه مشارالیه با تجری نسبت به مقررات و نقض صریح مفادالزامی اساسنامه وعضویت در تعاونی مشابه که طبق بند1 ماده 17 اساسنامه تعاونی شرکت موکل و صراحت قانون تعاون اعضاء اخراج شده محسوب می گردند و سمت قانونی به عنوان عضو برای اقامه دعوی و ادعای حقی ندارد که این موضوع از اداره کل تعاون استان تهران و تعاونی مسکن شماره 2 سازمان جنگلها و مراتع قابلیت استعلام را داشته که در برگ سوم و چهارم لایحه ......مورخ .......... از دادگاه بدوی درخواست استعلام از اداره کل تعاون و تعاونی شماره 2 مسکن سازمان جنگلها و مراتع شده که با بی اعتنایی مواجه شدیم امیدوارم در این مرحله از رسیدگی به این نقص نیز توجه قانونی و قضایی شود و با این درخواست قانونی نیز دادنامه بدوی قابل رد و نقص می باشد.

    قابل دقت نظر مجدد می باشد که طبق اقراریه معتبر و صراحت بند سوم نامه ............. مورخ......... اداره کل استان تهران که پیوست لایحه......تاریخ ....... تقدیم دادگاه بدوی شده است که تعاون تهران مرجع نظارتی و حاکمیتی بر شرکتهای تعاونی مسکن می باشد در دستور صریح اعلام شده :

3. سریعاَ نسبت به لغو عضویت اعضائیکه زمین یا واحد مسکونی دارای سند مالکیت اخذ نموده اند اقدام و نتیجه رابا ارسال یک نسخه لیست اسامی اینگونه اعضاء اعلام نمائید.همچنین در مورد صورتجلسه مجمع عمومی .......... شرکت تعاونی و تسری و انطباق آن با خواسته خواهان علاوه بر خروج موضوعی فاقد وجاهت قانونی میباشد. زیرا در یک نگاه معقول و واقع بینانه با اقراریه موجود و تحویل زمین به تجدید نظر خوانده و رعایت دستو العمل صادره اداره کل تعاون پس از تاریخ ..........   (یعنی زمان اخذ سند مالکیت اراضی خود به صورت رسمی و قطعی )فاقد سمت قانونی در طرح هر دعوی و خروج عضویش مسلم و مبرهن است و تجدید نظر خوانده حتی در اقراریه موجود تعهد سپرده اند : .....چنانچه خلاف این اقرار بعداز واگذاری زمین مشخص گردد شرکت فوق الذکر و مسئولین ذیربط از طرف اینجانب اختیار تام و وکالت بلاعزل دارند بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد و اقاله سند زمین یا واحد مسکونی اقدام نمایند و بدینوسیله حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در این مورد از خود سلب و نسبت به تصمیم ماخوذه از ناحیه شرکت تعاونی اعتراضی نداشته و ادعاهای احتمالی از هر حیث و درجه از اعتبار ساقط و غیر قابل استماع در محاکم و مراجع قضایی و سایر ادارات مربوط خواهد بود..... پس اگر با دید واقع بینانه به ایده و هدف تشکیل شرکتهای تعاونی مسکن بنگریم با هزاران مشکل یک قطعه زمین تهیه می نمایند ولی برخی به سهم (زمین واگذاری )خود قانع نبوده و علی رغم اینکه در شرایط عادی و بدون اکراهی موضوع را پذیرفته اند بعد از چند سال درصدد اقامه دعوی آن هم با استناد به صورتجلسه یا مقرراتی که از آنها تفسیر ناصحیح شده برمی آیند؛امید دارم با سعه صدر و درایت وافی و کافی در این مرحله رسیدگی حساس ،موضوع تفسیر سهام تعاونی مطابق و در چارچوب مقررات حاکم بر قانون تجارت و تعاونی ها صورت گیرد و با وجود اقراریه آن هم اخذ در شرایط صحت و بدون هیچ اجبار و اکراهی ،مقام رسیدگی کننده دادگاه عمومی بدون اثبات حقوقی شرایط و اسباب و موجبات موضوع اکراه ،در صدد ابطال آن بر آمده اند از ملزومات و شرایط رسیدگی به دعوی با چه توجیه شرعی و حقوقی بدون شرایط و قواعد اثباتی و تحقیق مکفی صرفاَ به استناد یک دادنامه دیگر حکم خلاف صراحت شرع و قانون صادر شود در دادنامه مورد اعتراض آیا در مورد یکی از اسباب و شرایط در اثبات اکراه واقعاَ تحقیق وتفحص قضایی شده است که به این اعتبار و نقص تحقیقات وعدم استعلام از اداره کل تعاون و غیره دادنامه صادره دارای ایراد و نقص قابل نقص و رد می باشد.

    رعایت مقررا ت شکلی دادرسی از لوازم شرایط صحت رأی می باشد در بدو امر پرونده در شعبه .... دادگاه عمومی مطرح رسیدگی بوده و به شعبه .... انتقال می یابد همه هشت پرونده با یک کلاسه در یک جلسه دادرسی ، در یک ساعت رسیدگی بدون تفکیک وتجزیه آنها (کلاسه........)مورخ.......ساعت........ولی دادنامه ها با کلاسه جدید پرونده منفک و جداگانه صادر و ابلاغ می گردد که تشکیل جلسه برای یک پرونده صحیح و مقدر بوده است  در یک ساعت دادرسی نمی توان به هشت پرونده رسیدگی نمود و این موضوع برخلاف صر احت قواعد شکلی دادرسی می باشد و اراء صادره نیز فاقد اعتبار قانونیند برای اثبات این اظهارت میتوان صورتجلسه موجود در دادگاه بدوی مورخ ....... ساعت ......را ملاحظه نمود که 8نفر خواهان در ذیل یک صورتجلسه با اینجانب امضاء نموده ایم .

    در سطر 16 برگ دوم دادنامه مورد اعتراض مجمع عمومی شرکت در مصوبه ....... را ناسخ صورتجلسه مجمع تاریخ ....... قلمداد نموده اند و معنی نسخ هم همگی بر آن واقف هستیم که قاعدتاَ دیگر الزامی (حتی مصوبه مزبور ............. در مورد پروژه خاص ..........بوده که توضیح مفصل داده شده است .)بر شرکت ب این استنباط قضایی باقی نمی ماند؛ولی متاسفانه در نتیجه گیری ظاهراَ موضوع نسخ به فراموشی سپرده می شود که بدین ایراد هم دادنامه قابلیت نقض را دارد .هرچند به کرات درخواست استعلام تحقیق و تفحص از اداره کل تعاون در زمینه قانونی بودن واگذاری ها وتفسیر موضوع سهام شراکت شده بود ولی این مهم نیز بدون دلیل موجه نادیده گرفته شده است.

من جمیع الجهات با مستندات و استدلالهای آورده شده تقاضای نقص و رد دادنامه بدوی را در حق شرکت تعاونی موکل دارد.

 با احترا م عباس بشیری